Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0025-C0001
Номер на проект: Д01-340/04.10.2012
Наименование: "Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми"
Бенефициент: Институт по Физиология на растенията и генетика - БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване условията за изпълнение на докторантските и постдокторантски програми. Подобряване на изследователската работа на младите хора, избрали науката като свой професионален път. Мотивиране на младите учени за участие в научни разработки, свързани с приложението на съвременните молекулярно-биологични подходи и методи в научно-изследователската работа, както и в селскостопанската практика
Дейности: 1.Подкрепа на нови и започнали докторски програми и надграждане на знанията и уменията на постдокторанти и млади учени. Организиране на лекционни занятия и практичиски упражнения.
2. Подпомагане на научноизследователската дейност на докторантите, постдокторантите и младите учени от целевата група. Ще се подпомогне пряката експериментална работа на целевата група чрез предоставяне на допълнителни средства.
3. Повишаване на конкурентоспособността на целевата група. Осигуряване на средства зя посещение на езикови, компютърни курсове и лекции за изграждане на умения за осигуряване на финансирането на научни изследвания, ноу хау.
4. Създаване на условия за установяване на контакти и взаимодействие с изявени наши и чужди учени и млади изследователи в избраната научна област. Предвижда се участие в национални и международни научни форуми и провеждане на краткосрочни специализации във водещи европейски научноизследователски лаборатории.
5. Подпомагане публикуването на научните резултати и подготовка на дисертации. Осигуряване финансирането на разходи за отпечатване на платени статии в научни списания. Подпомагане подготовката за защита на дисертационен труд.
6. Подобряване на социалния и материалния статус на участници от целевата група Дейността предвижда предоставяне на стипендии в рамките на 120 лв. на докторанти от целевата група, заявили желание.
7. Създаване на потенциал за развитие на приложни изследвания и осигуряване на колаборация с фирми, търсещи връзки с научни организации. Стимулиране развитието на връзката бизнес - наука и предоставяне възможност за активно участие на млади изследователи в проекти с приложна насоченост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 787 712 BGN
Общ бюджет: 640 433 BGN
БФП: 640 433 BGN
Общо изплатени средства: 640 433 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 640 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 157 542 BGN
2013 146 438 BGN
2014 262 313 BGN
2015 74 139 BGN
640 433 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 544 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 133 911 BGN
2013 124 472 BGN
2014 222 966 BGN
2015 63 019 BGN
544 368 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 631 BGN
2013 21 966 BGN
2014 39 347 BGN
2015 11 121 BGN
96 065 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз