Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0038-C0001
Номер на проект: Д01-411/ 12.10.2012
Наименование: Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 12.10.2012
Дата на приключване: 12.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да подобри достъпа до образование и обучение на българските граждани, желаещи да се обучават в магистърските програми на Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, като за целта се подготви техническо осигуряване, подготвени преподаватели, административно обслужване и капацитет за провеждане на „дистанционно обучение в електронна форма” в образователно-квалификационната степен магистър.
Дейности: Дейност 1 Обучение на преподовотелския, административния и техническия персонал в ИФ на СУ за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение.
Дейност 2 Създаване на виртуална библиотека с хранилище, система за управление на обучението и видео обучителна система за въвеждането на електронни форми на дистанционно обучение в ИФ на СУ.
Дейност 3 Разработване на върешнофакултетна система за управление на качеството /СУК/ на електронното дистанционнно обучение. Разработване на административни услуги за електронни форми на дистанционно обучение.
Дейност 4 Изпълнение на дейност 4 на програми за електронна форма на дистанционно обучение в ОКС магистър в ИФ на СУ.
Дейност 5 Разработване, апробиране и провеждане на електронни модули и курсове в сътрудничество с водещи потенциални работодатели.
Дейност 6 Разработване на електронни и мултимедийни помагала за електронни форми на дистанционно обучение.
Дейност 7* Включване на студентите от ОКС "Магистър" на ИФ на СУ в тестови курсове чрез електронни форми на дистанционно обучение, заложени в създадените програми.
Дейност 8 Организация и управление.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 622 296 BGN
Общ бюджет: 387 703 BGN
БФП: 387 703 BGN
Общо изплатени средства: 124 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 387 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 124 000 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 329 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 105 400 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 600 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 600 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз