Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0031-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/53
Наименование: Фундаментални и приложни ядрени изследвания
Бенефициент: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на обучението и повишаване на квалификаци-ята на 12 докторанти от ИЯИЯЕ и ФМИ на СУ “Климент Охридски”. Крайната цел е те да се подготвят за самостоятелна научна работа, както и да се подпомогне успешното защитаване на дисертационните им трудове. По такъв начин ще може да се осъществи приемственост на кадрите в такива важни научни направления в съвременната ядрена физика и математиката каквито са теоретичната и математическата физика, физиката на ядрото, неутронната физика и физиката на ядрените реактори, радиохимията и др. Подпомагане на обучението и повишаване на квалификаци-ята на 18 пост-докторанта и млади учени от ИЯИЯЕ, ФМИ и ФзФ на СУ “Климент Охридски”. И тук крайната цел е те да се подготвят за самостоятелна научна работа и така да се осъществи приемственост по споменатите по-горе научни направления в съвременната ядрена физика и математиката.
Дейности: 1.* Четене на спецкурсове.
2. Индивидуални консултации и индивидуална научно-изследователска работа.
3.* Провеждане на семинари.
4.* Участие на докторантите и младите учени с доклади в научни школи и конференции.
5. Организиране и провеждане на специализации на най-младите специалисти и включването им в перспективни научни изследвания с оглед подготовката им за явяване на конкурси за докторанти или зачисляването им за докторанти на самостоятелна подготовка.
Партньори
Партньори:
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 000 BGN
Общ бюджет: 152 450 BGN
БФП: 138 577 BGN
Общо изплатени средства: 138 577 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 40 000 BGN
2009 28 327 BGN
2010 54 748 BGN
2011 0 BGN
2012 15 501 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 577 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 34 000 BGN
2009 24 078 BGN
2010 46 536 BGN
2011 0 BGN
2012 13 176 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 790 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 000 BGN
2009 4 249 BGN
2010 8 212 BGN
2011 0 BGN
2012 2 325 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 786 BGN
Финансиране от бенефициента 20 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз