Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0033-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Програма за мултидисциплинарно обучение на млади учени - път към управление на природния риск
Бенефициент: Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Инвестиране в човешкия капитал на работещите в системата за редуциране и управление на природния риск млади учени за подобряване качеството на обучение и стимулиране на партньорството между съответните научни институции
Дейности: Изпълнение дейност 1 * Разширяване на познанията и изграждане на работещи механизми за сътрудничество между партньорите чрез про¬веждане на интердис¬циплинарно обучение на целевата група (8 специализирани курса)
Изпълнение дейност 2 * Организиране на периодични семинари и работни срещи между целевата група и пред¬ставители на партньор¬ските организации за обсъждане на резулта¬тите от съвместната ра¬бота и възникнали нови идеи и предложения
Изпълнение дейност 3 Използване на експер¬тизата на хабилитирани лица от съответната област на геофизиката, геодезията и противозе¬метръсното строителство за научни консултации и изготвяне на рецензии
Подготовка на дейност 4
Изпълнение дейност 4* Организиране на допълнително обучение, свързано със съвременните изисквания за изграждане на успешна научна кариера (4 курса)
Подготовка на дейност 5
Изпълнение дейност 5 Подкрепа за подготов¬ката на дисертационния труд
Подготовка на дейност 6
Изпълнение дейност 6 Подкрепа за научни публикаци
Подготовка на дейност 7
Изпълнение дейност 7* Организиране на периодични семинари за обсъждане на текущите международни програми и конкурси, финансиращи научно-изследователската дейност и подпомагане изготвянето на проектни предложения
Подготовка на дейност 8*
Изпълнение дейност 8* Осигуряване на достъп до on-line изданията на основните геофизични списания и списания за оценка на сеизмичния риск за строителни системи. Закупуване на научна литература
Подготовка на дейност 9*
Изпълнение дейност 9 * Закупуване на специализиран софтуер
Подготовка дейност 10
Изпълнение дейност 10 Финансиране на участието в работни срещи, семинари и конференции, и програми за научен обмен
Подготовка дейност 11*
Изпълнение дейност 11* Допълнително финансиране на участниците в целевата група
Подготовка на дейност 1
Подготовка на дейност 2
Подготовка на дейност 3
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 257 663 BGN
Общ бюджет: 205 754 BGN
БФП: 205 754 BGN
Общо изплатени средства: 205 754 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 205 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 51 500 BGN
2010 0 BGN
2011 56 324 BGN
2012 - 376 BGN
2013 98 306 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
205 754 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 775 BGN
2010 0 BGN
2011 47 876 BGN
2012 - 320 BGN
2013 83 560 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
174 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 725 BGN
2010 0 BGN
2011 8 449 BGN
2012 - 56 BGN
2013 14 746 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 863 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз