Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0183-C0001
Номер на проект: A12-22-181
Наименование: Общинската администрация - генератор на устойчивото развитие в Община Етрополе
Бенефициент: Община Етрополе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Етрополе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на 40 служителя в администрацията на Община Етрополе за по-ефективно изпълнение на задълженията, което ще спомогне за създаване на нови възможности за местно развитие
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Дейност 1 започва със стартирането на изпълнение на проектното предложение. Ръководителят на Кандидата назначава предложения екип за изпълнение на Проекта. Екипът ще извърши следните основни дейности при стартиране на проектното предложение: - Избор на изпълнител на услуга по Визуализация и публичност; - Избор на изпълнител за Предоставяне на услуги по професионално образование и обучение; За изпълнител на дейностите ще бъде избран изпълнител в съответствие с действащия към момента на избора ЗОП. За извършване на процедурите по избор на доставчик е отделен срок от максимум 3 месеца. След стартиране на проекта в рамките на първата дейност, ще се подбере изпълнител по ЗОП за извършване на Предоставяне на услуги по професионално образование и обучение, който ще бъде натоварен със следните задължения: - Дистанционно онлайн обучение на 40 човека - Част от професия - Икономическо информационно осигуряване - код 4820201 - 40 ч. теория, 60 часа практика - работа с офис продукти, системи за криптиране, системи за защита и електронно подписване, комуникация със системи на електронното правителство, презентационни умения; - Дистанционно обучение на 40 човека - Част от професия - Административно обслужване - код 3460201 - 70 ч. теория, 80 часа практика - законодателство в сферата на АПК, законодателство в сферата на електронното управление, методи на администриране с използване на електронни документи, държавен протокол – правила и комуникация, практически умения за оценка и самооценка на ефективността на извършваните дейности, практически умения за екипна работа; - Обучение на 40 човека - Ключова компетентност - Английски език - 96 часа в продължение на 6 месеца по два часа седмично, провеждано в сградата на общинска администрация; (2 групи – начинаещи и напреднали); - Изнесено обучение с осигурен пълен пансион в хотел 3 звезди на 40 човека - Ключова компетентност - Създаване и прилагане на иновативни практики на местно ниво - управление на стреса, конфликтите и техники за разрешаване на проблеми - изнесено обучение 16 ч. При избора на изпълнителя е необходимо да се спазят разпоредбите по ЗОП и регламентите утвърдени за провеждане на професионални обучения и придобиване на ключови компетентности; За провеждане на избора на изпълнител са предвидени до 3 месеца.
Дейност 2: Административна квалификация по програми на ИПА В тази дейност се предвижда преминаване на следните обучения: 1. Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация - 5 служители 2. Анализ на потребностите от обучения - 5 служители; 3. Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия – 10 служители 4. Нови моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети – 6 служители 5. Устройство на територията – политика и управление – 7 служители 6. Ефективни връзки с обществеността – 7 служители. Същите са предвидени да се преминат от 40 специалисти в различни области, част от администрацията на кандидата, с което да се подобри тяхната компетентност за изпълнение на служебните им задължения.
Дейност 3: Обучение по информационни и комуникационни технологии Тази дейност ще се изпълни от изпълнител, избран при Дейност 1, сертифициран от НАПОО за извършване на професионално обучение по професия Компютърна графика - код 2130601 и професия Икономическо информационно осигуряване - код 4820201. Дейността ще се извърши по следният ред: - съставяне на учебна програма; - одобрение на програмата; - провеждане на дистанционно обучение в рамките на 100 учебни часа (40 часа теория и 60 часа практика) за Икономическо информационно осигуряване. - 40 ч. теория, 60 часа практика - работа с офис продукти, системи за криптиране, системи за защита и електронно подписване, комуникация със системи на електронното правителство, презентационни умения; След приключване на курса обучаваните лица ще получат сертификат за професионална квалификация - Удостоверение за придобита част от професия. В рамките на четири календарни месеца, при тази дейност, служителите в администрацията на Кандидата ще получат и осъвременят своите познания в избраната професия. Дейността ще се проведе от 4ти до 7ми месец в рамките на изпълнение на проектното предложение.
Дейност 4: Обучения по административно обслужване Тази дейност ще се изпълни от изпълнител, избран при Дейност 1, сертифициран от НАПОО за извършване на професионално обучение по професия Административно обслужване - код 3460201. Дейността ще се извърши по следният ред: - съставяне на учебна програма; - одобрение на програмата; - провеждане на дистанционно обучение в рамките на 150 учебни часа за 70 ч. теория, 80 часа практика - законодателство в сферата на АПК, законодателство в сферата на електронното управление, методи на администриране с използване на електронни документи, държавен протокол – правила и комуникация, практически умения за оценка и самооценка на ефективността на извършваните дейности, практически умения за екипна работа; Преминалите обучението ще получат сертификат за професионална квалификация -Удостоверение за придобита част от професия. В рамките на пет календарни месеца, при тази дейност, служителите в администрацията на Кандидата ще получат и осъвременят своите познания в избраната професия. Дейността ще се проведе от 5ти до 9ти месец от изпълнение на проектното предложение.
Дейност 5: Обучения по ключови компетентности Тази дейност ще се изпълни от изпълнител, избран при Дейност 1. При тази дейност неговата роля ще бъде да предостави ключови компетентности на целевата група с цел допълване на нейната квалификация и опит. Тази дейност предвижда две поддейности:  Изнесено обучение (семинар) на 40 човека в ключова компетентност - Създаване и прилагане на иновативни практики на местно ниво - 16 ч. през 10ти месец;  Обучение на 40 човека - Ключова компетентност - Английски език - 96 часа в продължение на 6 месеца (от 4ти до 9ти месец) по два часа седмично, провеждано в сградата на общинска администрация; (2 групи – начинаещи и напреднали); .
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Общината ще представи мерките и резултатите от проекта на местната общност чрез организиране на 1 пресконференция – в края Проекта с периодично представяне на резултатите от проекта на сайта на община Етрополе. Всички информационни материали ще съдържат текст указващ, че проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския съюз и националния бюджет на Република България. Те ще включват също флага на ЕС, названието “Европейски съюз”, логото и слогана на ЕСФ – “Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”, името на Оперативна програма “Административен капацитет”, логото и слогана на ОПАК – “ОПАК. Експерти в действие”. Предвижда се изпълнението на дейността да е от 1ви до 11ти месец от стартиране на изпълнението на проектното предложение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 718 BGN
Общ бюджет: 70 299 BGN
БФП: 70 299 BGN
Общо изплатени средства: 70 299 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 544 BGN
2014 52 756 BGN
2015 0 BGN
70 299 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 912 BGN
2014 44 842 BGN
2015 0 BGN
59 755 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 632 BGN
2014 7 913 BGN
2015 0 BGN
10 545 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 : Назначени служители за работа по проекта
Индикатор 6 Дейност 1 : Избрани доставчици и изпълнители
Индикатор 7 Дейност 1 : Предадени управленски отчети /включително междинни и финален отчет/
Индикатор 8 Дейност 2 : Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 9 Дейност 2 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 10 Дейност 3 : Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 11 Дейност 3 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 12 Дейност 4 : Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 13 Дейност 4 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 14 Дейност 5 : Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 15 Дейност 5 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 16 Дейност 6 : Проведени пресконференции
Индикатор 17 Дейност 6 : Изработени визуализационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз