Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0039-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Collegium Historicum. Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади уени в Историческия факултет на СУ
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие на научноизследователския потенциал на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, чрез насърчаване извършването на интердисциплинарни хуманитарни изследвания, трансфера на методология и знания, разработването на оригинални и нови изследователски методики на собствения научен персонал – докторанти, пост-докторанти и млади учени.
Дейности: Изпълнение на дейност 1. Организационно осигуряване
Подготовка на дейност 1.1 Организиране на екип от експерти-специалисти по методика и организация на обучението
Изпълнение на дейност 1.1 Организиране на екип от експерти-специалисти по методика и организация на обучението
Изпълнение на дейност 1.2. Анализ на ситуацията
Изпълнение на дейност 1.3. Създаване на Съвет за наблюдение на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 1.4 Избор на изпълнител за извършване на изследване на целевата група
Подготовка на дейност 1.5* Срещи на Съвета за наблюдение по проекта
Изпълнение на дейност 1.5. * Срещи на Съвета за наблюдение по проекта
Подготовка на дейност 2 Информационни дейности
Изпълнение на дейност 2 Информационни дейности
Подготовка и изпълнение на дейност 2.1. Пресконференция за стартирането на проекта
Изпълнение на дейност 2.2. * Подготовка и публикуване на информационни материали
Изпълнение на дейност 2.3* Създаване и промотиране на уеб-сайт на проекта
Изпълнение на дейност 2.4. Подготовка, отпечатване и разпространение на информационни брошури
Изпълнение на дейност 3 Създаване на секция „Докторанти” към Collegium Historicum
Изпълнение на дейност 3.1 * Предоставяне на годишни стипендии за допълнително насърчаване на докторанти в нови и започнали програми
Изпълнение на дейност 3.2 Дейности за подкрепа на бенефициентите в разработването на научния им труд
Подготовка на дейност 3.3 * Насърчаване на академичната мобилност
Изпълнение на дейност 3.3 * Насърчаване на академичната мобилност
Изпълнение на дейност 4 Създаване на секция „Постдокторанти” към Collegium Historicum
Изпълнение на дейност 4.1.* Грантова схема за академична мобилност на 15 постдокторанти
Подготовка на дейност 4.2* Стипендии за провеждане на научни изследвания от 15 постдокторанти
Изпълнение на дейност 4.2. Стипендии за провеждане на научни изследвания от 15 постдокторанти
Подготовка за дейност 4.4.* Менторска програма за развитие на секция „Постдокторанти
Изпълнение на дейност 4.4* Менторски обучения в секция „Постдокторанти”
Изпълнение на дейност Дейност 5.1. Събиране и обработка на пълната финансова и техническа документация по проекта
Изпълнение на дейност 5.2 Изготвяне на ежемесечни технически отчети
Подготовка на дейност 3.4 Подкрепа за извършване на научни публикации
Изпълнение на дейност 3.4 Подкрепа за извършване на научни публикации
Изпълнение на дейност 2.5. Подготовка и провеждане на Кръгла маса
Подготовка и изпълнение на дейност 5.4 Текущ мониторингов доклад по напредъка на проекта
Изпълнение на дейност 2.6. Подготовка и провеждане на заключителна конференция за обявяване на резултатите от проекта
Изпълнение на дейност 4.3 Подкрепа за извършване на научни публикации
Подготовка и изпълнение на дейност 5.5. Външен одит
Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 488 398 BGN
Общ бюджет: 343 315 BGN
БФП: 343 315 BGN
Общо изплатени средства: 343 315 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 343 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 97 600 BGN
2011 0 BGN
2012 - 97 600 BGN
2013 343 315 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
343 315 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 291 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 82 960 BGN
2011 0 BGN
2012 - 82 960 BGN
2013 291 817 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
291 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 640 BGN
2011 0 BGN
2012 - 14 640 BGN
2013 51 497 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 497 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз