Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0042-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентноспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина
Бенефициент: И-т по биофизика БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.09.2009
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обучение на докторанти, млади учени, пост-докторанти и специализанти с цел изграждане на капацитет и развиване на умения адекватни към потребностите на обществото и за изграждане на икономика, основана на знанието
Дейности: Дейност 1 Проучване на потребностите от обучение на младите специалисти в областта на биофизиката
Подготовка на Дейност 2 Разработване и изпълнение на програма за обучение на участниците от целевата група
Изпълнение на дейност 2
Изпълнение на Дейност 2.1. Разработване на конкретни модули за обучение
Изпълнение на Дейност 2.2 Разработване на конкретна програма на обучение и провеждане на обучението
Подготовка на Дейност 3 Комуникация и приемственост. Създаване на вътрешно звено за научен мениджмънт
Изпълнение на Дейност 3
Подготовка на Дейност 4 Партньорство и устойчивост на резултатите
Изпълнение на Дейност 4
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 773 346 BGN
Общ бюджет: 485 325 BGN
БФП: 485 325 BGN
Общо изплатени средства: 485 325 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 485 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 217 993 BGN
2011 209 547 BGN
2012 57 786 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
485 325 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 412 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 185 294 BGN
2011 178 115 BGN
2012 49 118 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
412 527 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 699 BGN
2011 31 432 BGN
2012 8 668 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 799 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз