Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0090-C0001
Номер на проект: A12-22-83
Наименование: Ефективна и компетентна общинска администрация Върбица
Бенефициент: ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 13.05.2013
Дата на приключване: 13.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Върбица
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители в община Върбица за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима члена – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
2. Обучения в Института по публична администрация 2.1 Закона за обществените поръчки – споделени практически знания и умения за прилагането му при планиране, договориране, управление и отчитане. Сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 (СФ–15). В обучението ще се включат 4 общински служители, работещи в областта на възлагане на обществените поръчки. Продължителността на обучението е 2 дни 16 уч. часа. 2.2 Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансова управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия. Сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 (ФС–3). В обучението ще бъдат включени 3 общински служители от Дирекция „Финансова дейност”. Продължителността на обучението е 2 дни 16 уч. часа. За участниците в обучението са предвидени командировъчни в размер, определен в съответствие с Наредбата за командировките в страна. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
3. Обучение по ключови компетентности 3.1 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат 50 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предназначено за експертните длъжности в общинска администрация. 3.2 Лидерски умения и екипна ефективност В обучението ще се включат 25 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предвидено за всички ръководни длъжности в администрацията, кметовете и кметските наместници по населени места. 3.3 Обучение за работа с хора със специфични потребности. В обучението ще се включат 20 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предвидено за служителите от центъра за услуги и информация на гражданите, кметовете и кметските наместници по населени места, които осъществяват административното обслужване на населението по места, други служителите имащи отношение към административното обслужване на гражданите /гражданска регистрация, устройство на територията и др./ Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
4. Обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” 4.1 Ефективна работа, чрез използване възможностите на информационните технологии. Обучението ще включи теми свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, ще бъдат отделени часове за запознаване с възможностите на специализираният софтуер в общината /деловодна информационна система, наеми, каса и др. /. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще бъдат включени 16 служителя. Продължителността на обучението е 60 уч. часа 4.2 Компютърните приложения в ежедневната ни работа. Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel. Работа в интернет среда. В обучението ще бъдат включени 18 служителя. Продължителността на обучението ще е 60 уч. часа. Всички служители успешно завършили курса на обучение ще получат сертификати за участие.
5. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на информационни листи с темите на обученията, информация за проекта. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространяване на пресконференциите обученията. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Заявление за включване в обучение с логата на програмата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 487 BGN
Общ бюджет: 81 574 BGN
БФП: 81 574 BGN
Общо изплатени средства: 81 574 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 697 BGN
2014 63 877 BGN
2015 0 BGN
81 574 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 043 BGN
2014 54 295 BGN
2015 0 BGN
69 338 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 655 BGN
2014 9 582 BGN
2015 0 BGN
12 236 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 по дейност 1 - сключени договори по проектното предложение
Индикатор 5 по дейност 2 - Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 по дейност 3 - Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 7 по дейност 4 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Сключени договори
Индикатор 9 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Проведена тръжна процедура
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 5 - Организиране на пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Изработка на информационни листи
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Изработка на банери
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Изработка на семинарни папки и изработка на химикали
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 -Отпечатване на заявления за включване в обучение
Индикатор 19 (Д) По дейност 5 - Изработка на блок листи за писане от 20 листа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз