Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0122-C0001
Номер на проект: 13-13-122
Наименование: Подобряване работата на общинска администрация Нови пазар за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 01.11.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване на стратегически документи на община Нови пазар, съобразени с интересите на местните общности и синхронизирани с национални, регионални и местни приоритети и законодателство.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта В рамките на тази дейност ще се формира екип за управление на проекта в състав ръководител, координатор и счетоводител с цел осигуряване на компетентно, законосъобразно и навременно изпълнение на предвидените проектни дейности. Ръководителя на проекта: Организира и ръководи изпълнението на дейностите и свързаните с него документи, работата на екипа за управление, законосъобразността при разработване на документация и провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители; Отговаря за административното и финансовото управление на проекта; Отчита изпълнението на дейностите на всеки етап от реализирането на проекта; Изготвя предложения за решаване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта; Сигнализира възложителя в случай на констатирани нарушения и нередности и оказва съдействие за отстраняването им; Изпълнява и други дейности по преценка на възложителя. Координатора - Подпомага техническото и административно изпълнение на проекта; Координира действията на всички участващи в изпълнението на проекта страни; Отговаря за кореспонденцията по проекта; Получава, обработва и съхранява информацията и документацията свързана с хода на проекта; Следи за спазване на изискванията за публичност и мерките за информиране по проекта; Изпълнява и други дейности по преценка на възложителя. Счетоводителя - Носи отговорност за финансовата отчетност по проекта; Документира редовно и точно изпълнението на финансовата част по проекта, съгласно изискванията на българското законодателство; Подготвя всички необходими финансово-счетоводни документи и води в отделна документация пълна и прозрачна финансова счетоводна отчетност; Осигурява достъп до финансовата отчетност на представители на финансиращата организация; Докладва на ръководителя на проекта; Осъществява финансов контрол върху действията на изпълнителите; Изготвя присъствени форми и ведомости за работни заплати, съобразно отработеното време; Превежда средства за дължимите социални и здравни осигуровки; Изготвя междинен и окончателен финансов отчет. Изпълнява и други дейности по преценка на възложителя. Екипът по управление на проекта подготвя и подава своевременно необходимите за целите на отчитането технически и финансови отчети, окомплектовани със съответната приложима документация и осъществява координация и комуникация с УО на ОПАК и всички лица имащи отношение към изпълнение на отчетните дейности.
Дейност 2 Разработване на документация за/и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Дейността е свързана с изготвяне на Технически задания и документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители за:  Дейности за обществено консултиране на политиките (обществени обсъждания, експертни форуми, фокус групи, проучвания чрез въпросници и кръгли маси);  Разработване на общински план за развитие на община Нови пазар за периода 2014-2020 г.  Разработване на Система за финансово управление и контрол (СФУК);  Разработване на План за организация на движението на територията на община Нови пазар;  Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Нови пазар;  Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Нови пазар;  Дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Процедурите за избор на изпълнител ще бъдат организирани и проведени в съответствие с разпоредбите на законодателството за възлагане на обществени поръчки, Указанията на Агенцията по обществени поръчки и на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” при спазване разпоредбите на Общи насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕО)1605/2002 за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от структурните и Кохизионния фондове на ЕС.
Дейност 3 Дейности за обществено консултиране на политиките (обществени обсъждания, експертни форуми, фокус групи, проучвания чрез въпросници и кръгли маси) Дейността осигурява гражданското участие в процеса на формиране на политики и активизира потенциала на местната общност за генериране на идеи за развитие на общината необходими при разработване на Общинския план за развитие на община Нови пазара за следващия планов период, Плана за организация на движението на територията на община Нови пазар и Системата за финансово управление и контрол, чрез: Организиране и провеждане на обществени обсъждания, експертни форуми, работни срещи с фокус групи, проучвания чрез въпросници и кръгла маса. В процеса на обществените обсъждания на политиките ще бъде привлечено възможно най-широко гражданско участие, което ще обхваща както населението в неговата цялост по въпросите от местно значение, бизнес средите, така и специфични групи, носители на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак (младите хора до 29 години, ромското малцинство, хората с увреждания, хората на социално подпомагане и др.) Всички мероприятия ще бъдат протоколирани и ще бъдат на разположение на заинтересованите лица в сградата общината.
Дейност 4 Разработване на общински план за развитие на община Нови пазар за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие на община Нови пазар за следващия планов период 2014-2020 г. ще бъде разработен в съответствие с нормативните изисквания на чл. 9, чл. 13 и чл. 23 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане и в изпълнение на „Методически указания за разработване на Общински планове за развитие 2014-2020 г”, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 32 от ЗРР, за разработването на Общинския план за развитие ще се извърши предварителна оценка, която включва: оценка за социално-икономическото му въздействие и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. Общинския план за развитие на община Нови пазар, определя целите и приоритетите за развитие на общината в общия контекст на развитие на страната, Североизточен район за планиране и в частност на Шуменска област за периода 2014-2020 г. В структурно отношение включва следните основни компоненти, които са определени в нормативните изисквания: Поддейност 4.1. Извършване на предпланови дейности – набиране на информация, провеждане на проучвания и изследвания, разработване на анализи. Осъществяването на тази поддейност ще осигури актуална информация за състоянието на община Нови пазар и реален анализ на потенциалните й възможности за развитие. Изпълнението й ще бъде извършено чрез следният набор от дейности:  Набиране на количествена и качествена информация за състоянието и развитието на общината чрез различни способи.  Анализ на набраната информация чрез различни методи за стратегически анализ.  Очертаване на приоритетни области за развитие на община Нови пазар. Чрез различни методи, ще бъде набрана необходимата информация, описваща различните аспекти от развитието на община Нови пазар. Набраната и обобщена информация следва да бъде подложена на анализ чрез различни методи (анализ Разходи-ползи; проучвания, изследвания с цел събиране на статистически данни; STEP анализ; Стейкхолдър анализ; Дърво на целите; Дърво на проблемите; PRES анализ; PEST анализ; Деск анализ; COMP анализ; Бенчмаркинг), което ще осигури достоверност, актуалност и всеобхватност на резултатите от направеното проучване. Ще бъде направен Анализ на координацията на ОПР с другите стратегически документи на регионално и национално ниво. Резултатите от направените анализите ще бъдат обобщени в доклад, които ще бъде предоставен на заинтересованите страни и целеви групи за дискутиране в рамките на Дейност 3: Дейности за обществено консултиране на политиките (обществени обсъждания, експертни форуми, фокус групи, проучвания чрез въпросници и кръгли маси). Поддейност 4.2. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план по отношение на осигуреността на територията на община Нови пазар с действащи устройствени планове и схеми. В резултат на извършените в Дейност 3 обществени обсъждания, както и предплановите дейности извършени в Поддейност 4.1., ще бъдат идентифицирани общински територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, решаването, на чиито проблеми изисква интегриран подход. Анализът ще отразява становищата на обществеността, ще бъде ясно структуриран, практически насочен, ще извежда конкретни нужди и ограничения пред развитието, ще бъде насочен към идентифициране на проектни предложения и ще обосновава групирането на отделни проекти в интегрирани пакети. Целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация има следното тематично съдържание:  Обща характеристика на общината;  Демографски параметри и политика на човешките ресурси;  Икономическо развитие включително инвестиционна активност;  Социална сфера с акцент върху предоставянето на социални услуги и проблеми на „включването” на изолирани/маргинални социални групи;  Културно-историческо наследство;  Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност;  Околна среда;  Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда;  Жилищен сектор;  Техническа инфраструктура, включително комуникационно-транспортна система;  Влияние върху общинското развитие на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение, предвидени за реализация на територията на общината.  Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени проекти, включително такива получили финансиране или реализирани в последно време;  Осигуреност на територията с действащи устройствени планове и схеми;  Роля и въздействие на развитието на общината в контекста на Североизточен район;  SWOT анализ;  Резюме на анализа на настоящата ситуация (до 5 страници). Поддейност 4.3. Разработване на общински план за развитие на община Нови пазар за периода 2014-2020 г. Използваният подход, методите и принципите при разработване и приемане на общинския план за развитие (ОПР) на община Нови пазар гарантират в значителна степен, че стратегическият документ е в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети за развитие на България. Освен това планът ще бъде съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината. Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. В структурно отношение Общинският план за развитие на община Нови пазар включва следните основни компоненти, които са определени в нормативните изисквания:  Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;  Целите и приоритетите за развитие на общината за следващия планов период 2014-2020 г.;  Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;  Индикаторите за наблюдението и оценката на плана;  Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;  Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;  Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;  Предварителната оценка на плана.
Дейност 5 Разработване на Система за финансово управление и контрол (СФУК) Финансовото управление и контрол е процес, които предстои да бъде разработен и интегриран в дейността на община Нови пазар в рамките на настоящото проектно предложение, чрез въвеждане на политики и процедури, които съответстват на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол на Министерство на финансите. Въвеждането на Системата за финансово управление контрол в община Нови пазар е продиктувано както в изпълнение на законодателството в тази област, така и от стремежа на ръководството да осигури по-ефективно и ефикасно изразходване на финансовите средства и по този начин да отговори на нарастващите изисквания на обществото от по-добро качество на административните услуги. Целта на системата за финансово управление и контрол е да заздрави финансовата дисциплина в община Нови пазар чрез:  въвеждане на процедури за предварителен контрол преди поемане на задължения и извършване на разходи;  въвеждане на система за двоен подпис при валидиране на всяко искане за поемане на задължение и извършване на разход;  разпределение на отговорностите по гарантиране на финансовата дисциплина между звената и отделните служители;  прозрачност и проследимост на решенията и действията, свързани с изразходване на средствата. Системата за финансово управление и контрол на община Нови пазар се осъществява чрез следните взаимосвързани основни елементи: 1. Контролна среда – тя е базисният елемент за развитие на всички останали елементи на вътрешния контрол. Определя основополагащите ценности и оказва влияние върху отношението на служителите към вътрешния контрол. Осигурява дисциплина и структурираност на контрола. Елементите на контролната среда са:  лична почтеност и професионалната етика на служителите;  управленска философия (подход) и стил на работа;  организационна структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване;  политики и практики по управление на човешките ресурси;  компетентност на служителите. 2. Управление на риск - включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати. Кмета на общината възлага разработването и утвърждава стратегия, която се актуализира на всеки три години или при настъпване на съществени промени в рисковата среда. Кмета на общината организира, документира и докладва пред компетентните органи предприетите мерки за предотвратяване риска от измами и нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. 3. Контролни дейности – са писмени политики и процедури, създадени да дават разумна увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници, определени в процеса на управление на риска и включват най-малко:  процедури за разрешаване и одобряване;  разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол;  система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на организацията и лицето, отговорно за счетоводните записвания;  правила за достъп до активите и информацията;  предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от назначени за целта финансови контрольори или други лица, определени от ръководителя на организацията;  процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции;  докладване и проверка на дейностите - оценка на ефикасността и ефективността на операциите;  процедури за наблюдение;  правила за управление на човешките ресурси;  правила за документиране на всички операции и действия, свързани с дейността на организацията. Контролните дейности трябва да са адекватни и разходите за осъществяването им не трябва да превишават очакваните от тях ползи. Контролните дейности, целящи намаляването на риска, се анализират и актуализират най-малко веднъж годишно. 4. Информация и комуникация - изграждане и прилагане на информационни и комуникационни системи, които осигуряват:  идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна информация, която да позволява на всяко длъжностно лице да поеме определена отговорност;  ефективна комуникация, която да протича по хоризонтала и вертикала до всички йерархични нива на организацията;  изграждане на подходяща информационна система за управление на организацията с цел свеждане до знанието на всички служители на ясни и точни указания и разпореждания по отношение на ролята и отговорностите им във връзка с финансовото управление и контрол;  прилагане на система за документиране и документооборот, съдържаща правила за съставяне, оформяне, движение, използване и архивиране на документите;  документиране на всички операции, процеси и трансакции с цел осигуряване на адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение;  изграждане на ефективна и навременна система за отчетност, включваща: нива и срокове за докладване; видове отчети, които се представят на ръководството; форми на докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами или злоупотреба. 5. Мониторинг - Ръководителите на организациите изграждат система за мониторинг на финансовото управление и контрол с цел да се оцени адекватното му функциониране и да се гарантира навременното му актуализиране при промени в условията. Системата включва текущо наблюдение, самооценка и вътрешен одит.
Дейност 6 Разработване на План за организация на движението на територията на община Нови пазар Дейността е свързана с разработване на План за организация на движението на територията на община Нови пазар, който урежда правилата, изискванията, ограниченията и забраните, свързани с организацията и безопасността на движението на пътни превозни средства (ППС) и пешеходците по улиците и пътищата, отворени за обществено ползване, както и правилата, ограниченията и забраните за паркиране на ППС на паркинги и зони за паркиране, публична и частна общинска собственост, на територията на община Нови пазар. Условията и редът за организиране на движението по пътищата и улиците, отворени за обществено ползване на територията на община Нови пазар, ще се определят съгласно Наредба No 1 от 17.01.2001 г. за организиране движението по пътищата на Министерство на Регионалното развитие и благоустройството. Стратегическият документ ще даде оптимални решения за повишаване на безопасността на транспорта и подобряване на трафика в града. Разработката ще обхаваща цялата територия на община Нови пазар, всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на пътните превозни средства и масовия обществен транспорт, пешеходното и велосипедно движение и паркиране, скоростните режими и пътно указателната сигнализация. Като финален документ ще бъде изготвен регистър на пътните знаци. Основа за подготовката на ПОД ще служат план-схемата на комуникационно-транспортната система (ПС-КТС) към ОУП на Шумен, Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства, и други действащи нормативни актове.
Дейност 7 Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Нови пазар Дейността е свързана с разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики, което е задължение на органите, компетентни да изпълняват отделните политики. С въвеждането им се цели подкрепа при организиране и провеждане на мониторинг (наблюдение) и контрол върху изпълнението на общински план за развитие на община Нови пазар за следващия планов период 2014-2020 г. Методиките и правилата ще бъдат в помощ както на представители на администрацията на местната власт, така и на представители на структурите на гражданското общество, които са целева група по настоящото проектно предложение. Правила и процедури са онези норми на общуване между хората в една група, които правят процеса ефективен и резултатен, а целта - постижима. Съдържанието и обхватът на правилата се основават на необходимостта от повишаване на партньорството между местната власт и структурите на гражданското общество, при формиране на местните политики, наблюдение и граждански контрол за тяхното изпълнение. Процесите на наблюдение и контрол на изпълнението на политиката за регионално развитие са неразделна част от общия процес на стратегическо планиране, който включва разработване, изпълнение и управление на дългосрочни стратегически, програмни и планови документи. С промяната на Закона за регионално развитие (ЗРР) от 2008 г. са въведени изисквания към административните органи да извършват дейности по наблюдение и оценка на изпълнението на съответните документи и политики. Мониторингът/наблюдението се свързва с една от значимите управленски функции – оценката и контрола при планиране и управление на програми и проекти, поради което е важен инструмент за ефективното управление. Мониторингът на общински програми и проекти е насочен към повишаване равнището на информационно обслужване на управлението и към подобряване на качеството и ефективността в партньорството между общинската администрация и структурите на гражданското общество. Основната му цел е да осигури надеждна обратна информация за състоянието на наблюдавания обект/субект с оглед формиране на правилни управленски решения.
Дейност 8 Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики Дейността предвижда провеждане на съпътстващи обучения на представители на целевата група, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики. Броя на обученията е 4, всяко обучение е в рамките на 3 дни (общо 12 дни в обучение). Работата с обучаемите е на фронтален принцип, което осигурява практическа насоченост. Общо участници в обученията 160, средно по 40 лица на обучение.
Дейност 9 Дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Чрез тази дейност обществеността ще получи информация за целите, дейностите и резултатите от проекта в съответствие с изискванията за популяризиране на помощта на Оперативна програма „Административен капацитет” и Европейския социален фонд, съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ. Ще бъде планирана и проведена информационна кампания, включваща начална пресконференция за запознаване целевите групи и обществеността с целите и очакваните резултати от проекта, публикувани на 2 прессъобщения в регионални ежедневници (в началото на проекта и в последния месец на неговото изпълнение с информация за целите, дейностите и резултатите) и заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Ще бъдат изработени следните информационни материали:  Информационна табела;  Брошури, представяща целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение;  Брошури, представяща резултатите от изпълнението на проекта;  Плакати за повишаване на информираността на целевата група и гражданите, посещаващи сградата на общинска администрация Нови пазар. Също така, като комуникационен канал за разпространение на информация за дейностите и резултатите от проекта, ще бъде използвана и интернет страницата на общината, на която ще бъде публикувана информация за проекта и неговите цели.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 845 BGN
Общ бюджет: 41 662 BGN
БФП: 41 662 BGN
Общо изплатени средства: 41 662 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 369 BGN
2014 30 293 BGN
2015 0 BGN
41 662 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 664 BGN
2014 25 749 BGN
2015 0 BGN
35 413 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 705 BGN
2014 4 544 BGN
2015 0 BGN
6 249 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 Дейност 1: Проведени работни срещи на проектния екип
Индикатор 5 Дейност 1: Изпълнени проектни дейности
Индикатор 6 Дейност 1: Постигнати заложени индикатори
Индикатор 7 Дейност 2: Разработени документи за провеждане на предвидените процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 Дейност 2: Проведени процедура и определени изпълнители
Индикатор 9 Дейност 2: Сключени договори
Индикатор 10 Дейност 3: Публични обсъждания
Индикатор 11 Дейност 3: Експертни форуми
Индикатор 12 Дейност 3: Фокус групи
Индикатор 13 Дейност 3: Кръгла маса
Индикатор 14 Дейност 3: Проучвания чрез въпросници
Индикатор 15 Дейност 4: Разработен, съгласуван с всички заинтересовани страни и приет от Общински съвет План за развитие на община Нови пазар за периода 2014-2020г.
Индикатор 16 Дейност 4: Проведени проучвания и изследвания, разработени анализи
Индикатор 17 Дейност 4: Изготвен Целеви и проблемен анализ
Индикатор 18 Дейност 4: Разработен, съгласуван с всички заинтересовани страни и приет от Общински съвет План за развитие на община Нови пазар за периода 2014-2020г.
Индикатор 19 Дейност 5: Разработена, въведена и функционираща Система за финансово управление и контрол (СФУК)
Индикатор 20 Дейност 6: Разработен и въведен в изпълнение План за организация на движението на територията на община Нови пазар
Индикатор 21 Дейност 7: Разработени и въведени правила и методики за мониторинг, контрол и псоледваща оценка
Индикатор 22 Дейност 8: Осигурена логистика за провеждане на обученията
Индикатор 23 Дейност 8: Разработена програма и материали за обученията
Индикатор 24 Дейност 8: Проведени обучения
Индикатор 25 Дейност 9: Публикувана информация за проекта на интернет страницата на община Нови пазар
Индикатор 26 Дейност 9: Организирана конференция в началото и в края на проекта
Индикатор 27 Дейност 9: Изработена и монтирана информационна табела
Индикатор 28 Дейност 9: Изработени информационни брошури в началото и края на проекта
Индикатор 29 Дейност 9: Изработени и монтирани на видни места в сградата на община Нови пазар информационни плакати
Индикатор 30 Дейност 9: Публикувано платено прессъобщение в регионален ежедневник в началото и в края на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз