Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0029-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Приложение на ИКТ в образованието-от университета към училището на базата на българския и португалски опит
Бенефициент: 144-ТО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ" - СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 03.04.2013
Дата на приключване: 03.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Реализиране на политиката за въвеждане на електронното обучение в българското образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип по проекта. Информационна кампания Добро администриране на проекта и ефективност на предвидените проектни дейности. Провеждане на информационна кампания.
Дейност 2 Създаване на информационна платформа - сайт Осигуряване на публичност на проекта и материалите, изработени по него
Дейност 3 Работно посещение в Португалия Проучване на партньорския опит в прилагане на електронното обучение в образованието. Наблюдение на добри практики и договаряне на обмен на служители.
Дейност 4 Проучване и анализ на потребностите на целевата група Проучване на потребностите на учителите от обучения, свързани с приложението на ИКТ в образованието
Дейност 5 Провеждане на обучителни семинари Дейността има за цел да повиши знанията и уменията на целевата група при използването на различни образователни платформи и програми в процеса на обучение.
Дейност 6 Конференция „Електронното обучение в образованието – алтернатива или интеграция?” . Чрез употребата на информационните и комуникационните технологии, електронното обучение предоставя иновативни методи за учене. Целта на форума е те да бъдат дискутирани в теоретичен и приложно-практически контекст.
Дейност 7 Разработване на обучителни програми Разработването на обучителни програми е необходимо поради установения дефицит на учебно-помощна литература по проблематиката.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 880 BGN
Общ бюджет: 114 949 BGN
БФП: 114 949 BGN
Общо изплатени средства: 114 949 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 760 BGN
2014 73 189 BGN
2015 0 BGN
114 949 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 496 BGN
2014 62 210 BGN
2015 0 BGN
97 707 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 264 BGN
2014 10 978 BGN
2015 0 BGN
17 242 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Работно посещение в Португалия
Индикатор 5 Съвместни консултации по проект 0029
Индикатор 6 Информационни конференции
Индикатор 7 Проведени обучения по проект 0029
Индикатор 8 Проведена тематична конференция
Индикатор 9 Публикации в пресата по проект 0029
Индикатор 10 Разработени обучителни програми по проект 0029
Индикатор 11 Създадена информационна платформа по проект 0029
Индикатор 12 Проведен и изготвен анализ
Индикатор 13 Разширя-ване на Moodle общността с нови училища
Индикатор 14 Информационен обмен
Индикатор 15 Информирана общност
Индикатор 16 Обучени учители
Индикатор 17 Реализирани дискусии
Индикатор 18 Обучителни програми и на английски език
Индикатор 19 Информационен сайт с рубрики и чат-форум


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз