Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.03-0001-C0001
Номер на проект: К10-14-1
Наименование: Въвеждане на електронен пазар за нуждите на Централния орган за обществени поръчки
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2011
Начална дата: 05.10.2011
Дата на приключване: 31.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на Централния орган за обществени поръчки при използването на публичните ресурси чрез електронно възлагане на обществени поръчки
Дейности: Дейност 4 Провеждане на обществена поръка за избор на изпълнител и подписване на договор за услуга
Дейност 10 Информиране на потенциални участници в обществени поръчки възлагани чрез електронен търг
Дейност 1 Анализ на постигнатите резултати от работата на ЦООП през 2010 година и разработване на стратегически документи за дейността
Дейност 9 Информиране на индивидуалните възложители за функциите и възможностите на системата за електронно възлагане на централизирани поръчки
Дейност 5 Подобряване на партньорството между ЦООП и администрациите на изпълнителната власт
Дейност 6 Тестване на системата за електронно търгуване и обучение на ключови експерти
Дейност 3 Разработване на Техническо задание
Дейност 11: Одит на проекта
Дейност 8 Обучение на всички служители на дирекция ЦЗФД
Дейност 7 Разработване на процедурен наръчник за работа на ЦООП
Дейност 2 Проучване на системата за електронно възлагане на Италия – CONCIP и прилагане на добри практики
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 774 BGN
Общ бюджет: 303 281 BGN
БФП: 303 281 BGN
Общо изплатени средства: 177 329 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 303 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 000 BGN
2013 21 112 BGN
2014 106 217 BGN
2015 0 BGN
177 329 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 257 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 500 BGN
2013 17 945 BGN
2014 90 285 BGN
2015 0 BGN
150 730 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 500 BGN
2013 3 167 BGN
2014 15 933 BGN
2015 0 BGN
26 599 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Доклад за резултати от работата на ЦООП
Индикатор 2 По Дейност 1 - Система за управление на риска
Индикатор 3 По Дейност 1 - Одобрение на техническа спецификация
Индикатор 4 По Дейност 3 - Публикуване на обявление за обществена поръчка
Индикатор 5 По Дейност 4 - Провеждане на законосъобразна процедура и избор на изпълнител
Индикатор 6 По Дейност 6 - Коректно функциониране на електронен търг
Индикатор 7 По Дейност 5 - Актуализиране на базата данни за управление на риска
Индикатор 8 По Дейност 7 - Разработване на процедурен наръчник за работа на ЦООП
Индикатор 9 По Дейност 8 - Обучение на всички служители на дирекция ЦЗФД за работата с всички модули на системата
Индикатор 10 По Дейност 11 - Одитен доклад
Индикатор 11 По Дейност 2 - Обобщен доклад от работното посещение
Индикатор 12 По Дейност 9 - Информиране на индивидуалните възложители за функциите и възможностите на системата за електронно възлагане на централизирани поръчки.
Индикатор 13 По Дейност 10 - Информиране на потенциални участници в обществени поръчки възлагани чрез електронен търг


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз