Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0053-C0001
Номер на проект: A12-22-44
Наименование: Общинска администрация Провадия – компетентна и ефективна
Бенефициент: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 27.05.2013
Дата на приключване: 27.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация – Провадия,чрез обучения в страната
Дейности: Дейност 1 : Организация, управление и вътрешен мониторинг по проекта Назначаване на екип за управление – ръководител и счетоводител. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на бенефициента.Те ще сключат договори с бенефициента. При стартиране на проекта ще бъдат приети и утвърдени всички правила и процедури за осъществяване на дейностите.За една част ще се прилагат вътрешните правила на общината. Екипът участва в подготовката и провеждането на процедурите по ЗОП. Осъществява текущ мониторинг на изпълнението на проектните дейности.Следи за спазването на времевия график на дейностите. Екипът води проектното досие,поддържа връзка с целевите групи,доставчиците на обучения и публичност, с бенефициента – кмета на общината. Провежда периодични срещи с ръководството на общината,външните доставчици и целевите групи. Екипът извършва необходимите финансови дейности –плащания и отчитане. Изготвя междинните технически и финансови отчети за напредъка на проекта,както и окончателните доклади – технически и финансов.
Дейност 2 : Обучения в Института по публична администрация/ИПА/ Обучение на служители по темите: 1.Работа с електронно подписани документи- (ИТО-5) обучавани- 2 2.Публичен имидж-елементи на добро управление – (УА-6 ) Обучаван: 1 3.Делова етика -(УА-7 ) Обучаван: 1 4.Управление на конфликтите и техники за решаване на проблеми –(ЧР-4) Обучаван: 1 5.Управление на промяната,времето и стреса- –(ЧР-5) Обучаван: 1 6.Форми на сътрудничество между администрацията,граждански и бизнес организации – (ПР-19)-1 7.Практически умения за ефективни комуникации- (ЕФ-8) Обучаван 1 8.Конфликт на интереси-правна рамка и практики- (ПР-17) - 1 9.Административна стилистика – (ПР-4) Обучавани -4 10.Етика и превенция на корупцията в държавната администрация-(ПР-20) Обучаван -1 11.Политиката на ЕС за защита на личните данни ,правна регулация и практика в България-(ПР-10) Обучаван -1 12.Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление- (ИТО-2) Обучавани-2 13.Системи за управление на информационната сигурност-административно обслужване -(ИТО- 3) Обучавани-2 Обучение ще преминат 19 служители.Заплащане на такси за обучението.Заплащане на командировки на обучаваните служители. Обучените служители ще предадат наученото и на практика ще обучават колегите си на работните места.
Дейност 3 : Изнесени обучения за служители от общината и чуждоезиково обучение 1.Изнесено обучение:“Работа в екип и лична ефективност“- за кметове- 10, кметски наместници -15 ,заместник кметове ,секретар – обшо-30 човека. Обучението е предвидено да бъде 3-дневно, 16 учебни часа. Изнесеното обучение ще бъде в град в България,където общината има сходни функции.Предвидена е среща на кметовете и кметските наместници с техни колеги от местната община извън часовете за обучение за обмяна на добри практики. 2.Изнесено обучение: „Ефективно лидерство“- за експерти,гл.специалисти,началник отдели и директори на дирекции-общо 20 служители Обучението е предвидено да бъде 3-дневно, 16 учебни часа. Изнесеното обучение ще бъде в град в България,където общината има сходни функции.Предвидена е среща на експерти,гл.специалисти,началник отдели и директори на дирекции с техни колеги от местната община извън часовете за обучение за обмяна на добри практики. 3.Изнесено обучение –„Особености в работата със специфични групи граждани“ – за специалисти и старши специалисти- 30 служители. Обучението е предвидено да бъде 3-дневно, 16 учебни часа. Изнесеното обучение ще бъде в град в България,където общината има сходни функции.Предвидена е среща на за специалисти и старши специалисти с техни колеги от местната община извън часовете за обучение за обмяна на добри практики. .4.Чуждо езиково обучение- английски език за 3 служители от общината. Единствено чуждоезиковото обучение ще се осъществява в Провадия.100 ч. Обученията ще се извършват от външни изпълнители , избрани чрез процедура по ЗОП.В единичната цена на пакета от услуги ще са включени: транспорт,нощувки, кетъринг, кафе-паузи,учебни помагала и лекции.
Дейност 4 : Дейности за информация и публичност 1.Пресконференции с презентация на проекта-в началото и в края на проекта.Стартиращата пресконференция и презентация ще запознае журналисти и представители на местната общност с целите и дейностите по проекта,начина на финансиране – чрез ОПАК.В края на проекта ще се проведе втората пресконференция с презентация – ще бъдат показани резултатите от проекта.Предвидена аудитория – 30-35 човека – журналисти и представители на заинтересованите страни,на местната общност. 2.Изработване на Вертикален банер с поставка.На банера ще бъде изписано: наименованието на проекта,бенефициента,стойност и финансиращ орган.Предвижда се банерът да се поставя при реализирането на всички дейности по проекта. 3.Отпечатване на 300 бр брошури за дейностите и резултатите от проекта.Формат А5, 12 страници,пълноцветен печат.Брошурите ще бъдат изработени към края на проекта,когато резултатите са вече известни.Ще бъдат разпространявани в общинската администрация, Центъра за административни услуги на населението и на финалната пресконференция. 4.Публикации в местния и регионални печатни и електронни медии- 2 платени и 6 други.Публикациите ще отразяват дейностите по проекта,начина на финансиране,постигнатите цели и резултати. 5.Поставяне на логото на програмата и проекта в сайта на общината(интернет-банер).Банерът ще бъде поставен в официалният сайт на общината,където се отразяват дейностите по проекта. 6.Табела за офиса на проекта.Тя ще бъде поставена пред офиса на проекта.Ще бъде изработена от бенефициента. Изпълнението на дейностите ще бъдат възложени с процедура по ЗОП на външен изпълнител,с изключение на табелата за офиса на проекта,която ще се изработи от бенефициента.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Е-турс" ООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 944 BGN
Общ бюджет: 50 787 BGN
БФП: 50 787 BGN
Общо изплатени средства: 50 787 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 789 BGN
2014 36 998 BGN
2015 0 BGN
50 787 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 720 BGN
2014 31 448 BGN
2015 0 BGN
43 169 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 068 BGN
2014 5 550 BGN
2015 0 BGN
7 618 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1 : Сключени договори с екипа
Индикатор 5 Дейност 1 : Проведени процедури по ЗОП
Индикатор 6 Дейност 1 : Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 7 Дейност 1 : Разработени правила за вътрешен мониторинг
Индикатор 8 Дейност 1 : План –график за дейностите по проекта
Индикатор 9 Дейност 2 : Обучения в ИПА по определени теми - Бр. обучени
Индикатор 10 Дейност 2 : Изнесени обучения за нови знания и умения
Индикатор 11 Дейност 2 : Обучения по английски
Индикатор 12 Дейност 2 : Проведени срещи за обмяна на добри практики
Индикатор 13 Дейност 3 : Обучени кметове и км.наместници.
Индикатор 14 Дейност 3 : Обучени служители на ръководно ниво.
Индикатор 15 Дейност 3 : Обучени специалисти и изпълнители от общината
Индикатор 16 Дейност 3 : Изучавали англ.език ръководители.
Индикатор 17 Дейност 3 : Срещи за обмяна на добри практики.
Индикатор 18 Дейност 4 : Участници в пресконференцията
Индикатор 19 Дейност 4 : Участници в пресконференцията. - Заключителна
Индикатор 20 Дейност 4 : Публикации в регионални, местни,печатни медии
Индикатор 21 Дейност 4 : Публикации в електронни медии
Индикатор 22 Дейност 4 : Брошури за резултатите от проекта.
Индикатор 23 Дейност 4 : брой табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз