Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0006-C0001
Номер на проект: 14-32-6
Наименование: Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО
Бенефициент: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 01.09.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса
Дейности: Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейността ще се извършва през целия период на изпълнение на проекта, като се прилагат подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕO) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Дейностите за информация и публичност имат за цел да популяризират новоразработените електронни услуги, регистъра на лицензираните лица, софтуерните модули и останалите резултати от проекта, до възможно най-широк кръг граждани, представители на бизнеса и държавни администрации. Информационната кампания има за цел да стимулира използването на новосъздадените административни и информационни услуги и по този начин да подобри достъпа на клиентите до услугите, предоставяни от ДАМТН. По отношение на популяризирането на проекта и резултатите от неговото изпълнение в рамките на дейността ще бъдат: • изработени и разпространени информационни брошури за предлаганите нови електронни услуги, които ще съдържат и информация за разработения регистър и ще разясняват начина за работа с него. • изготвени и отпечатани прессъобщения в национален ежедневник; • публикуване на актуална информация за изпълнението на проекта на сайта на ДАМТН, което ще дава възможност за бърз и лесен достъп до основна и актуална информация за проекта; • организирани информационни дни за оповестяване на разработените софтуерни модули и нови електронни услуги пред целевите групи и др.; • разработени и разпространени плакати; • изготвени комплекти, включващи блокнот, папка и химикалка с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК, които ще бъдат предоставени на участниците в информационните дни по проекта. Върху всички информационни материали, както и върху всички други подходящи документи, изготвени по проекта (например: присъствени списъци, отчети и др.) ще бъдат отпечатани флага на ЕС и думите „Европейски съюз“, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие“, логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората“, както и където е приложимо името и логото на ДАМТН, наименованието на проекта и източника на финансиране. При необходимост, изборът на външен изпълнител за изработване на материалите за визуализация ще се осъществи в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
Дейност 1: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности В рамките на дейността се предвижда да бъде извършено разработване на тръжни документации, обявяване на обществени поръчки, участие в оценителни комисии, избор на изпълнители и сключване на договори за изпълнение на заложените в проекта дейности, за които се изисква възлагане на обществена поръчка. Всички, планирани в проекта процедури за възлагане на обществени поръчки ще бъдат извършени в съответствие с изискванията и реда на Закона за обществените поръчки. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите на ЗОП изпълнител. Разработването на техническото задание, необходимо за провеждането на процедура за избор на изпълнител по настоящата дейност, както й обявяването на обществената поръчка, сформирането на оценителна комисия и избора на изпълнител ще бъде организирано от ДАМТН.
Дейност 2: Технологични разработки В рамките на дейността се предвижда изготвяне на техническо задание за: 1) Разработване на електронен регистър на лицата, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност; 2) Създаване на софтуерни модули, надграждащи информационно-комуникационната система на ДАМТН и даващи възможност за осъществяване по електронен път и в реално време на регистрацията и провеждането на първоначални и последващи прегледи на СПО от служители на ДАМТН или лицензираните от ДАМТН лица, както и отчитането на дейностите по ремонт, поддръжка и преустройство на СПО, изпълнявани от вписаните в регистъра лица; 3) Достъп до две електронни услуги, позволяващ: електронно подаване на заявления, уведомяване и всякакъв вид обратна връзка с потребителите, регистриране на СПО, издаване на лицензии във връзка с предоставяне на услугите по: • издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО (по чл. 34а, ал. 1 на ЗТИП); • регистриране и/или извършване на първоначален технически преглед на СПО; 4) Дефиниран достъп до регистъра и софтуерните модули за служители на ДАМТН, лицензирани лица и лица, поддържащи СПО, граждани и юридически лица; 5) Модули за интеграция с идентифицираните външни системи (като системите на: Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, Национална агенция за приходите и др.) и техните регистри (регистър Булстат, търговски регистър, регистър „Централно бюро - Съдимост“ и др.); 6) Разработване и създаване на PKI структура и електронен подпис. В рамките на дейността ще бъде извършено: • анализ и оценка на наличната и необходимата допълнителна технологична и информационна инфраструктура на ДАМТН, необходима за реализацията на планираните общи и специфични цели; • анализ на съществуващия регистър на лицензираните лица за технически надзор на СПО и съответната нормативна база; • анализ на съществуващите административни процеси, свързани с предоставянето на административните услуги и съответната нормативна база; • анализ на наличната информационно-комуникационна система и електронни регистри, върху които ще бъдат надградени софтуерните модули; • подробно описание на изискванията към електронния регистър на лицензираните лица за технически надзор на СПО, софтуерните модули и електронните административни услуги; • специфициране на нуждите и техническите средства за достъп до информация за гражданите и бизнеса; • специфициране на необходимите технически и софтуерни средства за интеграция с външни системи (като системите на: Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, Национална агенция за приходите и др.) и техните регистри (регистър Булстат, търговски регистър, регистър „Централно бюро - Съдимост“ и др.); • специфициране на необходимите технически и софтуерни средства за осигуряване на оперативна съвместимост на информационно-комуникационната система на ДАМТН с администрациите на хоризонтално ниво; • разработка на пълна и подробна техническа спецификация. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите на ЗОП изпълнител, който ще бъде подпомогнат от екипа за управление на проекта и представители на администрацията на ДАМТН.
Дейност 6: Финансов одит Дейността включва: • Осъществяване на консултации относно реализацията на проекта; • Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта; • Изготвяне на одитен доклад. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите ЗОП изпълнител.
Дейност 4: Реинженеринг на административните процеси и подготовка на нормативни документи Реинженерингът на административните процеси и подготовката на вътрешни за организацията документи, както и нормативни документи се базират изцяло на резултатите от реализацията на изискванията, поставени в техническото задание от изпълнителя на Дейност 3 и включват: • Разработка на процедури, регламентиращи организационното и административното обслужване на двете електронни услуги, регистъра на лицензираните лица, софтуерните модули, PKI структурата и електронен подпис; • Разработване на методика, съдържаща детайлно описание и начина на предоставяне на двете електронни услуги; • Разработване на методика, представяща същността, структурата и съдържанието на регистъра на лицензираните лица; • Създаване на правила за работа с PKI структура и електронен подпис; • Правен анализ на създадените в рамките на дейността процедури, методики и правила и при необходимост - проекти за изменение и допълнение на нормативни актове; • Изработване на план за действие за утвърждаване и внедряване на новите организационни процедури, методики и правила за административно обслужване, водене на регистъра на лицензираните лица, работа със софтуерните модули, PKI структура и цифрово подписване и проверка на достоверността на електронни документи в произволни файлови формати. Изпълнението на дейността ще стартира след изпълнението на софтуерните разработки по Дейност 3, тъй като при практическата работа по същинското разработване на софтуера могат да възникнат непредвидени технически обстоятелства, които да наложат, както промяна в заданието, разработено по Дейност 2, така и промяна в разработката по Дейност 3. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите на ЗОП изпълнител, който ще бъде подпомогнат от екипа за управление на проекта и представители на администрацията на ДАМТН.
Дейност 3: Разработване и внедряване на електронен регистър, софтуерни модули към информационна система и съставяне на практически ръководства При осъществяването на тази дейност изпълнителят ще извърши непосредствено програмиране на модулите и функционалностите и дизайн на потребителския интерфейс, чрез писане на програмен код следвайки стриктно заданието разработено по Дейност 2. По време на разработката изпълнителят следва да използва собствен хардуер, необходимия системен софтуер и развойни средства. Разработката трябва да доведе до един цялостен продукт като се изградят и въведат в експлоатация: • електронни форми за заявяване на услугите и издаване на лицензии на технически надзор и регистрация на СПО; • електронна платформа за регистъра на лицензираните лица, осъществяващи технически надзор на СПО; • софтуерни модули, надграждащи информационно-комуникационната система за осъществяване по електронен път и в реално време на регистрацията и провеждането на първоначални и последващи прегледи на СПО от служители на ДАМТН или лицензираните от ДАМТН лица, както и отчитането на дейностите по ремонт, поддръжка и преустройство на СПО, изпълнявани от вписаните в регистъра лица; • дефиниран достъп до регистъра и модулите за служители на ДАМТН, лицензирани лица и лица, поддържащи СПО, граждани и юридически лица; • PKI структура и електронен подпис; • модули за интеграция с външни системи (като системите на: Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, Национална агенция за приходите и др.) и техните регистри (регистър Булстат, търговски регистър, регистър „Централно бюро - Съдимост“ и др.); • осигуряване на оперативна съвместимост в съответствие с нормативните документи; • доизграждане на необходимите технически връзки, инсталиране, тестване и пускане в действие, настройки и в случай на нужда – коригиране на системата. Поради характера на данните, които ще бъдат използвани и предоставяни от софтуерната система е необходимо преносът на данни по интернет да става посредством защитен канал. Следва да се заложат нива на достъп и система за идентификация и верифициране на потребителите. При разработването на електронния регистър ще бъде изграден интерфейс, който да дава възможност за връзка на регистъра с централните системи на електронното управление. Типът и параметрите на интерфейса ще се съгласуват с МТИТС по време на разработване на техническите задания за възлагане на обществената поръчка по дейността. В процеса на софтуерната реализация ще се изисква разработване на прототипи на програмните приложения, които ще подлежат на одобрение от ДАМТН. След завършване на софтуерната реализация ще се извърши инсталация, настройка и тестване (включително стрес тестове и симулация в реално време) на разработената система. Тестването ще се извършва по предварително уговорен график. Предвижда се време за отстраняване на възникнали проблеми при тестването или несъответствия в функционалното поведение. След успешното тестване следва да се изготвят практически ръководства за заявяване на електронните услуги и работа с електронния регистър и софтуерните модули, подходящи за администраторите на процесите, служителите на ДАМТН, лицензираните лица и лицата, поддържащи СПО, гражданите и юридическите лица. Дейността включва първоначално попълване на регистъра на лицензираните лица с наличните данни към момента и ще приключи с приемателно тестване (включително стрес тестове и симулация на реално използване на базата), като ще се отчете изпълнението на всички дефинирани изисквания на заданието, разработено по Дейност 2, както и съответствието на реализацията с функционалната и техническата спецификации. В рамките на дейността се очаква изпълнителят да: • Разработи техническа и експлоатационна документация съдържаща: - ръководство за администриране; - детайлно описание на базата данни; - описание и документация на source-кода на програмните продукти; - документиране на извършените софтуерни разработки и съставяне на наръчник за използването им; - учебни материали за администратори и служители; • Разработи следните практически ръководства:  3 бр. инструкции за работа, пригодени за ползвателите и администраторите за всяка електронна разработка – инструкция за работа с електронни форми при реализация на електронни услуги, инструкция за работа с регистъра на лицензираните лица, инструкция за работа със софтуерните модули;  1 бр. наръчник - наръчник за работа с външни системи и регистри; • Проведе следните обучения и да предостави нужните материали на: - служителите от отдел „Административно и информационно обслужване” за администриране на софтуерните разработки; - инспекторите/експертите на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” за работа със софтуерните разработки. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите на ЗОП изпълнител, който ще бъде подпомогнат от екипа за управление на проекта и представители на администрацията на ДАМТН.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 482 624 BGN
Общ бюджет: 394 882 BGN
БФП: 394 882 BGN
Общо изплатени средства: 111 510 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 394 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 96 525 BGN
2015 14 986 BGN
111 510 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 335 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 82 046 BGN
2015 12 738 BGN
94 784 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 479 BGN
2015 2 248 BGN
16 727 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (П) Брой регистри за които е осигурен автоматизиран обмен на данни
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Разработени тръжни документации
Индикатор 4 (Д) По дейност 2: Разработено техническо задание
Индикатор 5 (Д) По дейност 3: услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 6 (Д) По дейност 3: създаден и внедрен регистър на лицензираните лица, осъществяващи технически надзор на СПО
Индикатор 7 (Д) По дейност 3: разработени и внедрени софтуерни модули към информационно-комуникационна система
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: осъществени обучения за администратори и инспектори/експерти
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: разработени инструкции за работа
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: разработени наръчници за работа
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Разработени, утвърдени и внедрени процедури
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Разработени и утвърдени методики
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Създадени правила за работа
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Изготвени и разпространени информационни брошури
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Публикувани прессъобщения в национален ежедневник
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Организирани информационни дни за целевите групи
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Разработени и разпространени цветни плаката
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Изготвени и разпространени комплекти
Индикатор 19 (Д) По дейност 6: Изготвен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз