Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0002-C0001
Номер на проект: Д01-453/05.11.2012
Наименование: Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 05.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е развитие на иновативна система за учене през целия живот, която: - да осигурява равен достъп до качествено висше образование, знания и образователни услуги в широк спектър от хуманитарни специалности; - да дава възможност за усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, включително на заети лица без продължително откъсване от работа; - да способства за засилване на социалното включване, по-успешната социална и трудова реализация на лица, живеещи извън академичните градове на страната и лица със специфични образователни потребности.
Дейности: Подготовка на дейност "Управление и мониторинг на проекта"
Изпълнение на дейност "Управление и мониторинг на проекта"
Подготовка на дейност "Технологично осигуряване на учебния процес в електронна форма на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Технологично осигуряване на учебния процес в електронна форма на дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Ресурсно осигуряване на учебния процес в ЕДО" - изграждане на уеб-базиран репозиториум 3.2
Подготовка на дейност "Методическо осигуряване на учебния процес в ЕДО" 4*
Изпълнение на дейност "Методическо осигуряване на учебния процес в ЕДО" 4*
Подготовка на дейност "Административно осигуряване на ЕДО"
Изпълнение на дейност "Административно осигуряване на ЕДО - обучение за административния персонал на факултета"
Подготовка на дейност "Административно осигуряване на ЕДО - разработване на административни електронни услуги за студентите"
Изпълнение на дейност "Административно осигуряване на ЕДО - разработване на административни електронни усулуги за студентите"
Изпълнение на дейност "Ресурсно осигуряване на учебния процес в ЕДО" - изграждане на уеб-базиран репозиториум 3.2*
Подготовка на дейност "Разработване на гъвкави учебни пътеки за студентите"
Изпълнение на дейност "Разработване на гъвкави учебни пътеки за студентите"
Подготовка на дейност "Информационно осигуряване на ЕДО"
Изпълнение на дейност "Информационно осигуряване на ЕДО"
Подготовка на дейност "Обучение на студенти в ЕДО" 8*
Изпълнение на дейност "Обучение на студенти в ЕДО" 8*
Подготовка на дейност "Популяризиране на постиженията по проекта" 9*
Изпълнение на дейност "Популяризиране на постиженията по проекта" 9*
Подготовка на дейност "Разработване на електронно съдържание" 3.1
Изпълнение на дейност "Разработване на електронно съдържание" 3.1*
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АРТОФИС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 749 528 BGN
Общ бюджет: 716 403 BGN
БФП: 716 403 BGN
Общо изплатени средства: 716 403 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 716 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 149 906 BGN
2013 225 067 BGN
2014 341 430 BGN
2015 0 BGN
716 403 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 608 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 127 420 BGN
2013 191 307 BGN
2014 290 216 BGN
2015 0 BGN
608 942 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 486 BGN
2013 33 760 BGN
2014 51 215 BGN
2015 0 BGN
107 460 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз