Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0056-C0001
Номер на проект: Д01-4228/22.07.2015
Наименование: "Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехническия университет"
Бенефициент: Лесотехнически университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 22.07.2013
Дата на приключване: 22.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се стимулира развитието на научния потенциалв ЛТУ, като се засили интересът към реализация на млади хора в сферата на науката и образованието и да се повиши качеството на научните разработки чрез подобряване условията за работа на докторанти, млади учени, постдокторанти и специализанти
Дейности: Изпълнение на дейност 12 Информиране и публичност по проекта
Подготовка на дейност 5 Насърчаване на академичната мобилност
Изпълнение на дейност 9 Развитие на научния потенциал на младите хора в международна среда
Изпълнение на дейност 10 Създаване на информационен център за подпомагане младите хора
Подготовка на дейност 11 Осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки
Изпълнение на дейност 5 Насърчаване на академичната мобилност
Изпълнение на дейност 6 Подкрепа за научни публикации
Подготовка на дейност 1. Организация и управление на проекта
Изпълнение на дейност 2 Закупуване на оборудване, материали и консумативи
Подготовка на дейност 10 Създаване на информационен център за подпомагане младите хора
Изпълнение на дейност 7 Подкрепа за провеждането на научни изследвания
Подготовка на дейност 3 Предоставяне на допълнителни стипендии на докторанти
Подготовка на дейност 4 Подкрепа за подготовката на дисертационен труд
Изпълнение на дейност 11 Осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки
Изпълнение на дейност 8* Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията
Изпълнение на дейност 4 Подкрепа за подготовката на дисертационен труд
Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта
Подготовка на дейност 12* Информиране и публичност по проекта
Подготовка на дейност 7 Подкрепа за провеждането на научни изследвания
Подготовка на дейност 8 Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията
Подготовка на дейност 2 Закупуване на оборудване, материали и консумативи
Изпълнение на дейност 3 Предоставяне на допълнителни стипендии на докторанти
Подготовка на дейност 6 Подкрепа за научни публикации
Подготовка на дейност 9 Развитие на научния потенциал на младите хора в международна среда
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 634 412 BGN
Общ бюджет: 381 745 BGN
БФП: 381 745 BGN
Общо изплатени средства: 381 745 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 381 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 126 800 BGN
2014 0 BGN
2015 254 945 BGN
381 745 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 324 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 107 780 BGN
2014 0 BGN
2015 216 703 BGN
324 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 020 BGN
2014 0 BGN
2015 38 242 BGN
57 262 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз