Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0028-C0001
Номер на проект: Д01-4162/27.06.2013
Наименование: ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване качеството на образованието и обучението на студентите от всички специалности от Факултета по изкуствата в съответствие както с потребностите на бизнеса и пазара на труда, така и с обществения интерес за достъпни и приобщаващи култура и изкуства, развиващи творческата активност, иновативност и общ личностен потенциал на гражданите
Дейности: Дейност 3.1 Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на старите за действащи специалности за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"
Дейност 3.4* Създаване на Учебен план за нова бакалавърска специалност
Дейност 2 Включване на бизнеса в образователния процес на висшите училища - създаване на Обществен експертен съвет. Приемане на мерки за осъвременяване на учебните програми
Дейност 6 Осигуряване публичност на проекта
Дейност 3.2 Създаване на Учебен план за нова магистърска специалност
Дейност 5.1 Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми - посещения на студентите в реална работна среда
Дейност 5.3 Сключване на споразумения между университета и партньорите за съвместно бъдещо партньорство
Дейност 4 Апробиране на новите и/или актуализирани учебни програми в академична среда. Въвеждане на мерки за осъвременяване на чините на преподаване.
Дейност 3.3 Създаване на учебни програми за нова магистърска специалност
Дейност 1 Анализ на приоритетни специалности в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията напазара на труда на микронив.
Дейност 5.2 Организиране на работни семинарни занятия на студентите с участието на представители на бизнеса
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 148 550 BGN
Общ бюджет: 142 026 BGN
БФП: 142 026 BGN
Общо изплатени средства: 142 026 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 708 BGN
2014 39 875 BGN
2015 72 443 BGN
142 026 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 252 BGN
2014 33 894 BGN
2015 61 577 BGN
120 722 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 456 BGN
2014 5 981 BGN
2015 10 866 BGN
21 304 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз