Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0026-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/026
Наименование: "Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014 - 2020 г."
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.09.2013
Начална дата: 24.10.2013
Дата на приключване: 24.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Общата цел на проекта е разработване на готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност, с които община Свищов като конкретен бенефициент ще има възможност да кандидатстват за финансиране със средства по линия на оперативната програма Региони в растеж през следващия програмен период 2014 – 2020 г.
Дейности: дейност 1 Управление и изпълнение на проекта дейност 1 Управление и изпълнение на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ЗОП дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ЗОП
дейност 3 Изготвяне на технически паспорти дейност 3 Изготвяне на технически паспорти
дейност 4 Изготвяне на технически инвестиционни проекти дейност 4 Изготвяне на технически инвестиционни проекти
дейност 5 Информация и публичност дейност 5 Информация и публичност
дейност 6 одит на проекта дейност 6 одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 646 BGN
Общ бюджет: 460 643 BGN
БФП: 460 643 BGN
Общо изплатени средства: 468 388 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 460 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 192 376 BGN
2015 276 012 BGN
468 388 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 391 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 163 520 BGN
2015 234 610 BGN
398 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 856 BGN
2015 41 402 BGN
70 258 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване.(


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз