Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0011-C0001
Номер на проект: Д01-445/05.11.2012
Наименование: Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основните цели на предложения проект са свързани със създаването и реализирането на електронни и дистанционни програми и курсове, насочени към обучението на бъдещи и настоящи педагози, учители и управленци в сферата на средното образование.
Дейности: Подготовка на дейност "Проучване на опита на водещи европейски университети в областта на електронното и дистанционно обучение (ЕДО)
Подготовка на дейност "Проучване на компетенциите и потребностите от обучение на преподавателите в областта на ЕДО"
Изпълнение на дейност "Проучване на компетенциите и потребностите от обучение на преподавателите в областта на ЕДО"
Подготовка на дейност "Създаване на програма за обучение на преподавателите за провеждане на ЕДО"
Изпълнение на дейност "Създаване на програма за обучение на преподавателите за провеждане на ЕДО"
Подготовка на дейност "Разработване на модул за онлайн обучение на студенти със СОП"
Изпълнение на дейност "Разработване на модул за онлайн обучение на студенти със СОП"
Подготовка на дейност "Провеждане на обучения на преподавателите"
Изпълнение на дейност "Провеждане на обучения на преподавателите"
Изпълнение на дейност "Трансформиране на модулите от програмата за обучение на преподавателите в електронен вариант"
Изпълнение на дейност "Създаване на виртуален HelpDesk с постоянна онлайн конферентна връзка за подпомагане на преподавателите"
Изпълнение на дейност "Текущо подпомагане и консултации на преподавателите"
Изпълнение на дейност "Подпомагане на преподавателите в редизайна на курсовете си от традиционни в електронни"
Изпълнение на дейност "Разработване на електронни учебни ресурси и дейности"
Подготовка на дейност "Разработване на електронни учебни ресурси и дейности"
Подготовка на дейност "Разработване на въвеждащ модул за студентите, които ще бъдат включени в ЕДО"
Изпълнение на дейност "Разработване на въвеждащ модул за студентите, които ще бъдат включени в ЕДО"
Подготовка на дейност "Консултации по проблемите на качеството на ЕДО от водещи Европейски специалисти"
Изпълнение на дейност "Консултации по проблемите на качеството на ЕДО от водещи Европейски специалисти"
Подготовка на дейност "Разработване на инструментариум за онлайн оценка на качеството на курсовете"
Изпълнение на дейност "Разработване на инструментариум за онлайн оценка на качеството на курсовете"
Подготовка на дейност "Оценка на качеството на създадените курсове от Комисията по мониторинг и външни специалисти"
Изпълнение на дейност "Оценка на качеството на създадените курсове от Комисията по мониторинг и външни специалисти" 4.3
Подготовка на дейност "Утвърждаване на учебните програми от основните звена в СУ "
Изпълнение на дейност "Утвърждаване на учебните програми от основните звена в СУ "
Изпълнение на дейност "Подготовка на документацията за акредитация" 4.5
Подготовка на дейност "Провеждане на обучение по създадените електронни курсове със студенти" 5*
Изпълнение на дейност "Провеждане на обучение по създадените електронни курсове със студенти" 5.1
Изпълнение на дейност "Проучване на мненията на студентите за качеството на обучение" 5*
Изпълнение на дейност "Редизайн на курсовете на базата на получената обратна връзка" 5.3
Изпълнение на дейност "Създаване на мобилна класна стая и ресурсното й осигуряване"
Подготовка и изпълнение на дейност "Създаване на виртуална библиотека и електронно хранилище за учебни ресурси" 6.2
Изпълнение на дейност "Осигуряване на публичност на дейностите по проекта" 6.3
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 685 918 BGN
Общ бюджет: 654 771 BGN
БФП: 654 771 BGN
Общо изплатени средства: 654 771 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 654 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 137 184 BGN
2013 0 BGN
2014 228 640 BGN
2015 288 948 BGN
654 771 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 556 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 116 606 BGN
2013 0 BGN
2014 194 344 BGN
2015 245 606 BGN
556 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 578 BGN
2013 0 BGN
2014 34 296 BGN
2015 43 342 BGN
98 216 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз