Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000670680 Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1504 София бул. "Цар Освободител" № 15
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда 17.06.2008 41 707 38 996 4 320 38 996 12,00 Приключен
Докторантско училище. Устойчиво развитие на институционалната и социална среда на докторантите по социални и хуманитарни науки. 17.06.2008 173 688 167 716 11 400 164 309 24,44 Приключен
Развитие на кариерни услуги с добавена стойност за бизнеса, студентите и академичните структури 11.07.2008 0 0 57 136 0 24,00 Прекратен
Collegium Historicum. Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади уени в Историческия факултет на СУ 28.08.2009 343 315 343 315 0 343 315 28,50 Приключен
Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване 28.08.2009 247 430 247 430 0 247 430 24,00 Приключен
Компютърни интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания 28.08.2009 389 291 389 291 0 389 291 28,40 Приключен
Укрепване и устойчиво развитие на научно-изследователския потенциал на СУ в областта на електронното обучение 28.08.2009 379 386 379 386 0 379 386 24,00 Приключен
Създаване и развитие на бизнес ориентиран и устойчив механизъм за студентски практики в реална работна среда чрез нова методика за мониторинг на административния и стопански мениджмънт 24.08.2009 92 835 92 835 0 92 835 12,00 Приключен
Стажантски програми за кариерни консултанти – модел на партньорство между студенти, работодатели и висши училища за развитие на конкурентноспособна работна сила 18.09.2009 65 926 65 926 0 65 926 10,00 Приключен
Създаване на системата за провеждане на практически стажове на студенти от Факултет по математика и информатика и Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 25.11.2009 78 519 78 519 0 78 519 13,00 Приключен
Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплесс "Ректорат" на Софийски университет "Св. Климент Охридски" 02.06.2010 2 213 889 2 213 889 0 2 103 195 27,73 Приключен
"Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности (създаване на научно-информационен център за докторанти хуманитеристи)" 19.03.2012 400 018 400 018 0 400 018 24,00 Приключен
"Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ" 19.03.2012 603 486 603 486 0 603 486 36,90 Приключен
"Създаване и устойчиво развитие на нова институционална форма "Докторантска академия по стопански и управленски науки" (ДАСУН) за образователна, квалификационна и научна реализация на докторанти и млади учени в СУ "Св. Климент Охридски" 19.03.2012 569 342 569 342 0 569 342 37,00 Приключен
"Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ" 19.03.2012 460 806 460 806 0 460 806 30,00 Приключен
Развитие дейността на Центъра за трансфер на технологии към СУ „Св. Климент Охридски” 02.08.2012 40 759 28 256 45 127 28 256 24,00 Приключен
"Информатика, граматика, лексикография" 04.10.2012 319 858 319 858 0 319 858 33,00 Приключен
"Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и инавативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ" 04.10.2012 511 086 511 086 0 511 086 24,00 Приключен
E-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика) 11.10.2012 597 260 597 260 0 597 260 27,03 Приключен
Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 11.10.2012 608 144 608 144 0 608 144 24,33 Приключен
Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение 12.10.2012 387 703 387 703 0 387 703 24,00 Приключен
Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика 26.10.2012 569 458 569 458 0 569 458 26,53 Приключен
Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език като чужд за общи и академични цели 05.11.2012 388 304 388 304 0 388 304 24,00 Приключен
Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 05.11.2012 716 403 716 403 0 716 403 20,00 Приключен
Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение 05.11.2012 654 771 654 771 0 654 771 26,20 Приключен
Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език 05.11.2012 463 851 463 851 0 463 851 24,00 Приключен
Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Свети Климент Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството) 28.01.2013 401 066 401 066 0 401 066 23,40 Приключен
Актуализиране на учебните програми в Юридическия факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" 19.02.2013 123 373 123 373 0 123 373 27,73 Приключен
Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 23.04.2013 179 978 179 978 0 179 978 20,57 Приключен
Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение в Химическия факултет при СУ "Св. Климент Охридски" 12.03.2013 598 299 598 299 0 598 299 21,97 Приключен
Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение 12.03.2013 300 728 300 728 0 300 728 21,97 Приключен
Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 18.05.2013 207 799 207 799 0 207 799 21,00 Приключен
Привеждане на обучението по превод във Факултета по класически и нови филологии към СУ "Св. Климент Охридски" в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят 18.05.2013 245 718 245 718 0 245 718 25,43 Приключен
"Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 22.07.2013 476 339 476 339 0 555 267 27,00 Приключен
"Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика" 18.07.2013 699 450 699 450 0 699 450 24,00 Приключен
"Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни компютърни технологии" 18.07.2013 293 118 293 118 0 293 118 27,83 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по информа¬ционни технологии за обработка и управление на знания 17.06.2008 24,00 Приключен
Фундаментални и приложни ядрени изследвания 17.06.2008 27,00 Приключен
Повишаване на качеството на обучение и изграждане на конкурентноспособен научен потенциал в областта на микро- и наномеханиката 17.06.2008 30,00 Приключен
Развитие на научния потенциал в областта на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда 28.08.2009 24,00 Приключен
Младите учени - потенциал за развитие на науката и технологиите в областта на молекулярната биология 28.08.2009 28,50 Приключен
Ефективно обучение на докторанти и подпомагане развитието и реализацията на постдокторанти и млади учени в приоритетни области на микробиологията 28.08.2009 28,50 Приключен
Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентноспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина 28.09.2009 28,50 Приключен
Разширяване на уменията и квалификациите на младия учен - предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката 28.08.2009 28,00 Приключен
Подкрепа на творческото развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на компютърните науки 28.08.2009 24,00 Приключен
Програма за мултидисциплинарно обучение на млади учени - път към управление на природния риск 28.08.2009 28,50 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
„Подавам ти ръка“ – интерактивен модел за интрегрирано и включващо обучение на ученици със специални образователни потребности 03.09.2011 18,00 Приключен
В хармония със себе си и света 24.10.2011 25,00 Приключен
Не сме различни 06.12.2011 15,20 Приключен
Учим и работим в полза на професионалното обучение и развитие на учениците със СОП 10.01.2012 24,03 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
"Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика" 19.03.2012 33,90 Приключен
"Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" 04.10.2012 30,00 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 Приключен
Приложение на ИКТ в образованието-от университета към училището на базата на българския и португалски опит 03.04.2013 12,00 Приключен
"Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията" 22.07.2013 26,40 Приключен
"Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии" 22.07.2013 24,00 Приключен


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз