Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Бенефициент: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.01.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 30.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на контролната дейност на пазара на труда чрез усъвършенстване качеството на дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Дейности: Дейност 4. - Информиране и публичност Да се гарантира своевременно информиране на представителите на целевата група, на заинтересованите страни и на обществеността с оглед спазване на принципите за прозрачност и добро управление и активизиране на широка подкрепа за проектните дейности и цели.
Дейност 3.4. - Разработване и внедряване на система за управление на информационната сигурност Въвеждане на система за управление на информационната сигурност в структурата на ИА „ГИТ”
Дейност 2.1. - Разработване и внедряване на система за управление на качеството на контролната дейност /СУККД/ Да се въведе система за управление на качеството на контролната дейност на ИА „ГИТ”
Дейност 3.1. - Разработване и внедряване на информационна система на ИА „ГИТ” Да се разработят всички модули и подсистеми на информационната система /ИС/ на ИА „ГИТ” в съответствие с предварително изготвен и документиран Системен проект, след което информационната система да бъде реално внедрена.
Дейност 3.5 - Сертифициране на системата за управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 Да се установи съответствието на разработената и внедрена система за управление на информационната сигурност с изискванията на ISO 27001:2005.
Дейност 2.2. - Сертифициране на СУККД по ISO 9001:2008 Да се установи съответствието на разработената и внедрена СУККД с изискванията на ISO 9001:2008.
Дейност 3.2. - Техническо и комуникационно обезпечаване на ИС Да се обезпечи нормалното функциониране на информационната система.
Дейност 2.3. - Провеждане на обучения във връзка със СУККД Да бъдат обучени служителите на ИА „ГИТ” с оглед придобиване на ключови компетентности и умения във връзка със системата за управление на качеството на контролната дейност.
Дейност 3.3. - Провеждане на обучение на потребителите и системните администратори Да се запознаят потребителите с възможностите на информационната система и да бъдат обучени, с оглед пълноценното й използване, както и да се осигури поддръжката на информационната система.
Дейност 1 - Организация и управление на проекта Да се осигурят ефективни механизми за организация, управление и контрол, с оглед гарантиране на точното и качествено изпълнение на проектните дейности и постигане на заложените резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 499 937 BGN
Общ бюджет: 4 308 860 BGN
БФП: 4 308 860 BGN
Общо изплатени средства: 4 350 281 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 308 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 62 516 BGN
2012 96 349 BGN
2013 471 600 BGN
2014 2 730 582 BGN
2015 989 234 BGN
4 350 281 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 662 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 53 138 BGN
2012 81 897 BGN
2013 400 860 BGN
2014 2 320 995 BGN
2015 840 849 BGN
3 697 739 BGN
В т.ч. Национално финансиране 646 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 377 BGN
2012 14 452 BGN
2013 70 740 BGN
2014 409 587 BGN
2015 148 385 BGN
652 542 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 % на точки на обслужване с въведени нови практики и други инициативи за институционално изграждане
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение (6.1)
Индикатор 3 Разработена и внедрена информационна система на ИА ГИТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз