Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130026450 "АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1434 София Град София 1434, бул. „Симеоновско шосе“ № 276
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Конкурентни чрез СУСИ (Система за управление на сигурността на информацията) 01.06.2011 95 505 71 629 26 209 71 629 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване и укрепване на административния капацитет на АЗ и нейните териториални поделения Дирекции "Бюро по труда" за управление и реализиране на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.02-0001-C0001
Укрепване на капацитета на “НПО Линкс” за подобряване на интегритета в местната власт BG051PO002-2.3.01-0044-C0001
Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм BG161PO001-4.2.01-0057-C0001
Марица и Сайент заедно в Европа BG161PO001-4.2.01-0086-C0001
«Обезпечаване на служебни пътувания в чужбина на служителите на УО на ОПРР пряко свързани с изпълнение на основните им задължения» BG161PO001-5.3.01-0023-C0001
“Подпомагане дейността на работна група, инициирана от УО на ОПРР, свързана с по-добро координиране на процеса на деинституционализация на социалните институции за деца” BG161PO001-5.3.01-0029-C0001
Младите учени - потенциал за развитие на науката и технологиите в областта на молекулярната биология BG051PO001-3.3.04-0058-C0001
"Подобряване на достъпа да услугите, предоставяни в областта на акредитацията" BG161PO003-4.3.01-0004-C0001
"Усъвършенстване на системата за стандартизация в България" BG161PO003-4.3.01-0003-C0001
Осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” за периода март 2010 г. – декември 2013 г. BG161PO004-5.0.01-0042-C0001
Разработване на План за управление на Природен парк "Беласица" BG161PO005-3.0.04-0001-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол BG161PO002-3.3.02-0011-C0001
„Иновативни знания без граници” BG051PO001-7.0.01-0123-C0001
Европейски модел за устойчива заетост BG051PO001-7.0.01-0024-C0001
Партньорство в подкрепа на предприемачеството BG051PO001-7.0.01-0072-C0001
Партньорство и сътрудничество за реализиране на инициативи в областта на доброто управление между общините Мадан и Рудозем – Република България и община Чивитела ди Романя, Република Италия BG051PO002-1.6.02-0018-C0001
Ефективност и качество за добро управление BG051PO002-1.6.02-0011-C0001
Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажиминти по Структурните фондове и Кохезионния фонд BG161PO002-1.3.01-0008-C0001
И.Д.Е.Я. за Европа 2014-2020 г. BG051PO001-7.0.05-0001-C0001
"Повишаване на ефективността и качеството на обучение и на научния потенциал в областта на системното инженерство и роботиката" BG051PO001-3.3.06-0002-C0001
"Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" BG051PO001-3.3.06-0025-C0001
"Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания зза подобряване качеството на живот" BG051PO001-3.3.06-0048-C0001
Програма "Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда : от дизайн до иновации" BG051PO001-3.3.06-0050-C0001
“Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ" BG161PO002-1.7.01-0003-C0001
ПОРИВ BG051PO001-7.0.07-0247-C0001
„Партньорство без граници” BG051PO001-7.0.07-0206-C0001
ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” И “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО “УНИВЕРСИТЕТ – ПРЕДПРИЯТИЕ” BG051PO001-7.0.07-0047-C0001
Нови възможности за стартиране и развитие за по-конкурентен бизнес BG051PO001-7.0.07-0102-C0001
С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство BG051PO001-3.1.09-0024-C0001
„Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. BG051PO001-3.1.07-0059-C0001
„Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015” BG161PO002-1.2.01-0012-C0001
Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване BG051PO002-2.2.09-0048-C0001
"Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, разионално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатичните промени" BG051PO001-3.3.06-0063-C0001
"Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехническия университет" BG051PO001-3.3.06-0056-C0001
„Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив - Район „Централен” BG051PO002-2.2.15-0118-C0001
Функционален анализ на Министерството на младежта и спорта BG051PO002-1.1.08-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз