Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0016-C0001
Номер на проект: 13-13-16
Наименование: Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане общински на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност №1 „Организация, управление и провеждане на процедури по реда на ЗОП” Екипа за управление на проекта, ще се структурира, ще приеме правила за работата, контрола и отчетността и ще изготви 2 тръжни документации за процедури, които ще се проведат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Ще бъдат обявявени и проведени процедурите за изпълнители на дейностите от 2 до 5 и дейност 6. След избиране на изпълнители на дейностите ще се подпишат и договорите за изпълнение.
Дейност№2 „Анализ на икономическо и социално състояние, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за оценка на Общинския план за развитие и разработване на нов общинския план за развитие.“ Ще бъдат събрани необходимите данни за оценка на изпълнението на действащия Общински план за развитие и документите регламентиращи реализацията на секторни общински политики, както и ще се дефинират основните проблеми в социално икономическо развитие на Общината, проблеми свързани с реализацията на инженерната инфраструктура, образованието, здравеопазването, социалните грижи, културата, екологията, бизнес средата и др. В реализацията на дейността ще вземат участие компетентните в отделните сектори служители на администрацията и общински съветници, структурите на гражданското общество, както и гражданите, чрез анкетиране, за получаване на информация неоценима със статистически методи. Проведения анализ ще даде възможност за оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Общината, съобразена с новите реалности и интересите на гражданите, както ще очертае целите и приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. За осигуряване на съдействие от страна на Общинска администрация, Кметът на общината ще изготви заповед за работна група от отговорни общински служители, която да съдейства на външните изпълнители.
Дейност№3 „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Разработване и усъвършенстване на документи, свързани с изпълнението на конкретни политики от общинската администрация.“ На базата на събраната информация, проучванията и изследванията ще се формулират основните цели, приоритети и мерки за развитие на Общината за следващия програмен период и в тази връзка ще се осъществи групиране на проектите и проектните идеи за формиране на инструментите за изпълнение на секторните политики. При нужда, след анализа, ще се актуализират или изработят и секторни стратегически програми. Секторните програми обект на изготвяне ще се конкретизират след осъществяване на анализа. Ще се разработи Общински план за развитие 2014-2020г.
Дейност №4„Обществено обсъждане на политики, провеждани от общинската администрация.“ Общественото обсъждане ще се реализира на два етапа: 1.След изпълнение на Дейност №2 „Анализ на икономическо и социално състояние, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за оценка на Общинския план за развитие и разработване на нов общинския план за развитие.“ за да се приеме оценката за изпълнението на действащия план за развитие и необходимостта от актуализация и корекции на секторните общински политики, както и приемането на Целите и Мерките за тяхното постигане, 2.След изпълнение на Дейност №3 „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Разработване и усъвършенстване на документи, свързани с изпълнението на конкретни политики от общинската администрация.“ за да се приеме плана за следващия програмен период , както и Разработения механизъм за мониторинг, контрол, оценка и актуализация на стратегическите документи и разработените Процедурни правила за работа на Обществения съвет за наблюдение и контрол при изпълнение на общинските политики.
Дейност №5 „Обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация.“ След изпълнението на дейностите до тук , ще се проведе обучение еднодневно обучение на 30 служители от администрацията и 10 представители на структурите на гражданското общество. Ще бъдат представени Общинския план за развитие 2014-2020г, Стратегии и/или Програми за секторни политики, Механизма за наблюдение и контрол на реализацията на общински политики, както и правилата за работа на Обществения съвет за наблюдение и контрол. Обучението ще се проведе в зала на Общината, за което ще бъдат подготвени и съответните материали
Дейност №6. Дейности за информация и публичност Разгласяване на проекта, обхвата на услугите и дейностите, чрез провеждането на информационна кампания и разпространението на информационни материали, в т.ч.: -Провеждане на две пресконференции, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му; Тази фаза се състои в организиране на пресконференцията, а именно подготвяне на списък с участници, зала, организиране на кафе пауза, подготвяне и изпращане на покани, подготвяне на мултимедийни презентации, покана до медиите. Потенциален брой на участници – 10. -Подготовка на 20 комплекта материали (папки, химикалки, USB флаш памет, бележници) за участниците в пресконференциите -Изработване и поставяне на информационна табела в сградата на Общинската администрация. -Отпечатване и разпространение на информационни брошури за целите и дейностите по проекта – 500 бр. -Публикуване на 3 съобщения в регионално печатно издание: -Излъчване на видеорепортаж в местната кабелна телевизия при приключване дейностите на проекта. -Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Общината. - Изработване и поставяне на информационни плакати- 50 бр;, съдържащ името на проекта, както основната и специфичните цели. Плакатите ще бъдат разпространени на публични места, както и в залите за провеждане на кръглата маса и в залата за провеждане на съпътстващото обучение на служителите;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"И-Финанси" ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 480 BGN
Общ бюджет: 50 499 BGN
БФП: 50 499 BGN
Общо изплатени средства: 50 499 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 499 BGN
2015 0 BGN
50 499 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 924 BGN
2015 0 BGN
42 924 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 575 BGN
2015 0 BGN
7 575 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Подписани договори е членовете на екипа
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Приети графици за работа и разплащане
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Изготвени тръжни документации
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Подписани договора за изпълнение
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Списък на заинтересованите страни
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Проведени фокус групи
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Проведени работни срещи
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Обществено обсъждане
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Оценка за изпълнение на Общински план за развитие 2007-2013г.
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Приет Общински план за развитие 2014–2020г.
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Приети общински стратегии или програми
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Проведени обществени обсъждания
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Създаден механизъм за наблюдение и контрол
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Приети процедурни правила
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Проведено обучение
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Обучени служители, представители на гражданското общество
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6 - Проведени пресконференции
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6 - Подготовка на комплекти материали за участниците
Индикатор 23 (Д) По Дейност 6 - Изработена и поставена информационна табела
Индикатор 24 (Д) По Дейност 6 - Отпечатани и разпространени. информационни брошури
Индикатор 25 (Д) По Дейност 6 - Публикувани прес – съобщения
Индикатор 26 (Д) По Дейност 6 - Излъчен видео репортаж в местната телевизия
Индикатор 27 (Д) По Дейност 6 - Публикувана информация за проекта на страницата на Общината
Индикатор 28 (Д) По Дейност 6 - Отпечатвани и разпространени инф. Плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз