Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0041-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на биоразградими опаковъчни материали на основата на полилактиди и техни съполимери
Бенефициент: "ПОЛИВИД" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за създаването на про-иновативна бизнес среда, внедряването на иновации в практиката и привличането на чуждестранни инвестиции в страната, като прогресивно иновативно предприятие и в частност чрез разработване на иновативна система и предлагането на иновативния продукт не само на територията на страната, но и в световен мащаб.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта „Биоразградими композити”
Дейност 2 Предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание на „Биоразградими композити”
Дейност 3 Получаване на нови композитни материали на базата на полимлечна киселина (ПМК).
Дейност 4 Оптимизация на композитите с оглед модифицирането на свойствата им, съгласно посочените заложени параметри.
Дейност 5 Изработване на икономическа, финансова и техническа оценка на композитите.
Дейност 6 Популяризиране, рекламиране и пазарна реализация на продуктите , предмет на проекта.
Дейност 7 Защита на интелектуалната собственост.
Дейност 8 Визуална идентификация на проекта
Дейност 9 Одит на проекта
Деиност 10: Закупуване на ДМА за нуждите на Проекта.
Дейност 12: Наем на лаборатория за нуждите на Проекта.
Дейност 13: Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта. Включени са и разходи за наем на офис.
Дейност 11: Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 347 471 BGN
Общ бюджет: 165 621 BGN
БФП: 149 059 BGN
Общо изплатени средства: 149 049 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 300 BGN
2014 0 BGN
2015 82 749 BGN
149 049 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 355 BGN
2014 0 BGN
2015 70 337 BGN
126 692 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 945 BGN
2014 0 BGN
2015 12 412 BGN
22 357 BGN
Финансиране от бенефициента 36 842 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 4 Обощен анализ на предпроектните проучвания свързани със изследване на световния опит в областта на ин витро размножаванет на растителни видове
Индикатор 5 Техническо задание на проекта
Индикатор 6 Количествена оценка на степента на биоразградимост и сертифициране на избраните като най-подходящи за бъдещи приложения гранулати
Индикатор 7 Доклади от тестове на полимери
Индикатор 8 Технологично задание за одобрените смеси


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз