Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0021-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/7
Наименование: Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по информа¬ционни технологии за обработка и управление на знания
Бенефициент: Институт по информационни технологии БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1.1.* Стимулиране на образователния процес на докторантите
Изпълнение на дейност 1.1.1.* Материално стимулиране за разработване на реферати по темите на изпити от образо-вателната програма
Изпълнение на дейност 1.1.2.* Осигуряване на лекции и ко-нсултации от изтъкнати уче-ни в научните области на докторантите
Изпълнение на дейност 1.1.3.* Осигуряване на участие в сезонни школи за докторанти в областта на докторантурата
Подготовка на дейност 1.2.* Подкрепа за подготовката на дисертационни трудoве
Изпълнение на дейност 1.2.1.* Информационно осигуряване на докторантските програми
Изпълнение на дейност 1.2.2.* Доклади пред докторантския семинар на проекта и отличаване на най-добрите доклади
Изпълнение на дейност 1.2.3.* Материално стимулиране за завършени и положително оценени основни части от -дисертационния труд
Изпълнение на дейност 1.2.4.* Заплащане на оценители на завършени основни части и на целия дисертационен труд
Изпълнение на дейност 1.3.1.* Материално стимулиране на публикации в научни списания като част от дисертационния труд
Подготовка на дейност 1.4.* Подкрепа за насърчаване на академичната мобилност на докторантите
Изпълнение на дейност 1.4.1.* Участие в семинари по съвместни прокти по многостранното сътрудничество
Изпълнение на дейност 1.4.2.* Подпомагане на краткосрочни визити при чуждестранни партньори за обмен на инфо-рмация и резултати
Подготовка на дейност 1.5.* Участие в национални и международни конференции
Изпълнение на дейност 1.5.1.* Участие в специализирани и постерни докторантски сесии
Изпълнение на дейност 1.5.2.* Участие в научни конференции при авторство в предста¬вен доклад
Изпълнение на дейност 1.6. Подобряване на научната инфраструктура
Подготовка на дейност 2.1.* Организиране на програми за повишаване на квалификаци-ята на постдокторантите и младите учени
Изпълнение на дейност 2.1.1.* Осигуряване на лекции от из-тъкнати учени в научните области на постдокторантите и младите учени
Изпълнение на дейност 2.1.2.* Участие в сезонни школи за млади изследователи в областта на научните им интереси
Подготовка на дейност 2.2.* Насърчаване на академичната мобилност на постдокторантите и младите учени
Изпълнение на дейност 2.2.1.* Осигуряване на мобилност при мрежови научни дейности
Изпълнение на дейност 2.2.2* Подпомагане на краткосрочни визити при чуждестранни партньори за обмен на информация и резултати
Изпълнение на дейност 2.3.* Участие в национални и международни научни прояви
Изпълнение на дейност 2.4. Информационно осигуряване на изследователската дейност
Изпълнение на дейност 2.5.* Подобряване на научната инфраструктура
Изпълнение на дейност 2.6.1.* Материално стимулиране на публикации в престижни научни списания
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 672 BGN
Общ бюджет: 104 487 BGN
БФП: 104 487 BGN
Общо изплатени средства: 94 792 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 38 934 BGN
2009 29 604 BGN
2010 35 948 BGN
2011 - 9 695 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 792 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 094 BGN
2009 25 163 BGN
2010 30 556 BGN
2011 - 8 240 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 840 BGN
2009 4 441 BGN
2010 5 392 BGN
2011 - 1 454 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 219 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз