Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0111-C0001
Номер на проект: A12-22-147
Наименование: Повишаване на ефективността и управленските умения на служителите в районната администрация на община Пловдив, район „Южен“
Бенефициент: община Пловдив - район Южен -
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 19.07.2013
Дата на приключване: 19.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на район „Южен” за постигане на лична и екипна ефективност, на социална сигурност и управление на непрекъснатостта на работа на общината и управление на конфликти
Дейности: Дейност 1: Обучение по „Ефективно лидерство“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Бизнес среда на лидера – фактори, оказващи влияние върху лидерската среда; фактори, които въздействат върху оперативната среда (на организацията); външни фактори, въздействащи върху организацията и ефектът на всички изброени върху задачите на лидера/мениджъра; 2. Лидерът и ролите, които изпълнява като мениджър – какво се очаква от мениджъра, задачи на мениджъра, задачи на лидера; промени след като „колегата“ стане „началник“, йерархично зависими и йерархично независими задачи на мениджъра 3. Теории за лидерството – лидерство, основано на качеството на личността; управленски стилове (авторитарен, демократичен, либерален§; ситуационно лидерство; поведение на лидера според променливите „задача, отношение, власт“; управленска решетка на стиловете на мениджъра; мениджмънт чрез цели и мениджмънт чрез подход. 4. Визия и мисия – смисъл на визията и мисията; принципи на лидерството. Етичен мениджмънт, корпоративна социална отговорност; 5. Цели – стратегически цели; финансови цели; цели на персонала; цели на клиентите; конфликтни, допълващи се, неутрални цели; цели на заинтересуваните лица; 6. Подходящи тестове, бизнес казуси и ролеви игри.
Дейност 2: Обучение по „Лична ефективност“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Необходимост от самоанализ, принцип на Парето, основни предпоставки и приложения на АВС анализа; принципи и умения за ефективно управление на времето 2. Ефективно управление на времето 3. Процеси и правила на планиране 4. Процеси и правила на вземане на решение 5. Планиране и провеждане на успешни срещи 6. Комуникация 7. Тестове за проверка на знанията, бизнес казуси, ролеви игри
Дейност 3: Обучение по „Екипна ефективност“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Екип и група 2. Очаквания към членовете на екипа 3. Фази в развитието на екипа 4. Планиране и провеждане на успешни срещи 5. Работни инструкции и делегиране 6. Комуникация 7. Мотивация 8. Вземане на решения 9. Решаване на тестове за проверка на знанията, бизнес казуси и упражнения, ролеви игри.
Дейност 4: Обучение по „Социална сигурност и управление на непрекъснатостта на работа на общината и подчинените й структури“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Обзор на добри практики и международни стандарти за управление на непрекъснатостта на бизнеса 2. Основни елементи на управлението на непрекъснатата дейност 3. Препоръки и изисквания на добрите практики и международни стандарти към постигане на непрекъсната работа на бизнеса 4. Подход за определяне на ключовите услуги, които общината трябва да доставя без прекъсване, при предварително определени срокове и нива на обслужване 5. Планиране на мероприятия за действие при прекъсване на дейността в кризисни и аварийни ситуации, стихийни бедствия, при инциденти, липса на капацитет и други. 6. Проверка и упражняване на действията при прекъсване на дейността. 7. Поддържане на плановете за действие 8. Анализ на прекъсванията и подобряване.
Дейност 6: Обучение по „Административно обслужване“ (ИТО–4) от каталога на ИПА Обучението ще обхване следните теми: • Визия за организация на административното обслужване. • Комплексни административни услуги, принципи на изграждане, правна рамка. • Основни компоненти на хартата на клиента. • Системи за управление на качеството на административното обслужване. Блок схеми за анализ на процедурите. • Въвеждане на единни принципи за определяне на таксите за административно обслужване. • Механизми за обратна връзка и комуникация в процеса на административно обслужване. • Работа с трудни и проблемни клиенти. Разрешаване на конфликти. • Работа в екип и междуличностно взаимодействие.
Дейност 5: Обучение по „Работа с електронно подписани документи” (ИТО–5) от каталога на ИПА Обучението ще обхване следните теми: • Обработване на електронно подписани документи – получаване на документа, проверка валидността на подписа (верификация), отваряне на документа. • Обработка: редакция, становище, затваряне на документа. • Съхранение и изпращане на електронно подписан документ.
Дейност 7: Информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризира сред обществеността дейността по проекта. Включва планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите по него: - предоставяне на информация и осигуряване на публичност за изпълнението на проекта в медиите, чрез подготовка на материали за платени публикации в национален ежедневник при значими отделни етапи от проекта (стартиране на проекта, проведени обучения и приключване на проекта). - организиране на пресконференции за оповестяване на проекта при неговото стартиране, както и при приключване на проекта за представяне на резултатите от него; - публикуване и разпространение на рекламни и информационни материали.
Дейност 8: Управление на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Провеждане на тръжни процедури, съобразно предвидените по проекта дейности • Изготвяне на междинни доклади • Изготвяне на окончателен доклад по изпълнение на проекта • Подготовка и анализ на анкетни карти за ползата от проектните дейности за целевите групи За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на районната администрация. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на проведените обучения, верификация на направените разходи и мониторинг. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 662 BGN
Общ бюджет: 59 047 BGN
БФП: 59 047 BGN
Общо изплатени средства: 59 047 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 000 BGN
2014 43 248 BGN
2015 799 BGN
59 047 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 750 BGN
2014 36 761 BGN
2015 679 BGN
50 190 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 250 BGN
2014 6 487 BGN
2015 120 BGN
8 857 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Брой обучени
Индикатор 6 (Д) Дейност 2: Брой обучени
Индикатор 7 (Д) Дейност 3: Брой обучени
Индикатор 8 (Д) Дейност 4: Брой обучени
Индикатор 9 (Д) Дейност 5: Брой обучени
Индикатор 10 (Д) Дейност 6: Брой обучени
Индикатор 11 (Д) Дейност 7: Организирани пресконференции
Индикатор 12 (Д) Дейност 7: Публикувани прессъобщения в регионални медии
Индикатор 13 (Д) Дейност 7: Изготвени и разпространени плакати и брошури ( 2 бр. плакати и 200 бр. брошури )
Индикатор 14 (Д) Дейност 7: Изработени и разпространени рекламни комплекти с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК
Индикатор 15 (Д) Дейност 8: Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган доклади;
Индикатор 16 (Д) Дейност 8: Изпълнени в срок проектни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз