Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0026-C0001
Номер на проект: Д01-3993/07.05.2013г.
Наименование: "Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 19.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е укрепване и устойчиво развитие на научноизследователския потенциал на СУ в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение
Дейности: 5.3. Информиране на академичната общност и обществеността чрез дни на отворените врати, информационни срещи и пресконференции
4.5.* Подпомагане на социологически и статистически проучвания на бенефициентите
4.2. Стимулиране и подпомагане на участието в научни форуми
2.5. Ресурсно осигуряване на дейности 2.1.-2.3.
5.5. Създаване, дизайн и отпечатване на рекламни материали и информационни брошури, популяризиращи дейността
1.1. Популяризиране на целите и задачите на проекта - ден на отворените врати
5.2. Даване на публичност на дейностите чрез създаване на уебсайт, он-лайн форуми, консултации
1.2. Разработване на система от критерии за селектиране на бенефициентите
2.1. Разработване на учебни програми и учебни материали по утвърдени и нови научни дисциплини
5.1.* Издаване на научно он-лайн списание с публикации на бенефициентите
2.3.* Обучение на младите изследователи от експерти-обучители от страната и чужбина - семестриални обучения - изнесени школи
2.4. Осигуряване на мобилност на най-изявените бенефициенти в Институт по образованието, Лондонски университет
1.4. Усъвършенстване на учебния план и неговото формално утвърждаване
2.2. Създаване на модули за он-лайн мобилно и телеконферентно обучение и консултации
1.3. Проучване на потребностите от обучение и подпомагане на бенефициентите
3.3. Осигуряване на адикватна интердисциплинна и навременна консултантска дейност за бенефициентите
5.4. Организиране на международна конференция в Софийски университет в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение
4.3. Подпомагане издаването на студии, монографии и книги
3.2. Формиране на интердисциплинни екипи от преподаватели от различни факултети на СУ, които да следят прогреса на бенефициентите
3.1.* Участие на експерти-обучители и консултанти в изнесените школи
4.4. Подпомагане на бенефициентите чрез изплащане на стипендии
1.5.* Привеждане на индивидуалните планове в съответствие с нормативната документация
4.1. Подпомагане на публикациите на бенефициенти в утвърдени национални и международни научни издания
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АРТОФИС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 547 776 BGN
Общ бюджет: 460 806 BGN
БФП: 460 806 BGN
Общо изплатени средства: 460 789 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 460 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 109 555 BGN
2013 48 513 BGN
2014 224 275 BGN
2015 78 447 BGN
460 789 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 391 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 93 122 BGN
2013 41 236 BGN
2014 190 634 BGN
2015 66 680 BGN
391 671 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 433 BGN
2013 7 277 BGN
2014 33 641 BGN
2015 11 767 BGN
69 118 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз