Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0203-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0103
Наименование: ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА
Бенефициент: Сдружение "Човеколюбие"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Повишаване на социалния капитал за засилване на социалното включване на хората с психични проблеми в България чрез разкриване на нова социална услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” в град Пазарджик. Развитие на връзките с местната общност на град Пазарджик, насочено към овластяване на хората с психични проблеми и промяна на средата им на живот. Повишаване квалификацията на професионалисти, предоставящи социални услуги за хора с психични проблеми. Създаване на мрежа от социални служби и устойчиви партньорства в областта на предоставяне на социалната услуга „Защите но жилище за хора с психични проблеми” от 6 града в страната – Пазарджик, София, Благоевград, Русе, Шумен, Ловеч. Повишаване на обществената информираност и популяризиране на проекта и социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми”
Дейности: 1. Подготвителна дейност 1. Избор на управител на социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” и на екип Още през първия месец ще бъде избран управител на социалната услуга с оглед възможността му да следи всички дейности свързани с подготовката на защитеното жилище – ремонт и обзавеждане. Управителят ще бъде избран с конкурс. Втория месец ще бъде избран и екипът за социалната услуга. 2. Избор на фирма изпълнител на ремонтните дейности Ще се наберат поне 3 оферти от строителни фирми за изпълнение на ремонтните дейности. 3. Пренасяне на собствениците на апартаментите на хотел за 1 месец В момента в помещенията на бъдещото Защитено жилище живеят трима клиенти, двама от които са собственици на жилищата. По време на ремонтните дейности е необходимо временно да бъдат настанени на друго място. През този период ще им бъдат поети разходите за спане, храна и дрехи подходящи за живот в общността. Това ще бъде и първата стъпка към социалното включване на хората от целевата група в общността. 4. Ремонт и обзавеждане Целта на дейността е подобряване на материалната база и условията на живот в двата апартамента на защитеното жилище съобразени с изискванията за успешното реализиране на социалната услуга. Обосновка: Към момента двата апартамента, в които ще се извършва социалната услуга, са в много лошо общо състояние. Подовите настилки и в двата апартамента са стари и захабени, стените и таваните са захабени и с паднала на места мазилка. Външната и вътрешна дограма е много стара, изкривена и изгнила на места. Санитарните възли са нехигиенични, а обзавеждането се състои от стари мебели, които са повредени и негодни за употреба. Описание на дейността: ремонтът ще включва подмяна на подовите настилки, освежване и боядисване на стените и таваните, подмяна на фаянсови плочки, подмяна на външната и вътрешна дограма на двете жилища. Ще бъдат закупени нови мебели - кухненски ъгъл, кухненски маси и столове, шкафове, легла, бяла техника – перални, печки, хладилници, абсорбатори и др. 5. Избор на клиенти за социалната услуга „Защитено жилище”. Дейността включва изработване на социална оценка и подготовка на хората за настаняването им в защитеното жилище. Тя ще се извърши съвместно с Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Пазарджик.
2. Предоставяне на социална услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” Според „Методика за определяна числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността” на МТСП за 6 потребители на защитеното жилище персоналът ще се състои от 3,5 щатни бройки. С оглед необходимостта от специалисти от различни области съобразени със спецификата на целевата група щатът ще бъде разпределен между 9 лица специалисти в своята област на непълно работно време, както следва: управител – 0.5, социален работник – 2 Х 0,5 , трудотерапевт – 2 Х 0,5 , психиатър – 0.25, психолог – 0.25, сътрудник социални дейности – 0.25, Капацитетът на защитеното жилище ще е за 6 потребители, които са хора с психични проблеми, самотно живеещи, бездомни или излизащи от специализирана институция /психиатрична клиника, социален дом/. От тях 3-ма са мъже и 3 жени. Така ще бъде спазен принципът на равенство между половете и превенция на дискриминацията застъпени в хоризонталните принципи на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Потребителите ще бъдат на различни възрасти – между 30 и 55 години. В Защитеното жилище ще работят следните програми: „Поддържане на бит и лична хигиена”, „Разпределение на бюджетни средства и пазаруване”, „Организация на свободното време и личните контакти” Основният метод на работа в ЗЖ ще бъде методът на координиране на грижи, който включва следните етапи: оценка на нуждите, формулировка на случай, изработване и изпълнение на индивидуален план за грижи и развитие, оценка на изпълнението на плана. По време на работата си екипът ще получава супервизия за оказване на квалифицирана подкрепа на специализирания персонал и управленския състав на защитеното жилище, превенция на професионалното прегаряне. Супервизията ще бъде индивидуална и групова. За провеждането на супервизия на екипа от ЗЖ ще се наеме външен супервизор.
3. Работа в мрежа В страната съществуват няколко социални служби, които изпълняват социална услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” – в Благоевград, Русе, София, Шумен, Ловеч. Тези служби са все още прохождащи, с различен практически опит и обхват на провежданите дейности. Те са некоординирани по между си, често бегло запознати, а понякога и неподозиращи за съществуването на сходни и подобни стуктури в други региони. В тях служителите са по-скоро медицински, а не социално ориентирани. Най-често екипът е мултидисциплинарен, но не е обучаван в академични програми за психосоциална рехабилитация. Един от ресурсите, които социалните служби могат да използват за справянето с посочените пролбеми е създаването на мрежа от хора и организации със сходни проблеми. Така ще имат повече гаранция за устойчивото им решаване. Участниците в мрежта ще обменят опит и добри практики. Ще участват в общи обучения по идентични проблеми. Чрез застъпничество мрежите могат да участват в диалог на най-високо ниво с взимащите решение влиятелни лидери и институции по значими въпроси и национални политики. 1. Създаване и поддържане на мрежата. Обучение за работа в мрежа Сдружение „Човеколюбие ще работи в мрежа с още 5 социални служби в страната, предоставящи социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми”. В рамките на настоящия проект мрежата ще развива две основни направления – организационно укрепване и обмяна на опит. За работата по тези направления ще се организират 6 срещи. Срещите ще се провеждат по една във всяка организация участник в мрежата в първия от 4-те дни определени за провеждане на обучителните модули на професионалистите. 1.1. Органицационно укрепване Обучение за работа в мрежа - обучението ще се проведе в рамките на 2 часа по време на първата среща на участниците в мрежата от 6 /шест/ социални служби предоставящи социалната услуга „Защитено жилище”. Обучението ще се проведе от обучител и ко-водещ. Формиране на мрежата - на първата среща ще се идентифицира ясна цел и мисия на мрежата, ще се заявят участниците в мрежата и ще бъде изработен план за действие, ще се създаде атмосфера на сътудничество и изграждане на доверие. Поддържане на мрежата - ще се осъществява чрез ясно разпределени роли между членовете и. В тази връзка ще бъде изградена ефективна организационна структура на мрежата – механизъм и процедури за работа. Ще се определят ресурсите и дефицитите на мрежата и ще се изгради система за комуникация. Комуникацията в мрежата ще се осъществява чрез работни срещи, общи обучения, използване на електронна Интернет-базирана система за постоянна обмяна на информация. 1.2. Обмяна на опит Обмяната на опит ще става на срещи на представители на социалните служби, предоставящи услугата „Защитено жилище”. Срещите ще се провеждат веднъж на 2 месеца при предварително изготвен график. Местоположението на срещите всеки път ще бъде различно – на ротационен принцип между организациите от мрежата. По време на реализацията на проекта ще бъдат проведени 6 срещи със социалните служби от мрежата. Те ще се водят от организацията – домакин по предварително зададена тема. Темите ще включват – презентация на добри практики, излагане на актуален пролбем, обсъждане и търсене на решение по проблема. 2. Обучение за повишаване на квалификацията на професионалистите работещи в социалните служби участващи в мрежата Обучението на професионалистите е допълнение към основната дейност на проекта – социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми и ще помогне за повишаване на качеството на услугата. Обосновката на тази дейност включва факта, че базовото образование на специалистите, работещи с хора с психични проблеми, не включва знания за психо-социална рехабилитация. Друг решаващ фактор е, че най-често в социалните заведения работят мултидисциплинарни екипи, които говорят на различни езици. Това обучение ще доведе до уеднаквяване на езика и ще подобри работата на екипите. Цел на обучението - повишаване на професионалната компетентност на лицата, предоставящи социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични поблеми” за подобряване на нейното качество. Характеристики на обучаваните: Обучението е насочено към работещите в социалните служби – социални работници, психолози, педагози, както и хора с психични проблеми, които в процеса на своята рехабилитация са проявили професионален интерес към помагащите професии и са в състояние да предадат на други психиатрични пациенти своя положителен опит за справяне с болестта. Част от тях са са хора, обучавани за доброволци към организациите в помощ на професионалистите по изпълнение на социалната услуга. Участници в обучението: В обучението ще участват 20 човека от които 8 професионалисти от екипа на ЗЖ, 5 професионалисти от социалните служби на мрежата и 7 /седем/ доброволци от целевата група на организациите – хора с психични проблеми. Организация и провеждане на обучителните модули: Обучението ще бъде организирано от сътрудник „Обучения” и счетоводителя на проекта. Ще се проведат общо 6 /шест/ обучения по 5 / пет/ основни теми. Едната тема поради своя обем ще включва в себе си 2 /два/ модула. Всяко обучение ще се провежда в рамките на 3 дни с обща продължителност 20 часа и ще се води от 2-ма обучители. Обученията ще се провеждат всеки път на различно място. Всяка една от организациите участници в обучението ще бъде домакин на едно от тях. Методи на обучение : Обученията ще включват презентации, работа в малки групи, ролеви игри и групови дискусии. Всеки обучителен модул ще завършва с издаване на сертификат. Съдържание на обучението: Съдържанието на обучителните модули е съобразено с нуждата от познания в различни сфери, съобразени със спецификата на целевата група – хора с психични проблеми. Обучението ще включва 6 модула: Социална работа 1 и 2 част, Психология, Психиатрия, Право, Организация и управление. Основни теми в тях ще бъдат: Модул „Социална работа” – Въведение в социалната работа; Социална работа с хора с психични увреждания; Методи за изследване – интервю, наблюдение; Индивидуална социална работа; Групова социална работа, разработване на програми за групова работа; Теория и практика на консултирането. Модул „Психология” – Изработване на набор от тестове за измерване на психилогическия статус на клиентите, Жизнени кризи и кризисни интервенции, Мотивация за постижения. Модул „Психиатрия” – Суициден риск, Превенцие на психичната болест, Психосоматика. Модул „Право” – Дискриминация и стигма, Задължително настаняване и информирано съгласие, Настойничество и попечителство. Организация и управление – Управление на психично-здрвна служба в общността, Мултидисциплинарен екип, Проектиране на длъжностите, Упрвление на кариерата. 3. Издаване и разпространение на обучителните материали в „Наръчник за професионалисти в областта на психо-социалната рехабилитация” Издаването и разпространението на Наръчника ще гарантира устойчивост на дейността „Работа в мрежа”. Материалите в него ще могат да се ползват от всички социални служби в страната за предоставяне на социални услуги за хората с психични проблеми като единен стандарт от необходими знания на работа с хората от тази целева група. Наръчникът ще включва материалите от обучението за повишаване на квалификацията на професионалистите работещи в социалните служби и участващи в мрежата. Ще бъдат издадени 300 броя наръчници, които ще се разпространят между всички участници в обучението, както и между външни организации работещи в сферата на предоставяне на социални услуги за хора с психични проблеми в страната. За реализиране на дейността ще са необходими 1 /един/ специалист който ще бъде редактор и съставител. 5. Изработване, размножаване и разпространение на документален филм за работата на социалните служби участващи в мрежата. Обосновка: Организациите в страната, предоставящи социална услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” не се познават добре по между си. Нямат информация за това какво става в другите защитени жилища и не комуникират по между си. Обществеността в цялата страна също не е напълно наясно с това какво точно се прави в тези защитени жилища. Изработването и разпространението на филм за работата на социалните служби от мрежата ще осигури устойчивост на проекта чрез предаване на опита им на други организации работещи в сферата на предоставяне на социални услуги за хора с психични проблеми. Освен това ще запознае обществеността със съдържанието на социалната услуга, успехите и проблемите произтичащи от нейното изпълнение. Съдържание: Филмът ще отрази работата на мрежата, като цяло и дейностите, които извършва всяка една организация, ресурсите с които разполага за тяхното ефективно изпълнение и опита и в областта на предоставяне на социални услуги за хора с психични проблеми. Продължителност: филмът ще бъде с продължителност 40 минути. Заснемане: ще бъде възложено на местна телевизионна медия. Неин екип ще посети всяка една от социалните служби, участници в мрежата и ще заснеме нейните добри практики. Изборът на телевизионна медия ще стане възоснова на събрани 3 оферти. Предвиждаме филмът да бъде преведен и на английски език. Размножаване и разпространение: Филмът ще бъде размножен в 100 екземпляра. Той ще бъде разпространен между всички участници в мрежата, между други организации, работещи в сферата на предоставяне на социални услуги за хора с психични проблеми и между партньорските ни организации в Румъния, Македония, Гърция и др. Филмът ще бъде излъчен 6 /шест/ пъти в края на изтичането на проекта по кабелните телевизи в страната – по веднъж във всеки град от където са социалните служби участници в мрежата. 6. Обновяване на сайта на сдружение „Човеколюбие” и създаване на възможност за комуникация в мрежа Сдружение „Човеколюбие” разполага със сайт, който поради непрекъснатото увеличаване на броя дейности и социални услуги, които предоставя има спешна нужда от обновяване и преструктуриране. В обновеният сайт ще се отрази работата в мрежа и ще осигури електронна Интернет-базирана система за постоянна обмяна на информация на участниците в мрежата. В сайта ще отделим интернет пространство за отразяване на проекта и социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми”.
4. Връзки с обществеността Обосновка: Голяма част от хората от целевата група – хора с психични проблеми се намират в ситуация, в която стигмата изглежда неизбежна. Често са обект на дискриминационни практики, които не се разпознават, както от представителите на целевата група, така и от останалите представители на нашата общественост. Слабото или никакво познание в областта на психичното здраве и социалните политики за хората с проблеми води до негативни последици – лоша комуникация между групите, невъзможност за мобилизиране на ресурси, поява на конфликти и неефективни взаимоотношения. През последните години неправителственият сектор функционира в климат на непрекъснати промени. Прехвърлянето на отговорност за обществени услуги и помощ от правителствени програми към организации от неправителствения сектор поражда голям обществен интерес към отчетността и почтенността на тези организации. Това налага по-голяма публичност на работата им. Ето защо трябва да се провежда непрекъсната осведомителна кампания и обучения, както за целевата група, така и за обществеността, която да доведе до изграждане на положителна нагласа и отношение в обществото към хората с психични проблеми. 1. Информационна кампания Кампанията цели да повиши осведомеността на обществото относно създаването и изпълнението на социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” и дейностите по проекта. Също така цели да отрази подкрепата на ЕСФ и ЕФРР. Издаване на бюлетин за живота на потребителите в защитеното жилище „Човеколюбие”. Ще бъдат издадени 1 броя бюлетини в тираж 500 броя. Бюлетините ще отразяват живота на потребителите в защитеното жилище. Бюлетинът ще бъде разпространяван до хора от целевата група, до всички социални институции работещи с хора с психични проблеми, здравни заведения, лични лекари, професионалисти в областта на психичното здраве и др. Изработване на стикери: Ще се изработят 50 броя стикери с логото на финансиращата организация. Стикерите ще бъдат залепени върху обзавеждането, оборудването и на други видими места в защитеното жилище. Информационни табели: Ще бъдат изработени 3 броя информационни табели, които ще бъдат поставени на входа на двата апартамента на защитеното жилиище и на офиса, в който ще работи екипът по проекта. Информационните табели ще съдържат информация за проекта и социалната услуга. Рекламни плакати: Ще се направят 50 броя рекламни плакати за обученията в мрежата, които ще съдържат информация за проекта и темата на съответното обучение. Те ще се разпространяват по време на обученията в залите в които ще се извършват обученията, хотелите, в които ще бъдат настанени участниците и др. Рекламни афиши: Ще бъдат изработени и разпространени 200 броя рекламни афиши за публичните лекции на Народния университет. Рекламни химикали: Ще се изработят 100 броя рекламни химикали с логото на финансиращата организация, които ще се раздадат на участниците в обученията, лекционните курсове, дискусионния форум, обучението за потребителите, ще се ползват в защитеното жилище и др. За нуждите на проекта ще бъдат изработени визитки, папки и транспаранти. Провеждане на пресконференции: по време на изпълнение на проекта ще се проведат 2 /две/ пресконференции – предварителна и заключителна. Първата ще запознае обществеността с целите и същността на проекта и финансиращата организация. Заключителната ще отрази резултатите от изпълнението на проекта и социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми”. На пресконференциите ще бъдат поканени местни и национални медии, представители на местната и държавна власт, финансиращата организация по проекта и др. Информационни брошури за защитеното жилище и проекта: Ще бъдат изработени две информационни брошури. Едната ще отразява дейностите по проекта, а другата ще дава цялостна информация за дейността на социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми”. Брошурите ще бъдат напечатани в тираж 500 броя всяка и ще бъдат поставена в офиса на екипа по проекта и защитеното жилище, ще се разпространят по всички здравни и социални заведения в града и региона. Ще се разпространят и сред целевата група на проекта. Прессъобщения и телевизионни репортажи: В рамките на проекта ще бъдат направени 14 прессъобщения и 7 телевизионни репортажа. 2. Работа с общността Работата с общността ще помогне за изграждането на подкрепяща мрежа за потребителите на социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми”. Ще подпомага процеса на мобилизиране на ресурси, при комуникация между целевата група и останалата общност, разрешаване на конфликти, изграждане на нови подкрепящи взаимоотношения межу целевата група и останалата общност. Телевизионен форум „Диалог” Форумът ще функционира 12 месеца. Ще се излъчва от местната кабелна телевизия „Телекабел” по веднъж месечно и ще обхваща следните теми: 1. Проблемите с психиката – състояние или заболяване; 2. Най-чести проблеми при хората с психични разтройства. 3.Обществото и хората с психични разтройства. 4. Законът и местната власт по проблемите на психичното здраве. 5. Застъпничеството – форма на подкрепа. 6. За самочувствието и реалните възможности на хората с психични заболявания. 7. Куражът да си работодател на хора с психични заболявания. 8.Права на пациента – задължително лечение, запрещение, дискримина ция. 9. Център за психично здраве „Човеколюбие” – партньорства и сътрудничество. Някои от темите ще се дискусират в рамките на две предавания. Подготовката на всяко предаване ще включва: обсъждане на темата с група хора с психични разстройства – 5 човека, които ще представят на водещата на предаването своята гледна точка за проблемите и техните решения. Те ще бъдат консултанти на водещата на предаването. Членовете на консултанската група ще участват и пряко в предаването, водейки диалог с ключовите играчи в полето на психичното здраве – местна власт, регионална съдебна система, потенциални работодатели, професионалисти – общо 12 човека – по един за всяко едно от предаванията. Те ще подпомагат журналистическия екип и като куриери, доставяйки покани за участие и други материали. Обучение на потребителите на ЗЖ в комуникация с местни, социални, здравни и административни институции и издаване на „Наръчник на клиента”. Представителите на целевата група непракъснато имат проблеми при посещенията си в здравните и социални институции. Трудно се справят сами с бюрократичната система там и с обема от документи с които се налага да боравят. Това поражда необходимост да бъдат обучени за работа с институции. В рамките на дейността ще бъдат проведени общо 10 обучения за хората от целевата група с представители на социални и здравни институции и структурите на местната власт - полиция, съд, прокуратура, адвокатска колегия, болнични заведения, представители на Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Социално подпомагане”, Общинска администрация, Областен управител и др. Тези срещи ще се провеждат под формата на обучителни сесии. Обученията ще се провеждат на терирорията на съответната институция и ще се води от нейн представител. Материалите от обученията ще се публикуван в „Наръчник на потребителя”. Той ще съдържа информация със специфичните права и задължения на потребителите при посещението и ползването на услуги на институциите. Наръчникът ще бъде отпечатан в тираж 300 броя и ще се предостави за ползване на представителите на целевата група – хората с психчни проблеми. За изработването на наръчника ще наемем 1 специалист, който ще бъде редактор и съставител. Народен университет за психично здраве. Хората от целевата група и голяма част от останалата общност нямат познания в областта на психичното здраве и често психичните заболявания ги плашат. За преодоляване стигмата в обществото ще бъде проведен лекционнен курс по въпроси свързани с психичното здраве. Ще бъдат изнесени 6 /шест/ броя лекции на следните теми: 1. Социална психиатрия. 2. Ефект от съчетаването на психофармакотерапията и програми на социална рехабилитация и интеграция на психиатрични пациенти и др. Всяка лекция ще се провежда в рамките на 2 часа и ще се води от един лектор. След края на лекционния курс ще се изработи сборник, включващ материалите от курса, който ще се разпространи в библиотечната мрежа в страната. Ще бъдат отпечатани 300 броя сборници. За написването на статиите от сборниците ще бъдат наети 6 експерта /по един за всяка статия/. Ден на „Отворени врати”: Позитивната съседска среда е свързана с необходимостта от създаване на приятелски връзки и добросъседски отношения. Ден на „Отворени врати” ще бъде организирано посещение на защитеното жилище от съседи, близки, роднини, общественици и други в процеса на създаването и функционирането на услугата. В рамките на проекта ще бъдат организирани 2 /две/ такива срещи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 934 BGN
Общ бюджет: 177 909 BGN
БФП: 177 909 BGN
Общо изплатени средства: 172 598 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 177 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 987 BGN
2011 43 704 BGN
2012 90 907 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 598 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 289 BGN
2011 37 148 BGN
2012 77 271 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 708 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 698 BGN
2011 6 556 BGN
2012 13 636 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 890 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги в общността
Индикатор 3 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 5 Лица, започнали работа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз