Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0008-C0001
Номер на проект: 13-32-8
Наименование: Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули
Бенефициент: Български институт по метрология
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 24.01.2014
Дата на приключване: 24.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е осигуряване на по-високо качество на административното обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции чрез надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ посредством по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули, електронни административни услуги и регистри и осигуряване оперативна съвместимост за информационен обмен с други заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 6: Управление на проекта: Осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на п За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на БИМ. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на изготвените анализи, документи и технически описания, верификация на направените разходи, мониторинг на дейностите по проекта. БИМ ще участва активно в дейностите на изпълнителя и ще се стреми да включи всички заинтересовани лица и страни в процеса на надграждане на функционалностите на информационна система с цел отчитане на техните интереси и коментари. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Аналитични дейности: Анализ на правното и текущо състояние на административните процеси, които ще се реализират в рамките на проекта и дефиниране на бизнес-изискванията и технологичните изисквания за по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подо Дейността ще бъде изпълнявана заедно с Дейност 3 от избрания чрез процедурата за възлагане на обществена поръчка изпълнител. В рамките на тази дейност ще бъдат извършени: • Анализ на съществуващата ситуация по отношение на административните процеси и предоставяни електронни административни услуги и регистри. Идентифициране на приоритетни административни услуги и регистри за реализация, които до момента не са реализирани или които са нововъзникнали в резултат на променена нормативна уредба. При идентифицирането на услуги и регистри ще се спазват насоките на Стратегията за ефикасност на дейността на БИМ и повишаване на качеството на услугите; • Анализ на правното и текущо състояние на административните процеси, които ще се реализират в рамките на проекта: преглед на релевантната нормативна уредба, стратегически и вътрешно-ведомствени документи, които регулират дейностите в обхвата на идентифицираните приоритетни административни услуги и регистри; • Дефиниране на обхвата на реализация на електронни административни услуги и регистри и доработки и интеграции на вътрешни модули въз основа на резултатите от анализите. • Разработка на технически спецификации за реализация на две електронни административни услуги и два електронни регистъра.
Дейноат 4: Одит • Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта • Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта • Изготвяне на одитен доклад
Дейност 3: Технологични разработки: Разработки и доработки съгласно изготвената в рамките на аналитичните дейности техническа спецификация, тестване и документиране, инсталации и интегриране на нови модули в информационната среда. Надграждането на съществуващата информационно-комуникационната среда на БИМ ще бъде осъществено чрез интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули. Главната цел при осъществяването на технологичните разработки ще бъде внедряване на два нови регистри от изключително значение за ефикасността на БИМ и реализирането на две услуги като електронни, съгласно резултатите от аналитичните дейности. В рамките на тази дейност ще бъде извършено: • Непосредствено програмиране на новите модули, функционалностите и дизайн на потребителския интерфейс във връзка с новоразработваните електронни административни услуги и регистри, чрез писане на програмен код въз основа на техническата спецификация, изготвена в рамките на аналитичните дейности; • Надграждане на съществуващата система и обединяване в един цялостен интегриран продукт. В процеса на софтуерната реализация ще се изисква разработване на прототипи на програмните приложения, който ще подлежат на одобрение от управляващия екип. • Подготовка и подаване на заявления за вписване на информационни обекти и услуги в регистрите съгласно изискванията на ЗЕУ тестване, документиране, инсталации и внедряване. В рамките на дейността се очаква изпълнителя да разработи техническа и експлоатационна документация съдържаща: • Ръководство за администриране; • Ръководство за потребителя; • Детайлно описание на базата данни; • Описание и документация на Source-кода на новоразработените модули.
1. Подготвителни дейности: Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчка за проектните дейности Първата дейност, предвидена по проекта е подготвителна дейност, която включва подготовка на документация за възлагане на общественa поръчкa за изпълнение на проектните дейности 2 и 3. Ще бъде избран външен за БИМ изпълнител при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки.
Дейност 5: Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ и подобряване и получаване на обратна връзка от потребителите на административн Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризира сред обществеността дейността по проекта. Тази цел ще бъде осъществена посредством: • организиране на 1 пресконференция за оповестяване на стартирането на проектните дейности, неговите цели и очакваните резултати; • организиране на 1 информационен ден за целевите групи; • изработка и разпространение на рекламни и информационни материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 396 143 BGN
Общ бюджет: 366 749 BGN
БФП: 366 749 BGN
Общо изплатени средства: 366 217 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 366 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 228 BGN
2015 286 989 BGN
366 217 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 311 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 344 BGN
2015 243 941 BGN
311 284 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 884 BGN
2015 43 048 BGN
54 933 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Надградени информационни системи
Индикатор 2 (Д) Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 3 (Д) Разработени регистри
Индикатор 4 (Д) Внедрени нови модули
Индикатор 5 (Д) Д1: Стартирали процедури в срок и без забележки от формален характер;
Индикатор 6 (Д) Д1: Избран в срок подходящ изпълнител и сключен договор;
Индикатор 7 (Д) Д2: Аналитичен доклад от анализ на правното и текущо състояние на необходимите технологични доработки на информационно-комуникационната среда на БИМ.
Индикатор 8 (Д) Д2: Техническа спецификация за разработка и доработка на софтуерни модули.
Индикатор 9 (Д) Д3: Разработени нови електронни административни услуги;
Индикатор 10 (Д) Д3: Разработени нови електронни регистъра;
Индикатор 11 (Д) Д3: Софтуерни модули от функционалност на информационната система на БИМ;
Индикатор 12 (Д) Д3: Надградена и интегрирана цялостна информационно-комуникационна среда на БИМ;
Индикатор 13 (Д) Д3: Подготвено и подадено заявление за вписване на информационни обекти и услуги в Регистрите за оперативна съвместимост, съгласно изискванията на ЗЕУ и осигурена оперативна съвместимост на информационно-комуникационната среда на БИМ на хоризонтално н
Индикатор 14 (Д) Д4: Положителен одитен доклад
Индикатор 15 (Д) Д5: Проведена пресконференция за оповестяване стартитрането на проекта;
Индикатор 16 (Д) Д5: Организиран информационен ден
Индикатор 17 (Д) Д5: Изготвени и разпространени рекламни комплекти;
Индикатор 18 (Д) Д5: рекламни банери
Индикатор 19 (Д) Д5: Изготвени и разпространени брошури.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз