Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0122-C0001
Номер на проект: M13-22-125
Наименование: «Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса»
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 04.08.2014
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в Община Гоце Делчев, за осигуряване на качествени, съобразени с нормативните изисквания услуги.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта С оглед успешното изпълнение на настоящата проектна идея непосредствено след подписването на договора с Управляващия орган и влизането му в сила ще бъде назначен екип за изпълнение на проекта, който ще включва следните членове:  Ръководител на проекта  Координатор на проекта  Финансист на проекта и  Експерт логистика Екипът на проекта ще е отговорен за успешната реализация на дейностите по проекта в договорените срокове, постигане на заложените цели и отчитането му. Екипът ще е отговорен за отчитане на проекта в различни етапи от реализирането му, както и да поддържа и съхранява необходимата документация съгласно изискванията. В тази връзка ясно ще бъдат разпределени отговорностите между членовете и конкретните задачи на всеки един от членовете. За гарантиране постигането на така поставените цели ще бъдат провеждани регулярни срещи във връзка с реализирането на дейностите по проекта, обсъждане и уточняване на механизми за наблюдение и контрол върху изпълнението на задачите и отчитане на резултатите.
Дейност 3. Обучение на тема: Работа в екип, единство и ефективност на екипа с оглед постигането на общите цели Обучението по „Работа в екип, единство и ефективност на екипа с оглед постигането на общите цели” е 3 - дневно и ще бъде възложено на външен изпълнител и ще обхване общо 8 служителя от общинска администрация, от тях:  От Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” - 2 служителя;  От Дирекция „Общинска собственост” – 2 служителя;  От дирекция „Устройство на територията” – 2 служителя  Дирекция „Финансово-стопанска дейност” – 2 служителя; Темата на обучението е продиктувана от необходимостта от подобряване на координацията между отделните дирекции и служители и е насочено към дефиниране и справяне с проблеми, свързани с работата между отделните звена на администрацията, и вътре в тях. Ще се създадат умения за работа заедно и в екип.
Дейност 7. Осигуряване на информация и публичност на проекта В началото проектът ще бъде представен официално пред местните медии на пресконференция с участието на екипа по проекта, представители на общинска администрация и кмета на общината. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. В рамките на проекта се предвижда изготвянето и отпечатването на следните информационни материали:  Банер – 2 бр.;  Брошури – общо 200 бр., представящи проекта;  информационна табела по проекта- 1 бр., която ще се постави на видно място в сградата на общината;  комплект рекламни материали – 84 бр. За по-широко информиране на обществеността се предвиждат и други информационни подходи като:  публикации в местни вестници;  периодично публикуване на материали на Интернет страницата на общината за представяне на проекта и напредъка по него. При приключването на дейностите по проекта ще се организира заключителна пресконференция, на която ще бъдат поканени всички участници в него, общинска администрация, медии. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от проекта с мултимедийна презентация.
Дейност 5. Обучение на тема: Национално и Eвропейско законодателство свързано с опазване на околната среда Обучението по Национално и Eвропейско законодателство свързано с опазване на околната среда е 3-дневно и през него ще преминат 11 общински служители на общината, както следва:  1 служител на отдел “Екология”  10 служители на отдел “Екополиция” Целта на обучението е общинските служители да придобият специфични знания по европейско законодателство свързано с опазване на околната среда.
Дейност 6. Обучения, проведени в Института по публична администрация Обученията организирани от Института по публична администрация са 5 на брой, ще бъдат обучени общо 34 служители на общината, както следва: 1. Прилагане на закона за защита на личните данни (ПП–8) – 5 служители (форма на обучение – семинар);. 2. Прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ОПА–5) – 7 служители (форма на 3. Методи за определяне на размерите на местните такси (ДУО–5) – 7 служители (форма на обучение – курс);. 4. Надзор и законност върху дейността и актовете на общинската администрация (ДУО–7) – 5 служители (форма на обучение – курс);. 5. Електронни таблици MS EXCEL (надграждащ) (ИТО–3) – 10 служители (форма на обучение – курс);.
Дейност 4. Обучение на тема: Административно-правни познания на служителите на отдел “Екополиция” към Община Гоце Делчев. Обучението по Административно-правни познания е 3-дневно и е предназначено за служителите от: Дирекция „Административно и правно обслужване на граждани: Специалисти „Охрана на селскостопанско имущество и продукция и защита на екологията”-10 екополицаи Секретар на Местната комисия за БППМНП-1 бр; Дирекция „Общинска собственост”: Специалист „Екология”- 1 бр.; Дирекция „Финансово стопанска”: Специалист „Защита на потребителя”- 1 бр. Дирекция „Устройство на територията” Специалист „Контрол на строителството” 2 бр.; Специалист „Устройство на територията” – 1 бр; Извън дирекциите: Специалист „Безопасност на движението и контрол”- 1 бр. Целта на обучението е да повишаване знанията и уменията на служителите във връзка с контрол по изпълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев, както и други законови и подзаконови актове .
Дейност 2. Обучение на тема: Тълкуване и прилагане на приложимото законодателство в местното самоуправление Обучение по съответното приложимо законодателство ще преминат общо 14 човека, които включват: Кмета на общината, 2-ма заместник кметове, кметове на кметства – 8 бр., 2 кметски наместници и 1 секретар на общината. Обучението e 3-дневно и ще засегне темите:  Обучение по Закона за местното самоуправление и местната администрация;  Обучение по Закона за устройство на територията;  Обучения по Закона за общинските бюджети;  Обучение по Закона за гражданската регистрация;  Обучение по Закона за опазване на селскостопанското имущество;  Обучение по Закона за нотариусите и нотариалната дейност;  Обучение относно задълженията на кметовете и кметските наместници по призоваването съгласно ГПК, НПК и ДПК.  Връзка с медиите и възможност за участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво. Обучението е предвидено за провеждане от външен изпълнител. То цели участниците да придобият познания относно нормативната регламентация на техните права и задължения, да дискутират определени въпроси от практиката и да споделят опита, който имат при решаването на конкретни казуси.  Ще обърне внимание на проблемите , които се изправят за решаване пред местните власти.  Ще ги запознае с европейските принципи за добро управление, с цел пълноценно ангажиране потенциала на местната общност.  Ще ги запознае с насоките и начините за непрекъснато надграждане на принципа „ местните власти по близо до гражданите”.  Ще ги запознае с Европейските демократични правни системи за прилагането на принципите и нормите на местното самоуправление.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИГМА КОНСУЛТИНГ" ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 653 BGN
Общ бюджет: 71 835 BGN
БФП: 71 835 BGN
Общо изплатени средства: 57 134 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 131 BGN
2015 42 003 BGN
57 134 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 861 BGN
2015 35 703 BGN
48 564 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 270 BGN
2015 6 300 BGN
8 570 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени от общия бр. обучени
Индикатор 5 (Д) Основен индикатор: Служители успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Обучени служители на община Гоце Делчев
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: % жени от общият брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: % жени от общият брой обучени
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: % жени от общият брой обучени
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Обучени служители
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: % жени от общият брой обучени
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 23 (Д) По дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 24 (Д) По дейност 6: Обучени служители
Индикатор 25 (Д) По дейност 6: % обучени жени от общият брой обучени
Индикатор 26 (Д) По дейност 6: Проведени обучения
Индикатор 27 (Д) По дейност 6: Получени сертификати
Индикатор 28 (Д) По дейност 7: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 29 (Д) По дейност 7: Отпечатани брошури
Индикатор 30 (Д) По дейност 7: Публикувани материали и представяне на проекта на Интернет страницата на община Гоце Делчев


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз