Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0035-C0001
Номер на проект: Д01-412/16.10.2012 г.
Наименование: „Подавам ти ръка“ – интерактивен модел за интрегрирано и включващо обучение на ученици със специални образователни потребности
Бенефициент: Център за образование, култура и екология 21 - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 03.09.2011
Дата на приключване: 03.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогне процеса на интегрирано и включващо обучение, както и на обучението в специално училище на ученици със специални образователни потребности (СОП) чрез развиване на подкрепяща среда и прилагане на интерактивно обучение с изкуства и игра в гр. Пловдив.
Дейности: Подготовка на Дейност 1* Граждански договори, Договор за външна услуга
Дейност 1 Разработване на програми, методическо ръководство и пособия за учители за работа с ученици със СОП
Подготовка на Дейност 2* Граждански договори
Дейност 2* Тренинг с учители и специалисти за интегрирано обучение на ученици със СОП
Подготовка на Дейност 3* Договор за външни услуги
Дейност 3* Осигуряване на специални учебно-технически средства, транспорт, дидактически материали за обучението на ученици със СОП
Подготовка на Дейност 4 Граждански договори
Дейност 4* Интегрирано, интерактивно обучение на ученици със СОП в извънкласни дейности
Подготовка на Дейност 5* Граждански договори
Дейност 5* Участие на ученици със СОП в обществени и културни прояви в общността
Подготовка на Дейност 6 Граждански договори
Дейност 6 Мобилен център за консултиране и подкрепа на учители и родители на деца със СОП
Подготовка на Дейност 7* Граждански договори
Дейност 7* Информиране и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 183 047 BGN
Общ бюджет: 175 450 BGN
БФП: 175 450 BGN
Общо изплатени средства: 175 434 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 36 600 BGN
2012 57 495 BGN
2013 81 340 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 434 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 31 110 BGN
2012 48 870 BGN
2013 69 139 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 119 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 490 BGN
2012 8 624 BGN
2013 12 201 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 315 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз