Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0011-C0001
Номер на проект: Д01-4030/18.05.2013
Наименование: Актуалицюзация на учебните програми в НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново в съответствие с изискванята на пазара на труда
Бенефициент: НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 18.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се преведе на езика на образованието социалната поръчка на държавните и местни структури на властта и бизнеса за нови професионалисти с адекватни на нуждите компетенции и умения, които да получат успешна професионална реализаци.
Дейности: Подготовка на дейност 10 Мониторинг, финансов одит и отчетност на проекта
Подготовка на дейност 6 Въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване и модернизация на учебната среда в НВУ "Васил Левски"
Изпълнение на дейност 10 Мониторинг, финансов одит и отчетност на проекта
Подготовка на дейност 1 Организация и управление на проекта
Подготовка на дейност 9 Осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта и популяризиране на новите учебни програми и учебни планове
Подготовка на дейност 5 Създаване на нови учебни програми и учебни планове и актуализация на съществуващи учебни програми в четири професионални направления в НВУ "Васил Левски"
Изпълнение на дейност 8 Съвместни дейности за ангажиране на потенциалните работодатели в приложимостта на новите учебни програми.
Подготовка на дейност 8 Съвместни дейности за ангажиране на потенциалните работодатели в приложимостта на новите учебни програми.
Подготовка на дейност 2 Анализ на приоритетните специалности в НВУ в съответствие с потребностите и изискванията на пазара на труда.
Изпълнение на дейност 7 Аробиране и тестване на новите учебни програми и учебни планове в пет професионални направления в академична среда и включване на студенти в първи семестър на обучение
Изпълнение на дейност 6 Въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване и модернизация на учебната среда в НВУ "Васил Левски"
Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта
Изпълнение на дейност 2 Анализ на приоритетните специалности в НВУ в съответствие с потребностите и изискванията на пазара на труда.
Подготовка на дейност 4 Прилагане на мерки за осъвременяване на учебните програми в НВУ "Васил Левски"
Изпълнение на дейност 9 Осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта и популяризиране на новите учебни програми и учебни планове
Подготовка на дейност 7 Аробиране и тестване на новите учебни програми и учебни планове в пет професионални направления в академична среда и включване на студенти в първи семестър на обучение
Изпълнение на дейност 5 Създаване на нови учебни програми и учебни планове и актуализация на съществуващи учебни програми в четири професионални направления в НВУ "Васил Левски"
Подготовка на дейност 3 Включване на потенциалните работодатели в образователния процес в НВУ "Васил Левски”.
Изпълнение на дейност 4 Прилагане на мерки за осъвременяване на учебните програми в НВУ "Васил Левски"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 276 448 BGN
Общ бюджет: 269 732 BGN
БФП: 269 732 BGN
Общо изплатени средства: 269 029 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 269 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 280 BGN
2014 106 820 BGN
2015 106 930 BGN
269 029 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 229 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 988 BGN
2014 90 797 BGN
2015 90 890 BGN
228 675 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 292 BGN
2014 16 023 BGN
2015 16 039 BGN
40 354 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз