Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0070-C0001
Номер на проект: 13-13-71
Наименование: Местни политики за устойчиво развитие и добро управление в Община Върбица
Бенефициент: ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 26.11.2013
Дата на приключване: 26.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на местните политики за устойчиво развитие на община Върбица в координация и партньорство с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление При назначаването на екипа за управление на проекта ще се използва „Подборен метод”. Прилагането му ще осигури добри професионалисти и експерти, което ще гарантира успешното управление, координация, изпълнение и отчитане на проекта. В цялостната организация и управление на проекта ще се прилага метода „Работа в екип”. Този метод изисква отговорностите и задълженията на различните длъжности и позиции да са строго определени и взаимно допълняеми. При първоначалната среща на екипа на проекта след неговото сформиране ще бъдат разпределени функциите и отговорностите между членовете и ще бъде изготвен план за действие. Ще се разработи подходяща форма за отчитане изпълнението на индивидуалните задължения чрез попълване на отчети и периодични доклади. Тази дейност продължава през целия период на изпълнение на проекта и е в пряка връзка с организацията, координацията и изпълнението на всички останали дейности.
Дейност 2 – Провеждане на процедури за избор на изпълнители Тази дейност ще се извърши през първия и втория месец от изпълнение на проекта. Външен експерт ще изготви документацията за възлагане на три обществени поръчки чрез публична покана (едната, от които с 3 обособени позиции) и договорите за директно възлагане на изпълнители. При изпълнение на Дейност 2 ще се спазват точно изискванията на Закона за обществените поръчки. Дейността е в пряка връзка с възлагане изпълнението на Дейности – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 по проекта.
Дейност 3 – Обществена дискусия Дейността ще се извърши в третия месец на проекта. Дискусията ще се организира от екипа за управление на проекта, а техническото й обезпечаване и логистика ще бъдат осигурени от избран външен изпълнител. Събитието ще бъде с 30 участника – представители на целевите групи по проекта. Дискусията ще се проведе в зала в сградата на Община Върбица. Дейността предвижда прилагане на методите:, Партньорство, Координация и Анкетно проучване. Ще бъде проучено общественото мнение за общинските политики с анкетни карти, попълнени от участниците в дискусията и граждани. Тази дейност ще подпомогне изпълнението на Дейност 4 и Дейности 6, 7, 8 и 9 като осигури базова информация за разработване на механизмите за мониторинг и контрол на общинските политики и за плановите и стратегически документи, които ще се разработват по проекта.
Дейност 4 - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики Предвижда се прилагане на механизми за мониторинг и контрол на следните политики: Политика за устойчиво местно развитие; Политика за икономическо развитие и насърчаване на инвестициите и Политика за развитие на туризма. Дейността се възлага на външен изпълнител. Предвидена е за 3, 4 и 5 месец на проекта. Прилагат се методите – Анализ, Синтез, Обобощение и Описание. Дейността приключва с приемане на методиките и правилата от Общинския съвет. Тя ползва резултатите от Дейност 3 и създава механизми за работа по Дейности , 6, 7, 8 и 9 на проекта. Резултатите се представят на Семинара по Дейност 10 и в Дейност 11.
Дейност 5 - Разработване на социално-икономически и SWOT анализи Дейността се възлага на външен изпълнител. Предвидена е за месеци 3, 4 и 5 на проекта. Прилагат се методите – Анализ, Оценка, Обобощение и Описание. Дейността ще осигури качествени анализи и проучвания за социално-икономическото състояние на община Върбица, които ще послужат като основа за разработването на стратегическите документи за следващия планов период по Дейности – 7, 8 и 9 на проекта.
Дейност 6 - Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Върбица 2007-2013 г. Дейността се възлага на външен изпълнител. Предвидена е за месеци 7 и 8 на проекта. Прилагат се методите – Анализ, Оценка и Обобощение. При изготвянето на документа ще се приложат на практика разработените методики и правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Оценката се приема от Общинския съвет.
Дейност 7 - Разработване на Стратегия за привличане на инвестиции в община Върбица 2014-2020 г Дейността се възлага на външен изпълнител. Предвидена е за месеци 6, 7 и 8 на проекта. Прилагат се методите – Анализ, Оценка, Обобощение, Планиране и Описание. При изготвянето на документа ще се приложат на практика разработените методики и правила за мониторинг на политиката за икономическо развитие и насърчаване на инвестициите. Стратегията ще се приеме от Общинския съвет на Върбица. Резултатите от дейността ще се представят на Семинара по Дейност 10 и в Дейност 11.
Дейност 8 - Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Върбица 2014-2020 - Дейността се възлага на външен изпълнител. Предвидена е за месеци 6, 7 и 8 на проекта.При изготвянето на документа ще се приложат на практика разработените методики и правила за мониторинг на политиката за устойчиво местно развитие, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Концепцията се приема от Общинския съвет. Резултатите от дейността ще се представят на Семинара по Дейност 10 и в Дейност 11.
Дейност 9 - Проучване на потенциала и разработване на краткосрочна и дългосрочна Стратегии за интегрирано развитие на туризма в община Върбица и Програми за реализацията им Дейността се възлага на външен изпълнител. Предвидена е за месеци 6, 7 и 8 на проекта. Прилагат се методите – Анализ, Оценка, Обобощение, Планиране и Описание. При изготвянето на документа ще се приложат на практика разработените методики и правила за мониторинг на политиката за развитие на туризма, въведени с Дейност 4. Програмата се приема от Общинския съвет. Резултатите от дейността ще се представят на Семинара по Дейност 10 и в Дейност 11
Дейност 10 – Семинар за общински служители Тази дейност включва провеждане на 3-дневен обучителен семинар с 30 участници – служители на Общинска администрация Върбица. Екипът за управление на проекта ще организира и координира провеждането на обучението. Техническото обезпечаване, логистиката и кетъринга ще се осигурят от избрана фирма-изпълнител. Семинарът ще се проведе в зала в сградата на Община Върбица. Лектори и обучители на семинара ще бъдат експерти от екипите, изготвили механизмите за мониторинг и контрол на общинските политики и разработили новите планови и стратегически документи по проекта. Основният метод, който ще се използва при изпълнение на дейността е Обучение. Дейността е предвидена за началото на 9-тия месец на проекта. Тя е надграждаща резултатите от Дейности 4, 5, 6, 7 и 8.
Информация и публичност Дейностите за информация и публичност се реализират през целия период на изпълнение на проекта от 1–вия до 9–тия месец. Това са дейности за популяризиране на проекта, на неговите цели и резултати. При реализирането им ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и УО на ОПАК. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа: на всички издания, покани, програми и документи, както и на всички останали печатни материали ще бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК и текст, информиращ за проекта. Дейностите за информация и публичност в настоящия проект се възлагат на външен изпълнител и включват: - Организиране на 2 пресконференции – провеждане на стартираща пресконференция за оповестяване на целите на процедурата, по която е финансиран проекта, разясняване на целите и дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните институции и очакваните резултати. Втората, заключителна пресконференция ще се проведе в края на проекта и ще отрази степента на ефективност на извършената работа по време на изпълнение на проекта и резултатите от него. - Отпечатване и разпространение на: 50 броя плакати, 1000 броя брошури и 1000 броя дипляни, 1 бр. информационна табела, която ще бъде монтирана пред сградата на Община Върбица. Информация за проекта ще бъде публикувана и на Интернет страницата на Община Върбица.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Динамик Салюшънс" ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 313 BGN
Общ бюджет: 65 508 BGN
БФП: 65 508 BGN
Общо изплатени средства: 65 508 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 463 BGN
2015 51 046 BGN
65 508 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 293 BGN
2015 43 389 BGN
55 682 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 169 BGN
2015 7 657 BGN
9 826 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Брой създадени и приети механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 3 (Д) Брой разработени стратегически документи
Индикатор 4 (Д) Брой сключени договори с членовете на екипа за управление.
Индикатор 5 (Д) Брой работни срещи на екипа за управление
Индикатор 6 (Д) Брой изготвени междинни и финални отчети.
Индикатор 7 (Д) Брой договори за разработване на тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) Брой сключени договори с изпълнители за услуги
Индикатор 9 (Д) Брой възложени дейности
Индикатор 10 (Д) Брой проведени обществени дускусии и консултации със заинтересованите страни.
Индикатор 11 (Д) Брой участници
Индикатор 12 (Д) Брой попълнени анкети
Индикатор 13 (Д) Брой разработени и въведени механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 14 (Д) Брой разработени анализи
Индикатор 15 (Д) Брой разработени последващи оценки с приложени механизми за мониторинг и контрол
Индикатор 16 (Д) Брой разработени стратегически документи
Индикатор 17 (Д) Брой разработени стратегически документи
Индикатор 18 (Д) Брой разработени стратегически документи
Индикатор 19 (Д) Брой разработени планови документи
Индикатор 20 (Д) Брой проведени обучения
Индикатор 21 (Д) Брой обучени служители
Индикатор 22 (Д) Брой проведени пресконференции
Индикатор 23 (Д) Брой отпечатани и разпространени информационни материали-плакати
Индикатор 24 (Д) Брой отпечатани и разпространени информационни материали-брошури
Индикатор 25 (Д) Брой отпечатани и разпространени информационни материали-дипляни
Индикатор 26 (Д) Повишена информираност и мултипликационен ефект – качествени индикатори.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз