Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0027-C0001
Номер на проект: Д01-4024/18.05.2013
Наименование: Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 18.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Една от общите цели е създаване на устойчива мрежа за сътрудничество между Стопанския факултет и водещи бизнес организации за целите на адаптиране на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда
Дейности: Дейност 5 Съгласуване на промените в съществуващите учебни програми и методиката на преподаване съвместно с експерти от организациите-партньори
Дейност 4* Провеждане на четири тематични семинара с участието на експерти от организациите партньори и преподаватели от факултета относно идентифицираните потребности от компетенции за специалистите по икономика и стопанско управление и необходимите промени в учебните програми
Дейност 11 Информиране и публичност
Дейност 3 Представително проучване на мнението на сегашни и завършили студенти относно търсените компетенции на пазара на труда в секторите финанси и банки, ИТ секторът и логистика за специалисти по икономика и стопанско управление и степента на съответствие с изучаваните дисциплини и теми
Дейност 6 Актуализиране на съществуващите учебни планове и програми в съответствие с препоръките на организациите-партньори
Дейност 1 Институционализиране на връзката между ръководството на СтФ и ръководствата на организациите-партньори чрез дългосрочно рамково споразумение
Дейност 8 Модернизация на учебния процес с техника за интерактивно преподаване
Дейност 9 Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми чрез методическо и ресурсно осигуряване на посещения и краткосрочни стажове на студенти в организациите партньори
Дейност 2 Анализ на търсените специалности и компетенции на пазара на труда за специалисти по икономика и стопанско управление в България в секторите финанси и банки, ИТ секторът и логистика
Дейност 7 Тестване на актуализираните учебни планове и програми в реална среда и включване на бизнес партньорите в учебния процес
Дейност 10 Организация и управление на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 219 706 BGN
Общ бюджет: 207 799 BGN
БФП: 207 799 BGN
Общо изплатени средства: 207 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 207 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 941 BGN
2014 119 250 BGN
2015 44 608 BGN
207 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 176 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 350 BGN
2014 101 362 BGN
2015 37 917 BGN
176 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 591 BGN
2014 17 887 BGN
2015 6 691 BGN
31 170 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз