Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0041-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие на научния потенциал в областта на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда
Бенефициент: Институт по зоология БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целите на проекта пряко кореспондират с приоритетите, посочени в Националната програма за реформи, където са очертани мерките за преодоляване на идентифицираните проблеми в българското образование и наука. Създаването на благоприятни условия за повишаване качеството на научния потенциал в областта на природните науки за решаване на съвременните проблеми на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда чрез стимулиране дейността на младите изследователи и подготовката на докторантите е основна цел за постигане по проекта и на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, финансирана от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Дейности: Подготовка на Дейност 1
Изпълнение на Дейност 1. Подкрепа за подготовка на дисертационния труд
Подготовка на Дейност 2*
Изпълнение на дейност 2.* Цикъл специализирани курсове
Подготовка на Дейност 3
Изпълнение на дейност 3. предоставяне на безвъзмездна помощ за провеждане на научни изследвания от постдокторанти и млади учени
Подготовка на Дейност 4
Изпълнение на Дейност 4. Придобиване на знания и умения съобразно индивидуалните нужди от допълнителна квалифицация чрез осигуряване на достъп до специализирани институции и чрез научни визити
Изпълнение на Дейност 5 Достъп до уникални научни колекции *
Подготовка на Дейност 6 Участие в международни научни форуми
Изпълнение на Дейност 6 Участие в международни научни форуми
Изпълнение на Дейност7 Предоставяне на допълнителни материални стимули за целевата група
Изготвяне на крайния отчет на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 474 156 BGN
Общ бюджет: 279 956 BGN
БФП: 279 956 BGN
Общо изплатени средства: 285 202 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 279 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 94 000 BGN
2010 0 BGN
2011 194 066 BGN
2012 - 2 864 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
285 202 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 237 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 79 900 BGN
2010 0 BGN
2011 164 956 BGN
2012 - 2 435 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
242 421 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 100 BGN
2010 0 BGN
2011 29 110 BGN
2012 - 430 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 780 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз