Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0078-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на системата за провеждане на практически стажове на студенти от Факултет по математика и информатика и Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 25.11.2009
Дата на приключване: 25.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Реализация на стажантски програми за студентите от Философски факултет (ФФ) и Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. Климент Охридски” в софтуерни и фирми за управление на човешки ресурси
Дейности: 1.Изпълнение на дейност 1. Организационна подготовка
1.1 Провеждане на първоначална среща между членовете на работния екип и разпределяне на отговорностите между тях
1.2 Изготвяне на подробна работна програма и времеви график за провеждане на практиките
1.3.Подготовка на дейност 1.3 Приемане на правила за контрол и отчетност на дейностите по проекта.
1.3.Изпълнение на дейност 1.3 Приемане на правила за контрол и отчетност на дейностите по проекта.
2.Подготовка на дейност 2. Информационна кампания
2.*Изпълнение на дейност 2. Информационна кампания
3.1.Подготовка на дейност 3.1 Подбор на преподаватели от двата Факултета за академични наставници
3.1.Изпълнение на дейност 3.1 Подбор на преподаватели от двата Факултета за академични наставници
3.2 Организиране на подготвителни обучителни семинари в рамките на 2 срещи във всеки факултет
3.3 Избор на ментори във фирмите партньори
4.1 Обучения на академичните наставници
4.2 Обучения на менторите
5.1.Подготовка на дейност 5.1 Провеждане на кампания по набиране и подбор на кандидатите за стажантските места
5.1.Изпълнение на дейност 5.1 Провеждане на кампания по набиране и подбор на кандидатите за стажантските места
5.2 Организиране на работна среща между академичните наставници и фирмените ментори
5.3 Провеждане на професионалните стажове
6.Подоготовка на дейност 6. Приключване, оценяване и удостоверяване на стажа
6.Изпълнение на дейност 6. Приключване, оценяване и удостоверяване на стажа
7. Обучение на преподаватели от водещата организация за работа с модерно оборудване и технологии, организирано от предприятията-партньори в проекта
8.1 Събиране и обработка на пълната финансова и техническа документация по проекта
8.2 Изготвяне на три или шестмесечни технически отчети
8.3 Напредъкът по изпълнението на проекта ще бъде отразен в текущ мониторингов доклад
8.4 През последните три месеца от изпълнението на проекта екипът ще започне да изготвя технически и финансов доклад
8.5 Обобщение и анализ на резултатите от провеждане на професионалните стажове
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 626 BGN
Общ бюджет: 78 519 BGN
БФП: 78 519 BGN
Общо изплатени средства: 78 519 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 125 BGN
2011 19 710 BGN
2012 39 684 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 519 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 256 BGN
2011 16 753 BGN
2012 33 731 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 869 BGN
2011 2 956 BGN
2012 5 953 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 778 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз