Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0028-C0001
Номер на проект: 13-32-28
Наименование: Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационните услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България
Бенефициент: Изпълнителна агенция по лекарствата
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 03.02.2014
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: Повишаване на капацитета на ИАЛ за качествено обслужване на гражданите и бизнеса, чрез надграждане на съществуваща информационна система в администрацията.
Дейности: Дейност 6: Доставка на два броя сървъри за инсталиране на модул „Онлайн административни услуги” В рамките на дейност 6 ще бъдат закупени, доставени и инсталирани 2 броя сървъри. Необходимостта от закупуването на оборудването е породена от факта, че настоящото оборудване не притежава необходими капацитет, във връзка с въвеждането на новите функционалности. Предвид спецификата и обема на информацията, за която са предназначени сървърите е необходимо те да следните минимални технически параметри: CPU 2x 6 Core Xeon 2 GHz 16 GB RAM 8x 300GB SAS HDD 8Port SAS RAID Controller или еквивалентни
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на дейност 2 ще бъдат избрани изпълнителите за реализиране на дейностите 3,4,5,6,7 и 8. Дейност 2 ще включва следните етапи: подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител/и; провеждане на процедурата за избора съгласно нормативните изисквания на ЗОП и сключване на договори с избраният/те изпълнител/и. При подготовката и провеждането на процедурата за избор на изпълнител/и ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. Чрез провеждането на процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки ще се постигне конкретизиране и детайлизиране на заданието и избор на най-подходящи изпълнители, при спазване на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 8: Извършване на одит на проекта В рамките на тази дейност ще бъде избрания по дейност 2 одитор, ще извърши одит на настоящия проект съгласно действащото законодателство в Република България и в съответствие с изискванията на правилата за финансиране на ЕСФ и по-конкретно на ОПАК.
Дейност 3: Анализ на процесите във връзка с предоставянето на административни услуги по разрешаване за употреба на лекарствени продукти в Република България. В рамките на реализиране на дейност 3 ще бъде извършен детайлен преглед на всички процеси и процедури, свързвани издаването на разрешения за употреба на лекарствени продукти. Основни аспекти, които трябва да бъдат установени, анализирани и описани в процеса на разработване на анализа са: • Утвърдените процедури по отношение на разрешаване на употребата на лекарствени средства в Република България; • Обменяните документи – брой и видове; • Отговорностите на служителите; • Контрагентите в процесите; • Използвания софтуер – предимства и недостатъци на неговата функционалност; • Вида и начините на публикуване в интернет на информацията, съгласно изискванията на действащото законодателство Дейността ще бъде реализиран от външен изпълнител, избран съгласно ЗОП.В рамките на анализа избраният изпълнител, в случай на необходимост ще подготви и препоръки за промени на вътрешните правила и процедури във връзка с въвеждането и процеса на предоставяне на новите онлайн административни услуги. На базата на направения анализ, изпълнителят трябва за изготви доклад.
Дейност 4: Надграждане на съществуващата информационна система за „Разрешаване на употребата на лекарствени продукти” с модул за „Онлайн административни услуги“ и разработване на допълнителни функционалности към съществуващите модули В рамките на настоящата дейност ще бъде реализирано следното - разработване и внедряване на: WEB модул за онлайн административни услуги за Издаване на разрешаване за употреба на лекарствен продукт. В рамките на този модул ще бъде дадена възможност за подаване на заявление и получаването на съответното становище за разрешение или отказ изцяло по електронен път. В процеса на реализиране на дейността ще бъде разработен модул, на база на който ще се предоставят онлайн административни услуги по отношение на следните видове процедури, предлагани към момента на хартиен носител: • Заявление за разрешаване за употреба на лекарствен продукт • Заявление за разрешаване за употреба/регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт • Заявление за подновяване на разрешението за употреба • Заявление за промяна на разрешение за употреба/ удостоверение за регистрация на лекарствен продукт • Заявление за изменение на продуктовата информация • Заявление за разрешение за употреба на лекарствен продукт от паралелен внос • Заявление за прехвърляне на права върху разрешаване за употреба на лекарствен продукт Надграждането на системата ще включва и:  Унифициране на контролираните термини и номенклатури;  Разработване на нова подсистема за достъп и проследяване на действията на потребителите;  Подписване Кратките характеристики на продуктите и Информацията за пациента с Квалифициран Електронен Подпис /КЕП/ и автоматизирано публикуване на web страницата на ИАЛ  Нов модул за публикуване на Регистъра на Издадените разрешения за употреба на web страницата на ИАЛ, които ще има разширени функционалности и ще отговаря на изискванията на потребителите;  Доработка на липсващите функции и справки на съществуващата система;  Надграждане на базата данни с нова версия /тъй като видно от идентифицираните потребности настоящата база данни е морално остаряла и не позволява въвеждането на нови функционалности/ Чрез осъществяването на настоящата дейност ще се осигури възможност да предоставяне online на следните административни услуги: • Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по национална процедура; • Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по процедура по взаимно признаване и по децентрализирана процедура; • Издаване на удостоверение регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт; • Подновяване на разрешение за употреба на лекарствен продукт; • Издаване на разрешение за промяна на издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт; • Издаване на разрешение за разширяване на обхвата на издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт; • Издаване на разрешение прехвърляне на права върху издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт Настоящата дейност ще бъде възложена на външен изпълнител. Техническото задание за дейността ще бъде част от процедурата по ЗОП, която ще се проведе в рамките на дейност 2.
Дейност 5: Обучение на служителите на ИАЛ за работа с модул „Онлайн административни услуги” и усъвършенстваните модули на информационната система за „Разрешаване на употребата на лекарствени продукти Дейност 5 е насочена към служителите на ИАЛ във връзка с работата с нововъведения модул „Онлайн административни услуги” и усъвършенстваните модули на информационната система за „Разрешаване на употребата на лекарствени продукти. Съпътстващите обучения ще бъдат реализирани с цел да се осигури по-добро качество на предлаганата услуга. В рамките на тази дейност ще бъде проведено тридневно изнесено обучение за служителите на ИАЛ, което ще включва: Извършва се обучение на няколко групи потребители на системата: Група 1:  Администратори  Служители, оказващи поддръжка на контрагентите на ИАЛ, ползващи системата Група 2:  Оперативни служители  Мениджъри Всяка група ще се състои от 17 човека. Общо рамките на дейност 5 ще бъдат обучение 34 човека – служители на ИАЛ. Теми:  Работа с Квалифициран електронен подпис (КЕП)  Онлайн подаване на Заявления свързани с Разрешенията за употреба на лекарствени продукти  Валидиране на Заявленията свързани с Разрешенията за употреба на лекарствени продукти  Публикуване на информацията на WEB страницата на ИАЛ  Нови и променени функции в информационната система за „Разрешаване на употребата на лекарствени продукти” Тази дейност е ключова за устойчивостта на проекта. Правилното използване на системата ще гарантира постигането на дълготраен положителен ефект върху представителите на целевите групи.
Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 4 човека, с оглед на спецификата на дейностите на проекта. Екипът включва – ръководител, координатор, технически сътрудник и счетоводител. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи и ще следи за правилното изпълнение на проекта. Ръководителят на проекта, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Екипът ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. В рамките на дейността ще бъде разработена процедура за вътрешен мониторинг и контрол. Екипът ще отговаря за подготовката, комуникацията и изпращането на всички необходими документи и доклади до УО на ОПАК. Настоящата дейност ще се реализира в рамките на целия период на срока на договора за БФП.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност Дейност 7 включва мерки за информация и публичност във връзка с популяризиране на проекта, неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичността са съобразени с Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. В рамките на дейност 6 ще бъде реализирано следното: 1. Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции – 2бр.; 2. Изготвяне на 500 бр. информационни брошури; 3. Изготвяне на 1 бр. информационна табела; Поставяне на информация за дейностите, целите и резултатите от проекта на сайта на ИАЛ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 397 957 BGN
Общ бюджет: 378 451 BGN
БФП: 378 451 BGN
Общо изплатени средства: 75 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 378 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 75 000 BGN
2015 0 BGN
75 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 321 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 750 BGN
2015 0 BGN
63 750 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 250 BGN
2015 0 BGN
11 250 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Д1: Договори за членовете на екипа
Индикатор 3 (Д) Д1: Подробен план за реализиране на дейностите
Индикатор 4 (Д) Д1: Протоколи от месечните срещи на екипа
Индикатор 5 (Д) Д1: Изготвени и предадени доклади до УО на ОПАК
Индикатор 6 (Д) Д2: разработени и проведени тръжни процедури
Индикатор 7 (Д) Д2: избрани изпълнители
Индикатор 8 (Д) Д2: подписани договори
Индикатор 9 (Д) Д3: анализи и доклади
Индикатор 10 (Д) Д4: разработени софтуери
Индикатор 11 (Д) Д4: Въведени нови онлайн административни услуги;
Индикатор 12 (Д) Д5: проведени обучения
Индикатор 13 (Д) Д5: обучени служители
Индикатор 14 (Д) Д5: Издадени сертификати
Индикатор 15 (Д) Д6: доставени сървъри
Индикатор 16 (Д) Д7: Проведени пресконференции
Индикатор 17 (Д) Д7: Разработени информационни брошури
Индикатор 18 (Д) Д7: Информациона табела
Индикатор 19 (Д) Д8: Одитния доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз