Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.3.07-0002-C0001
Номер на проект: 13-33-2
Наименование: Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт
Бенефициент: Висш Съдебен Съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.09.2013
Начална дата: 27.12.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Провеждане на реформи в съдебната система, посредством въвеждането на електронното правосъдие.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип и управление на проекта За успешното управление на проекта ВСС ще сформира екип, включващ: ръководител, двама координатори, технически сътрудник, счетоводител, юрист. Те ще гарантират за последващия контрол и ефективно изпълнение на дейностите. Всеки член на екипа има ясно определени задачи, детайлно описани по-долу в т. 4. Методика. Дейността включва: • Назначаване на членове на екипа - ръководител, двама координатори, технически сътрудник, счетоводител, юрист на граждански договори за срок от 18 месеца. • Запознаване на всички членове от работния екип с длъжностните им характеристики. Точно и ясно определяне действията и задълженията им, както и отговорностите, които поемат при осъществяването на проекта. • Организиране дейността в офиса на проекта. • Запознаване членовете на работния екип, невзели участие в изготвянето на проекта с целите и приоритетите на програмата, както и с конкретните цели и начини за тяхното осъществяване на настоящия проект. • Провеждане на работни срещи на екипа по проекта. • Осъществяване на текущ контрол и вътрешна оценка на проекта с оглед неговото успешно реализиране.
Дейност 3. Изграждане и внедряване на единен портал на електронното правосъдие (единна централизирана точка за достъп). Дейността включва: Етап 1: Подготовка на тръжна докуметация и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изграждане и внедряване на единен портал на електронното правосъдие. Тръжната документация ще бъде разработена от екип на външна организация и със съдействието на юриста по проекта в съответствие с изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки. След това се пристъпва към провеждането на процедура по ЗОП и избор на изпълнител на дейността. Резултатът от Етап 1 е избран изпълнител на дейност 3. Етап 2: Изграждане и внедряване на единен портал на електронното правосъдие. Етапът включва следните поддейности: 3.1. Създаване на централизирано хранилище за електронно съдържание - Чрез дейността ще се реализира централизирано средство (база данни) за съхранение в електронен вид на копия от съдържанието на съдебните дела. Хранилището ще гарантира надеждност на съхраняваната информация, нейната резервираност, недопускане на възможности за загуба или подправяне, осигуряване на оторизиран достъп до информацията само от правоимащи. 3.2. Разработване на единен интерфейс за осъществяване на електронен обмен на данни от органите на съдебната власт и централизирано съхранение. Интерфейсът ще използва и разработените и приети стандарти за обмен на структурирани данни между различните системи са управление на делата по проект “Обновяване на системите за управление на съдебните дела, създаване на централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, внедряване и обучение”, изпълняван по под-приоритет 3.3 “Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии” на Оперативна програма „Административен капацитет”. 3.3. Създаване на единен портал на органите на съдебната власт - Единен портал за електронно правосъдие. Достъпът до портала ще е публичен за общодостъпна информация (информация за органите на съдебната власт, съдебни решения със заличени данни и др.) и защитен достъп за чувствителна информация (при достъп до пълното електронно съдържание на делата и др.) Порталът ще наложи единен стандарт за визия, функции и ползване на предоставяните от съдебната власт електронни услуги. Порталът ще позволява поетапно интегриране на електронни услуги, когато те бъдат реализирани. Освен това, като функционалност на портала ще се интегрира централизирана система за случайно разпределение на делата. Целта е да се осъществи тяхното обективно и проследимо случайно разпределение, с отчитане прогнозната и фактическата им сложност и изравняване натоварването на съдиите. В рамките на портала се предвижда и интегририране на система за електронно гласуване за пряк избор на членове на ВСС от съдебната квота. Изграждането на единния портал ще доведе до постигане на: - единна и унифицирана среда за предоставяне на услуги на грждани и организации; - предоставяне на шаблони за Web страници на съдилищата, средства за управление на съдържание и достъп до информация, както и тяхното хостване. 3.4. Реализиране и внедряване на електронни услуги по предоставяне на достъп до електронните копия на съдебните дела и изпращане на електронни съобщения и призовки по делата. Чрез създаването на портала в рамките на проекта ще се улесни технологичната възможност в кратки срокове да бъдат реализирани и следните електронни услуги: предоставяне на публичен достъп на гражданите и бизнеса до електронните дела със заличени данни; изпращане на съобщения и призовки по електронен път за страните и пълномощниците им. При изпълнение на Етап 2 ще бъдат ангажирани и двама ИТ експерта. ИТ експерт – 1 (от Министерство на правосъдието) участва в съгласуването на краен вариант на техническото задание за единния портал на електронното правосъдие, както и на тръжните документации и процедури, свързани с разработването и внедряването на Единен портал на електронното правосъдие; участва при извършването на необходимите съгласувателни действия, необходими за въвеждането на портала в експлоатация. ИТ експерт 2 (от ВСС) - ще взема участие при определяне на обхвата на техническите задания по отношение на ИТ решенията; участие при верифициране на техническите предложения и документация, изготвени от външни изпълнители; участие при поетапен контрол на изпълнението на ИТ системите, в обхват, качество и количество, заложени в техническите задания.
Дейност 4. Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие. Дейността включва закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на компютърно оборудване: - Дисков масив (disk storage)- 2 бр. - 2 сървърни конфигурации; - Шкаф (RACK) – 1 бр. - Защитна стена (Firewall) – 2 бр.
Дейност 7: Провеждане на финансов одит. Целта на дейността е провеждане на финансов одит на проекта и изотвяне на доклад от него.
Дейност 2. Анализи и изготвяне на предложения за детайлен обхват на основните изисквания за работа в условия на електронно правосъдие. Дейността включва следните етапи: Етап 1: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на дейност 2. Тръжната документация ще бъде разработена от екип на външна организация и със съдействието на юриста по проекта в съответствие с изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки. След това се пристъпва към провеждането на процедура по ЗОП и избор на изпълнител на дейността. Резултатът от Етап 1 е избран изпълнител на дейност 2. Етап 2: Изготвяне на анализи и предложения за детайлен обхват на основните изисквания за работа в условия на електронно правосъдие. Етапът включва следните поддейности: 2.1. Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. 2.2. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. 2.3. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. 2.4. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт. При изпълнението на Етап 2, освен външен изпълнител, ще бъдат ангажирани и следните експерти: Експерти по технологичните процеси и обработката на информацията в съдилищата (началник отдел „Информационни системи, комуникация и съдебна статистика”- ВКС и началник отдел „Информационни системи, комуникация и съдебна статистика”- ВАС). Те ще осъществяват: консултации на изпълнителя на анализите по проекта и експертни заключения по отношение трансфера на информация от съществуващите системи за управление на съдебните дела в единния портал; консултации на изпълнителя по проекта и експертни заключения по отношение предоставяните електронни услуги, в съответствие със спецификата на отделните съдилища – върховни, апелативни, окръжни, административни и т.н.; консултации на изпълнителя по проекта и експертни заключения по отношение стандартите и правилата за оперативно съвместим обмен на информация между органите на съдебната власт, изисквания за информационна сигурност и т. н.; експертни заключения по отношение на анализите относно изграждането на единна централизирана система за управление на съдебните дела. Експерт магистратски правомощия и дейности Той ще бъде отговорен да: насочва изпълнителя на анализите по проекта за спецификите и нормативната уредба на различните съдебни процеси, общи и особени искови и наказателни производства, както и за статута и правомощията на различните групи магистрати /съдии, прокурори и следователи/ и административните ръководители. Следи за отразяването на тези различия и специфики в различните модули на единния портал на електронното правосъдие; участва в обсъждания и предлага възможности за създаване на различни модули в системата, които да гарантират: установения в чл.9 от ЗСВ принцип за случайно разпределение на делата при изключване на субективния фактор и осигуряване на публичност при разпределението; обективно и своевременно атестиране на всеки магистрат и административен ръководител; проследяване срочността на всяко дело и отнасяне на сигнали за необоснована забава в ИВСС; управление на човешките ресурси в съдебната система, включително относно съдебната администрация.
Дейност 5. Съпътстващо обучение за работа с единния портал на електронното правосъдие. Дейността включва провеждане на съпътстващо обучение на 54 системни администратори и компютърни специалисти от съдебната система, които ще работят с портала, както следва: ВКС - 2 служители; ВАС - 2 служители; Пет Апелативни съдилища– 5 служители; Апелативен специализиран наказателен съд-1 служител; Военно-апелативен съд- 1 служител; Военен съд - София -1 служител; Шест административни съдилища– 6 служител; Софийски градски съд -2 служител; Двадесет и седем Окръжни съдилища в страната -27 служители; Специализиран наказателен съд -1 служител; Софийски районен съд -3 служители; ВСС- 3 служители. Обучените специалисти в последствие след приключване на проекта ще провеждат вътрешни обучения за работа с портала за магистрати. По този начин ще се гарантира устойчивостта на резултатите от тази дейност и проекта като цяло.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност В изпълнение изискванията на финансиращия орган ВСС ще проведе необходимата информационна политика. Тя обхваща отпечатване на рекламни материали, популяризиращи целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. Ще се оповести финансовия принос и ролята на ЕСФ и ОПАК. Дейностите по информация и публичност включват: • Изготвяне на банери • Публикации в интернет-страницата на ВСС • Рекламни материали –химикалки, тефтери, папки, флашпамети. • Изготвяне и поставяне на информационни стикери върху закупеното оборудване. На всички материали, изработени и свързани с популяризирането на проекта ще бъдат изготвени в съответствие с Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 и ще съдържат изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 234 079 BGN
Общ бюджет: 799 092 BGN
БФП: 799 092 BGN
Общо изплатени средства: 276 497 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 799 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 246 815 BGN
2015 29 682 BGN
276 497 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 679 229 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 209 793 BGN
2015 25 229 BGN
235 022 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 37 022 BGN
2015 4 452 BGN
41 475 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Услуги, включени в портала е- правосъдие
Индикатор 2 Бр. разработени интерфейси, свързани с обмен на информацията и взаимодействието на системите на съдебната власти и администрациите
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Сформиран екип по проекта –6 служители
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Изготвени ежемесечни отчети
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Изготвен междинен и финален отчети, както и редовни искания за плащане
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Изготвени анализи на нормативната уредба
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Изготвени пакети от препоръки за работа та на органите на съдебната власт в условия на електронно правосъдие
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Разработен, тестван и въведен в експлоатация единен портал на електронното правосъдие
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Въведени административни електронни услуги
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Изградена и въведена в експлоатация централизирана система за разпределение за разпределение на делата на случаен принцип в рамките на единен портал на електронното правосъдие
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Изградена и въведена в експлоатация система за електронно гласуване за пряк избор на членове на ВСС от съдебната квота в рамките на единен портал на електронното правосъдие
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Разработен и предоставен за използване шаблон за интернет страниците на съдилищата
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Дисков масив
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Сървърни конфигурации
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Шкаф (RACK)
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - защитна стена (Firewall)
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Обучени служители за работа с единния портал на електронното правосъдие
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Проведени съпътстващи обучения
Индикатор 19 (Д) По дейност 6 - Изготвени банери, популяризиращи проекта
Индикатор 20 (Д) По дейност 6 - Публикувана информация за проекта на интернет страницата на ВСС
Индикатор 21 (Д) По дейност 6 - Изработени рекламни материали: химикалки, тефтери, папки, флашпамети
Индикатор 22 (Д) По дейност 6 - Изготвени и поставени информационни стикери върху закупеното компютърно оборудване
Индикатор 23 (Д) По дейност 7 - Изготвен доклад от проведен финансов одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз