Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0063-C0001
Номер на проект: A13-22-63
Наименование: Повишаване на уменията на служители в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по управление на конфликти за по-ефективно изпълнение на служебните задължения.
Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 09.05.2014
Дата на приключване: 09.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване административния капацитет на АГКК чрез обучения на служители на Агенцията по управление на конфликти за по-ефективно изпълнение на служебните задължения.
Дейности: Дейност 3: Дейности за информираност и публичност. Дейността е насочена към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността. Дейността ще бъде изпълнявана при спазване на изискванията на УО на ОПАК по отношение на задължителните реквизити за визуализация на проекти, финансирани чрез ЕСФ и ОПАК. За постигане на информираност и публичност по проекта се предвижда: - Организиране и провеждане на две конференции – една при старта на проекта и една при приключването на проекта; - Изработка на 110 информационни папки с материали – папки, ноутпад, химикалки; - 4 Публикации в местни и национални печатни издания.
Дейност 2: Повишаване компетенциите на ръководни служителите в АГКК в областта на доброто управление за отворена и прозрачна администрация. В рамките на дейност 2 ще бъдат проведени обучения в Института по публична администрация. Обучението, което ще преминат служители на АГКК, е избрано от каталога на ИПА - „Доброто управление - отворена и прозрачна администрация “ ОПЕА-1. Обучението е насочено към служители, заемащи длъжности с ръководни функции в АГКК.
Дейност 4: Управление на проекта. В рамките на Дейност 4 ще бъде сформиран екипът на управление на проекта, включващ ръководител, координатор и счетоводител, като екипът ще има следните конкретни задачи: - организация и провеждане на оперативни срещи; - определяне и приемане на правила за работа на екипа, както и списък с оперативни задачи; - текуща координация и административно обезпечаване на проекта; - комуникация с Управляващия орган (УО); - сформиране на комисия, отговорна за обявяване на конкурси за избор на изпълнители по проектните дейности и провеждане съответните процедури. - публикуване на обяви в пресата за анонсиране на обществените поръчки, условия и формуляри. - участие в подготовка на тръжната документация; - провеждане на процедури за избор на изпълнител; - успешно контрактуване на процедури за избор на изпълнители и изпълнение на договори; - съхранение на документи, доклади и протоколи по проекта, водене на архив; - мониторинг на плана за изпълнение на проектните дейности; - оценка и наблюдение на изпълнението на дейностите, проведените обучения и проследяване на резултатите от тях; - месечни отчети и доклади за извършената работата на членовете на екипа; - доклад за проведената информационна кампания; - финален отчет на проекта. В рамките на дейността са предвидени разходите, необходими за административната дейност по проекта
Дейност 1: Повишаване на уменията на служители в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по управление на конфликти за по-ефективно изпълнение на служебните задължения. Осъществяването на дейността предвижда провеждане на обучение чрез външен изпълнител за шест групи по 15 служители, така че да се обхванат 90 служители на АГКК. Обучението следва да обхване служители от регионалните подразделения и от централното управление на агенцията. Обучението ще бъде проведено на териториите на областите София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Бургас и Варна. Бюджетът предвижда необходимите разходи за пътни, дневни и квартирни пари за участниците. Външният изпълнител ще отговаря за цялостната организация и провеждане на обучението, в това число осигуряване на зали и оборудване. Обучението е под формата на тренинг и е насочено към подпомагане на служителите за: - достигане до изводи и самооценка на подходите и начините на управление на конфликти, използвани до момента; - получаване на обратна връзка на базата участие в симулативни и ролеви игри за силни страни на техните умения и сфери за подобрение; - усвояване на принципи на управление конфликти, които участниците имат възможност да адаптират и приложат в своята ситуация; - трениране и развиване на конкретни умения като подаване и получаване на обратна връзка, активно слушане и др. В рамките на предварителния анализ следва да бъдат проведени съответните дейности за проучване, включително: - запознаване на консултантите с особеностите на работата на целевата група и техните функции, вкл. нормативните документи в областта; - провеждане на срещи с представителите на целевата група; - провеждане на разговор с прекия ръководител на целевата група за определяне на целите и очаквания резултат от тренинга; - разработване на програма на обучението, отговаряща на конкретните нужди на АГКК и на целевата група.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 671 BGN
Общ бюджет: 74 799 BGN
БФП: 74 799 BGN
Общо изплатени средства: 17 934 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 934 BGN
2015 0 BGN
17 934 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 244 BGN
2015 0 BGN
15 244 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 690 BGN
2015 0 BGN
2 690 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой обучени служители
Индикатор 2 (Д) Брой сертификати
Индикатор 3 (Д) Брой обучителни курсове в ИПА
Индикатор 4 (Д) 2 Брой обучени служители
Индикатор 5 (Д) 3 Брой получени сертификати
Индикатор 6 (Д) Брой проведени конференции
Индикатор 7 (Д) Брой публикации
Индикатор 8 (Д) Брой информационни папки с материали
Индикатор 9 (Д) Брой сключени договори;
Индикатор 10 (Д) Брой тръжни процедури;
Индикатор 11 (Д) Брой срещи на екипа;
Индикатор 12 (Д) Брой несъответствия на изпълнението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз