Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0148-C0001
Номер на проект: A12-22-125
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Разград за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Разград.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Разград, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2. Обучение по компютърни знания и умения Обучение по информационни технологии ще преминат общо 35 служители на общината. Служителите ще бъдат включени в курс на обучение по администриране на инфраструктура и бази данни. Курсът е 45 учебни часа, разделен на групи по график.
Дейност 3. Обучение по Ключови компетентности Обучение по редица меки мерки ще преминат общо 78 служители на общината, както следва: Кметове, заместник-кметове и кметски наместници 1.Обучение по Ефективно лидерство; Директори на дирекции и старши сътрудници 1. Обучение по Управление на стреса и времето; Главни и младши специалисти 1.Обучение по Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда;
Дейност 4. Обучение в ИПА Обученията в ИПА са своеобразно надграждане на придобитите умения по информационни технологии по Дейност 2. Към тях е прибавено и обучение по Практически умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск и за прояви на корупция и са предназначени за общо 20 служители на общината.
Дейност 5. Осигуряване на информация и публичност на проекта Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от местни, регионални и национални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Разград, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 2000 брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати, както и анонси в местните електронни и печатни медии.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 966 BGN
Общ бюджет: 77 650 BGN
БФП: 77 650 BGN
Общо изплатени средства: 77 650 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 990 BGN
2014 59 660 BGN
2015 0 BGN
77 650 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 292 BGN
2014 50 711 BGN
2015 0 BGN
66 002 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 699 BGN
2014 8 949 BGN
2015 0 BGN
11 647 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Проведени обучения /по проекта/
Индикатор 6 Дейност 1 - Обучени служители на община Разград
Индикатор 7 Дейност 2 - Обучени служители - (по проекта)
Индикатор 8 Дейност 2 - От тях % жени / по проекта/
Индикатор 9 Дейност 2 - Проведени обучения - / по проекта/
Индикатор 10 Дейност 2 - Получени сертификати - /по проекта/
Индикатор 11 Дейност 3 - Обучени служители по проекта
Индикатор 12 Дейност 3 - От тях % жени по проекта
Индикатор 13 Дейност 3 - Проведени обучения по проекта
Индикатор 14 Дейност 3 - Получени сертификати по проекта
Индикатор 15 Дейност 4 - Обучени служители по проекта
Индикатор 16 Дейност 4 - От тях % жени по проекта
Индикатор 17 Дейност 4 - Проведени обучения по проекта
Индикатор 18 Дейност 4 - Получени сертификати по проекта
Индикатор 19 Дейност 5 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 20 Дейност 5 - Отпечатани брошури
Индикатор 21 Дейност 5 - Публикувани материали и представяне на проекта на Интернет страницата на община Разград
Индикатор 22 Дейност 5 - Публикувани материали в СМИ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз