Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0068-C0001
Номер на проект: Д01-4031/18.05.2013
Наименование: Привеждане на обучението по превод във Факултета по класически и нови филологии към СУ "Св. Климент Охридски" в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 20.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е развитие и модернизиране на обучението по (професионален) превод във ФКНФ, така че да дава знания и умения, отговарящи както на нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, така и на глобалните тенденции в развитието на езиковата индустрия
Дейности: Дейност № 12:Разработване на интернет сайт.
Дейност № 1: Анализ на състоянието на българския пазар на услуги, бзиран върху превод и тенденции в развитието му.
Дейност № 8: Оборудване на кабинет по превод.
Дейност № 9: Апробиране на актуализираните и новите учебни програми, на актуализираните учебни планове.
Дейност № 5: Изготвяне на препоръки за развитие на обучението по превод във ФКНФ.
Дейност № 4: Дискусионен форум 1.
Дейност № 10: Провеждане на курсове по специализиран софтуер и хардуер за преподаватели.
Дейност № 3: Анализ на тенденциите в обучението по превод в европейски и световен мащаб.
Дейност № 7: Провеждане на информационно-обучителни семинари за преподаватели.
Дейност № 14: Разработване на софтуер за търсене във и обработка на многоезични бази данни.
Дейност № 6: Актуализиране на учебни програми и учебни планове, изработване на нови учебни програми.
Дейност № 2: Анализ на състоянието на обучението по превод във ФКНФ.
Дейност № 11: Провеждане на информационни дни.
Дейност № 16: Дискусионен форум 2.
Дейност № 13: Оптимизиране и администриране на интернет сайт.
Дейност № 15: Оптимизиране и поддърждане на софтуер.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Неда Арт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 262 955 BGN
Общ бюджет: 245 718 BGN
БФП: 245 718 BGN
Общо изплатени средства: 245 718 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 245 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 591 BGN
2014 41 332 BGN
2015 151 795 BGN
245 718 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 208 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 702 BGN
2014 35 132 BGN
2015 129 025 BGN
208 860 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 889 BGN
2014 6 200 BGN
2015 22 769 BGN
36 858 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз