Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0126-C0001
Номер на проект: M13-22-129
Наименование: „Общинска администрация Брацигово-ефективна и компетентна»
Бенефициент: Община Брацигово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 19.08.2014
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Брацигово
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на администрацията на Община Брацигово с цел по- ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта и тръжни процедури Управлението на проекта е текуща дейност. Тя се осъществява през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление: ръководител, координатор и счетоводител; - разработване и прилагане на механизми за комуникация и работа на членовете на екипа; - механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - административно-техническото обезпечаване на проектните дейности; - избор на фирма-изпълнител за разработването на тръжни документации за процедури, които ще се проведат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в зависимост от заложеният бюджет по отделни дейности За нуждите на проектното управление се предвиждат разходи за канцеларски материали и консумативи – хартия, тонер, пощенски разходи и куриерски услуги за експресни пратки към УО и др.
Дейност 2: Провеждане на обучения от ИПА -5типа Община Брацигово ще подаде заявка по образец в ИПА с приложен опис на заявените обучения и съответния брой участници в тях. В заявката изрично се упоменава, че има групи за обучение с численост над 15 човека, защото в този случай от ИПА се изпращат лектори в общината, като командировъчните на лекторите са за сметка на ИПА, т.е включени са в таксата за обучение. Община Брацигово разполага със зали, в които могат да се проведат обучения с групи от и над 15ч. Обученията са следните: -Семинар: СТИЛИСТИКА В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И НАРЕДБИ (ЗА-3)-за 16 ч. - СРЕЩИ, ДИСКУСИИ И ПОСЕЩЕНИЯ (на английски език) (ЧЕО–2)-за 15ч. -Семинар: ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ( ОПА-5)-за 4 ч. -Курс: CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (ADVANCED COURSE) (УИС-8) (дистанционна форма)-за 3ч. -Курс: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА (ЕП-4)-4ч.
Дейност 3: Провеждане на обучения извън каталога на ИПА-5 типа Провеждане на обучения извън каталога на ИПА-5 типа: -Организационно развитие (1 група по 15 човека, изнесено 3 дни, 2 нощувки). -Резултатно-ориентирано управление (1група по 15ч., 3дни, 2 нощувки) -Обучение за управление на риска (2 групи по 15ч., 3 дни, 2 нощувки) -Поведенчески решения при форсмажорни обстоятелства (2 група по 18ч., 3 дни, 2 нощувки) -Повишаване на личната ефективност и управление на стреса (2 групи по 15ч., 3 дни, 2 нощувки) Община Брацигово ще възложи на външна фирма-изпълнител, провеждане на петте типа обучения.
Дейност 4: Информация и публичност Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта и включват: -Встъпителна и заключителна конференция -Отпечатване и разпространение на 500 бр. брошури -Изработване на стойка-банер-2бр. Всички информационни и рекламни материали, изработени и разпространени в рамките на изпълнението на проекта, ще съдържат логото на финансиращата програма и информация за финансовата помощ, предоставена от ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 951 BGN
Общ бюджет: 65 690 BGN
БФП: 65 690 BGN
Общо изплатени средства: 65 690 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 790 BGN
2015 44 900 BGN
65 690 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 672 BGN
2015 38 165 BGN
55 837 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 119 BGN
2015 6 735 BGN
9 854 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Избрани изпълнители чрез възлагане по ЗОП
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 4 - Брой проведени конференции
Индикатор 9 (Д) По Дейност 4 - Брой отпечатани брошури
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Брой изработени банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз