Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0059-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-28/23.06.2014
Наименование: „Разкриване на социални услуги –ново начало за децата и младежите с увреждания ”
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 23.06.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 1 бр, ЗЖ - 1 бр.
Дейности: Дейност 3: Подбор и наемане на персонал в новоразкритите социални услуги ЦНСТ и ЗЖ . Дейността включва: 3.1. Обява за набиране на кандидати за работа с обезпечаване на необходимата информация – през втората седмица от започване работа по проекта „Разкриване на социални услуги –ново начало за децата и младежите с увреждания ”. 3.2.Срок определен в обявата - 10 работни дни за подаване на заявление от кандидатите. 3.3.Комисията определена със заповед на кмета в рамките на три дни класира кандидатите, след провеждане на процедура за подбор на персонал за предоставяне на услугата. 3.4.При определяне на персонала на социалната услуга ЦНСТ и ЗЖ, ще се спазват изискванията на Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. 3.5. Наемането на персонала ще бъде реализирано съобразно изискванията за подбор на квалифицирани и мотивирани кадри, при спазване принципите за недискриминация. За целта ще бъде обявена и проведена процедура за подбор на персонала на два етапа / първи етап подбор по документи, втори етап - събеседване/. В комисията по подбор ще бъде включен задължително психилог , който ще има за задача да провери награсите на кандидатите. Ще бъдат предложени за обучение 30 кандидати за работа. На 16 лица ще бъдепредложено да сключат договор за работа. Останалите обучени кандидати ще бъдат кадрова банка, която ще даде възможност на екипа за гъвкаво управление в случай, че някои от наетите на работа лица напуснат или бъдат дисциплинарно уволнени, на тяхно място веднага да има възможност да бъде нает друг подходящ кандидат. 3.6. Изготвяне и подписване на договори с одобрените кандидати. 3.7. Персоналът ще бъде нает 3 месеца преди реалното стартиране на услугата ЦНСТ и ЗЖ. Същият ще бъде ангажиран в почистването, подреждането и създаването на домашен уют в сградите с цел подготовка за адаптиране при преместването и настаняването на децата в социалната услуга ЦНСТ и ЗЖ. 3.8. Избор на психолози и консултант / специална педагогика/ и медицински специалист, с цел специална професионална помощ за реалното преместване на децата от СИ в ЦНСТ и ЗЖ. 3.9. Наемане на експерт „Човешки ресурси” и експерт психолог, за установяване нагласите за работа с деца с увреждания на кандидатите за работа.
6. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Дейността включва изпълнението на следните поддейности: • Разкриване на услугата ЦНСТ в община Сандански със заповед на Кмета на общината; • Разработване на процедури за предоставяне на услугата, съгласно действащите нормативни актове; • Задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и осигуряване на условия за тяхното надграждане; • Осигуряване на безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да израстват и развиват пълноценно своите възможности; • Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.; • Осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността; • Осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване; • Предоставяне на набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; • Оказване на съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване; • Подготовка на порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността; • Планиране и индивидуализиране на грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение; • Осигуряване адаптацията на детето в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип; • Да се интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват. Постигнатите резултати ще бъдат популяризирани чрез местните и регионални медии.
Дейност 5: Подготовка, преместване и настаняване на децата в социалната услуга ЦНСТ и ЗЖ. Дейността обхваща следните под-дейности: 5.1. Групова и индивидуална работа с децата. С цел психологическа и психо-социална подготовка и предварително запознаване с новия начин на живот в семейна среда ще бъде проведена групова и индивидуална работа с децата и представители на тяхното досегашно обкръжение от специалисти в продължение на 2-3 месеца. Дейността може да продължи и през целият период на изпълнение на проекта при настаняване на нови деца, поради осиновяване или други причини на вече настанените. 5.2. Подготовка и изготвяне на наръчник за деца и младежи – Наръчникът ще бъде подготвен от експерти, ангажирани с психологическото и психо-социално консултиране в подготовката за предоставянето на социалната услуга в ЦНСТ и ЗЖ и ще включва практически съвети за справяне с житейски ситуации и умения за самостоятелен живот. 5.3 Преместване и настаняване на децата в услугата – предвиждат се дейности за предварително запознаване на децата с жилищните условия в ЦНСТ и ЗЖ, както и с възможностите за ползване на съпътстващи услуги в новото населено място. В подготовката за преместването и в същинското преместване изключително важна роля освен на персонала, се пада на психолога, експерта и медицинския специалист, които със специализиран автомобил по преценка могат да извършат транспортиране на някои от потенциалните потребители на новите услуги за запознаване с обстановката, както и същинското довеждане на децата в новите услуги ЦНСТ и ЗЖ. Предвижда се по два пъти консултанта, психолога и медицинския специалист да се срещнат с всяко дете, кандидат потребител и още веднъж при самото транспортиране до новите услуги, за извършване на транспорт от институцията до ЦНСТ и ЗЖ /за окончателното настаняване на децата/. Назначените за работа в социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ също ще посетят до 3 пъти потенциалните потребители с цел създаване на емоционална връзка. Контактите ще продължат след запознаването и с разговори по телефона с цел поддържащ емоционален контакт и спечелване на доверие. 5.4. Почистване, подреждане и аранжиране на обстановката в ЦНСТ и ЗЖ. Ще бъдат почистени и дезинфекцирани всички пространства ва двете сгради. Ще се подберат и поставят картини и глинени съдове, щори-завеси, килимчета, кощове, прибори и т. н. Ще се търси най доброто решение за естетизирана и добре организирана среда в ЦНСТ и ЗЖ. Ще се осигурят хавлии, чехли и други лични веще за приема на децата и младежите.
Дейност 7 : Подготовка за преминаване към държавно делегирана дейност Дейността включва: 7.1 Изготвяне на докладна записка и предложение до Общински съвет – Сандански за преминаване на дейността като държавно делегирана; 7.2 Подготовка на документите и депозирането им в АСП за издаване на заповед за делегиране на дейността като държавна; 7.3 Включване на дейностите по предоставянето на социалната услуга ЦНСТ и ЗЖ в проекто –бюджета за 2015 г., считано от 01.11.2015 г.
Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта. Управление и координация. Дейността включва: 1.1. Сключване на втори трудов договор с членовете на екипа за работа по проекта и разпределение на задачите за изпълнение дейностите заложени в проекта. Административния екип има следния състав: ръководител, координатор,счетоводител и технически сътрудник; 1.2. Ежеседмечни работни срещи на екипа по проекта с цел установяване на регулярна комуникация и навременно разрешаване на възникнали проблеми; 1.3. Разработване на система от правила и процедури необходими за изпълнение дейностите по проекта; 1.4. Разработване на система за вътрешен мониторинг, контрол и отчитане на проекта. 1.5. Осигуряване на охрана за опазване имуществото в ЦНСТ и ЗЖ /за четири месеца/ по време на подготовката и преди самото настаняване на децата с увреждания в ЦНСТ и ЗЖ.
Дейност 4: Обучение и консултиране на персонала за предоставяне на услугата Дейността включва: 4.1 Провеждане на въвеждащо обучение на персонала. Обучението ще се проведе в рамките на дейностите по Компонент 1. 4.2 Провеждане на индивидуални и групови консултации на персонала по време на предоставянето на услугите в ЦНСТ и ЗЖ, методическа подкрепа в кризисни ситуации. Супервизия. Предвижда се извършването на индивидуални консултации за всеки от персонала, потребителите и техните семейства.
Дейност 8: Мониторинг и отчетност на проекта 8.1. Дейността обхваща изработването на подробен времеви график за изпълнение на дейностите. 8.2.Ежемесечно ще се провежда вътрешен мониторинг на предоставянето на услугата, консултации и обратна връзка за удовлетвореността на целевите групи. 8.3.Ежемесечно ще се провеждат работни срещи на екипа за обсъждане на дейностите по проекта, достигнатия напредък, закъснения и проблеми, набелязване мерки за преодоляването им.
2.Информация и публичност 2.1. Тази дейност ще се реализира по време на цялата продължителност на проекта, с цел осъществяване широко популяризиране на обществеността относно осъществяваните по проекта дейности и финансовия принос на ЕСФ. 2.2. Стартирането на дейностите по проекта ще започне с официална пресконференция, на която ще бъдат поканени заинтересованите страни, представители на обществеността, на институции и представители на местни и регионални медии. Ще бъде представен проекта и целите, които следва да постигне. Ще се представят и дейностите и резултатите, които ще бъдат постигнати в края на изпълнението му. 2.3.Успешното изпълнение на проекта ще завърши с официална заключителна пресконференция. На двете пресконференции ще бъдат раздадени преспакети /папка, бележник, химикал/ ще бъде представена информация за целите, дейностите и постигнатите резултати от проекта. Важен акцет ще се постави и върху устойчивостта на проекта за разширяване пакета от социални услуги на територията на община Сандански . 2.4. Ще бъде организирано публично събитие с което ще се постави значим акцент върху новите услуги чрез официалното откриване на ЗЖ и ЦНСТ.
6.Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Услугата ЗЖ ще бъде изпълнявана в съответствие с утвърената от АСП методика за предоставянето и. В него ще бъдат настанявани младежи, преместени от СИ. Услугата има следния обхват: • Разкриване на услугата със заповед на кмета на община Сандански. • Разработване на процедури за предоставяне на услугата ЗЖ, съгласно действащите нормативни актове; • Задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и осигуряване на условия за тяхното надграждане; • Пълноценно развитие на възможностите на децата/младежите на база подкрепяща безопасна и сигурна среда за живеене, в която да израстват; • Равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп до училище, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, спортни клубове, детски площадки и др.; • Осигуряване на достъп до специализирани здравни, социални, и други услуги в общността; • Предоставяне на грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; • Оказване на съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване; • Подготовка за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЗЖ и включване в живота на общността; • Осигуряване адаптацията на децата/младежите в ЗЖ след постъпването им, като планирането на грижите и интервенциите за тях се основават на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип; • Да се систематизира личната история на потребителите на ЗЖ в обгрижването и работата с тях, като по-важните събития от живота им се документират и отразяват.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 369 229 BGN
Общ бюджет: 200 582 BGN
БФП: 200 582 BGN
Общо изплатени средства: 200 578 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 73 846 BGN
2015 126 732 BGN
200 578 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 769 BGN
2015 107 722 BGN
170 491 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 077 BGN
2015 19 010 BGN
30 087 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Закрити специализирани институции
Индикатор 4 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз