Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0024-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/008
Наименование: Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплесс "Ректорат" на Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 11.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в град София, като подобри общата образователна инфраструктура, внедри мерки за енергийна ефективност, подобри условията за достъп на хора в неравностойно положение и модернизира библиотеките в сградата на Ректората на СУ «Св.Климент Охридски», гр. София.
Дейности: Дейност 1: Подготовка, организация и управление изпълнението на проекта
Дейност 2 Ремонт и модернизация книгохранилище централна библиотека на СУ „Св. Климент Охридски
Дейност 3 Ремонт и модернизация на библиотека Славянски филологии и част покриви на сграда Ректорат
Дейност 5 Създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания
Дейност 6 Осъществяване на строителен надзор и авторски надзор
Дейност 7 Мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 8 Одит на проекта
Дейност 9 Дейности по визуализация и публичност
Дейност 4 Доставка и монтаж на библиотечно оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 745 150 BGN
Общ бюджет: 2 213 889 BGN
БФП: 2 213 889 BGN
Общо изплатени средства: 2 103 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 213 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 103 195 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 103 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 881 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 881 806 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 881 806 BGN
В т.ч. Национално финансиране 332 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 221 389 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
221 389 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 3 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз