Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0006-C0001
Номер на проект: M13-22-6
Наименование: Подобряване квалификация на служителите на община Ябланица-инвестиция в бъдещето
Бенефициент: Община Ябланица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 19.08.2014
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ябланица
Описание
Описание на проекта: Подобряване работата и повишаване мотивацията на общинска администрация Ябланица, чрез повишаване квалификацията и компетенциите на общинските служители.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Екип от 3 души ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите. Основни поддейности: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2. Провеждане на регулярни екипни срещи – всеки месец - за разпределяне на текущите за месеца задачи, решаване на оперативни въпроси, планиране на предстоящото и отчитане на направеното. 1.3. Провеждане на разширени екипни срещи с участието на пряко ангажираните в изпълнението на проекта. 1.4. Непрекъсната комуникация с УО на ОПАК с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.5. Текущо обработване и поддържане на документацията-организиране на тръжни процедури, сключване и управление на договорите с избраните подизпълнители, , разплащане с избраните подизпълнители, отчитане на проектните дейности, изготвяне на междинни и финални отчети и др..
Дейност 2 Провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности В рамките на тази дейност ще бъдат проведени шест изнесени обучения – Обучение на тема "Управление на организационната промяна", Обучение на тема "Ефективно взаимодействие с хора", Обучение на тема "Развитие на човешкия капитал", Обучение на тема "Обучение по развитие на селски и алтернативен туризъм", Обучение на тема "Инвестиции за устойчиво развитие" и Обучение на тема "Компютърна грамотност за напреднали-работа с MS Office 2007-2010”. 1. Обучение на тема " Управление на организационната промяна" – 24 уч. часа за 20 служителя. За да са успешни съвременните организации трябва да притежават умението да управляват и насочват промените. Адаптирането към нови обстоятелства и условия е сериозно предизвикателство, което може да доведе до сериозни трудности в много областти. Обучението ще подпомогне служителите на общината да разберат необходимостта от промяна, да разберат самата промяна и ефектите, които предизвиква и да се ангажират в процеса на управлението й активно. 2. Обучение на тема "Ефективно взаимодействие с хора" – 24 уч. часа за 20 служители. Целта на обучението е да развие личностния потенциал на служителите на общината и да да подобри техните възможности за адаптация към динамично променяща се среда. Фокусът на обучението ще бъде върху ключови компетенции като умение за сътрудничество с другите, съпричастност, умения за реагиране. Това обучение ще направи служителите по-гъвкави и възприемчиви към заобикалящата ги среда и в отношенията им с колеги и клиенти на общината. 3. Обучение на тема "Развитие на човешкия капитал" – 24 уч. часа за 20 служителя. Тезата, че човешкият капитал са най-ценният капитал на всяка една организация отдавна не подлежи на съмнение в съвременния свят. Необходимостта от особени инвестиции в човешкият капитал все още обаче не се възприема еднозначно от мениджърите на органзиациите. Инвестициите в човешки капитал и неговото развитие са основно предизвикателство и за община Ябланица. Обучението ще даде възможност на община Ябланица да планира по-добре инвестициите в човешки ресурси и по този начин да се създадат предпоставки за дългосрочно устойчиво развитие и подобряване на обслужването предоставяно на гражданите и гостите на общината. 4. Обучение на тема "Обучение по развитие на селски и алтернативен туризъм" – 24 уч. часа за 20 служителя. Сред основните приоритети на община Ябланица, посочени в стратегическите документи на общината е развитието на селски и алтернативен туризъм. Обучението има за цел да се опознаят предизвикателствата пред които е изправено развитието на алтернативен туризъм, да се опознаят добри практики в областта и възможностите които съществуват за развитието му. Подебен тип обучения повишават нивото на общинските служители и ги стимулират за по-активно участие при идентифицирането на добри практики, които биха могли да имат приложение и в община Ябланица. 5. Обучение на тема "Инвестиции за устойчиво развитие” – 24 уч. часа за 20 служителя. Промените в икономическия облик на община Ябланица през последните години стимулират общината да създава условия за динамичен икономически растеж. Ръководството на общината счита, че устойчивото развитие ще се постигне чрез „ефективно използване на местните ресурси…и осигуряване на съвременни услуги с високо качество и ефективност.” Обучението има за цел да запознае служителите на общината с ключовите възможности за организиране и развитие на успешен бизнес, като по този начин ще се повиши качеството на предлаганите услуги от общината и ще се улесни комуникацията между служителите на общината и представителите на бизнеса, които желаят да инвестират в региона. Ще се обсъдят и възможностите, които предлага община Ябланица за съвместни инвестиции прио създаването на публично – частни партньорства. Основния приоритет в рамките на това обучение ще бъде служителите взаимно да обменят знания и опит и по този начин работа да се оптимизира работния капацитет на администрацията. 6. Обучение на тема "Компютърна грамотност ниво напрeднал Office 2007/2010" – 12 обучени служители, получили сертификати. Обучението ще доведе до намаляване на времето за изпълнение не само на определени административни услуги, а и за изпълнението на ежедневните служебни ангажименти. По този начин ще се осигури повече време и ресурс за други приоритетни дейности. Успешната работа с офис приложенията на MS Windows, ще подпомогне модернизирането на общинската администрация и подготвянето й за централизирано електронно управление на по-късен етап.
Дейност 3 Индивидуални обучения в Института по публична администрация В рамките на тази дейност ще бъдат проведени три обучения по каталога на ИПА за 2014 година. Целта, която ще бъде постигната с тях е да се разшири полета на знания и компетентност на общинската администрация и да се постигне по коректна финансова отчетност, да се осигурят възможности за правилен достъп до обществена информация, съгласно изискванията на закона и да се обучат отговорните служители със правилата за защита на класифицирана информация. Ще бадат проведени три обучения, както следва: 1. Счетоводно приключване на бюджетната година (ЕБ-7) – 2 обучени служители. Целта на обучението е да се разяснят стъпките за счетоводно приключване на годината, да се разяснят операциите по спазване на счетоводната дисциплина и да се разкрият превантивните мерки по законосъобразното и целесъобразно управление и разходване на бюджетни средства. 2. Прилагане на Закона за защита на класифицираната информация(ПП-9) – 2 обучени служители. Целта на обучението е да изгради систематизирани знания относно защитата на класифицираната информация, да развие умения за работа с класифицирана информация, да разгледа приложни въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация. 3. Прилагане на закон за достъп до обществена информация(ОПА-5) – 2 обучени служители; Целта на обучението е да формира и да развие умения за работа по предоставянето на достъп до обществена информация и да представи насоките за защита на определена категория данни и за ограничаване достъпа до защитена инфиормация;
Дейност 4 Дейности за информация и публичност По дейност 4 на проекта ще бъдат организирани една начална и една заключителна пресконференции. На първата пресконференция ще бъде представен проекта, така както е предвиден и очакваните резултати от него. Ще бъдат поканени журналисти за отразяване на събитието. На финалната пресконференция ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати. Обучителните материали ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Ябланица, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. Предвиждат се 4 публикации в печатни медии за проекта, както и да бъдат подготвени и отпечатани 1000 брошури, представящи проекта и постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 780 BGN
Общ бюджет: 82 084 BGN
БФП: 82 084 BGN
Общо изплатени средства: 82 084 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 900 BGN
2015 64 184 BGN
82 084 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 215 BGN
2015 54 556 BGN
69 771 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 685 BGN
2015 9 628 BGN
12 313 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Обучени служители на община Ябланица
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Отпечатани листовки
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Публикувани материали на Интернет страницата на община Ябланица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз