Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5.3-02/2012/006-01
Наименование: Велинград-интегриран град на бъдещето
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.07.2013
Начална дата: 15.08.2013
Дата на приключване: 15.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се повиши капацитета на община Велинград за успешно участие в изпълнението на оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." и усвояване на финансовите ресурси по структурните фондове.
Дейности: дейност 5 Информационна кампания
дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Планиране, подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на външни изпълнители на услуги
дейност 3 Избор на най-добро обемно пространствено решение чрез процес на широко обществено обсъждане
дейност 4 Изготвяне на технически/работни инвестиционни проекти
дейност 6 Извършване на независим финансов одит и приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 541 236 BGN
Общ бюджет: 430 370 BGN
БФП: 430 370 BGN
Общо изплатени средства: 327 434 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 430 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 189 433 BGN
2015 138 001 BGN
327 434 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 365 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 161 018 BGN
2015 117 301 BGN
278 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 415 BGN
2015 20 700 BGN
49 115 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване: 1. градска среда 19 200 000лв 2. образователна инфраструктура 400 000 лв 3. социална инфраструктура 1 000 000 лв


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз