Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0018-C0001
Номер на проект: Д01-420/ 26.10.2012
Наименование: Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 26.10.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да даде отговор на нуждата от качествени алтернативни методи за повишаване на квалификацията и за учене през целия живот на специалистите по информатика и математика, чрез изграждане на необходимата административна и техническа инфраструктура и създаване на учебни програми и курсове за електронно дистанционно обучение по ИТ във ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”.
Дейности: Изпълнение на дейност "Усъвършенстване на системата Мудъл с нови функционални възможности"
Изпълнение на дейност "Провеждане на десет курса за обучение на преподаватели"
Изпълнение на дейност "Създаване на учебна документация за програми с електронни форми на дистанционно обучение във ФМИ"
Изпълнение на дейност "Усъвършенстване на системата за управление на учебната информация"
Изпълнение на дейност "Интегриране на виртуални библиотеки със системи за електронно обучение и с хранилища за стандартизирани учебни компоненти"
Изпълнение на дейност "Подготовка на курс за обучение на технически и системни администратори"
Изпълнение на дейност "Обмяна на опит и разпространение на резултатите"
Изпълнение на дейност "Разработване на електронни модули и курсове"
Изпълнение на дейност "Създаване на методика за разработване на електронни модули и курсове"
Изпълнение на дейност "Разработване на специализирани продукти и услуги за създаване на стандартизирани висококачествени мултимедийни учебни ресурси и помагала"
Изпълнение на дейност "Подготовка на курс за обучение на представители на администрацията"
Изпълнение на дейност "Подготовка на курс за обучение на преподаватели"
Изпълнение на дейност "Анализ на качеството на проведените курсове за обучение"
Изпълнение на дейност "Провеждане на електронни модули и курсове"
Изпълнение на дейност "Създаване на организация за административно обслужване на проведените модули и курсове за обучение"
Изпълнение на дейност "Създаване на учебно-методичен център във ФМИ за подпомагане на прилагането на електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Предварителна подготовка и снабдяване с всички необходими материали и ресурси"
Изпълнение на дейност "Провеждане на два курса за обучение на представители на администрацията"
Изпълнение на дейност "Създаване на специализирано звено за технологично осигуряване на системите за електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Указания за създаване на документация при разработването на програми за електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Усъвършенстване на наличните хранилища на стандартизирани учебни компоненти"
Изпълнение на дейност "Предоставяне на нови услуги за подпомагане на електронното обучение"
Изпълнение на дейност "Разработване на нови учебни мултимедийни помагала"
Изпълнение на дейност "Подпомагане на преподавателите от ФМИ в процесите на създаване и провеждане на програми и курсове с използване на електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Стартиране на процедура за акредитация на разработените програми"
Изпълнение на дейност "Информиране на целевите групи, анализ на потребностите и подбор на кандидатите за обучение"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 627 609 BGN
Общ бюджет: 569 458 BGN
БФП: 569 458 BGN
Общо изплатени средства: 569 458 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 569 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 125 522 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 443 936 BGN
569 458 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 484 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 106 694 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 377 346 BGN
484 039 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 828 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 66 590 BGN
85 419 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз