Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0063-C0001
Номер на проект: Д03-137/01.10.2015 г.
Наименование: "Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, разионално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатичните промени"
Бенефициент: Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) при БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 22.07.2013
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се привлекат и инвестират средства и усилия за повишаване квалификацията на учените и специалистите от целевата група
Дейности: Изпълнение на дейност 11 11а – конференции в чужбина и у нас 11б – специализации в чужбина 11в – школи и курсове в чужбина Финансиране на участието в работни срещи, семинари, конференции, специализации и програми за научен обмен у нас и в чужбина.
Изпълнение на дейност 7 Допълнително финансиране на докторантите от НИМХ и НИГГГ
Изпълнение на дейност 4 Организиране на периодични семинари за обсъждане на резултатите от изпълнението на работните програми на участниците в целевата група
Изпълнение на дейност 1 * Разширяване на познанията на участниците в целевата група и повишаване на квалификацията на младите хора чрез провеждане на интердисциплинарно обучение в областта на метеорологията, климатологията, агрометеорологията, хидрологията, геофизиката с участието на специалисти от съответната област.
Изпълнение на дейност 8 Използване на експертизата на хабилитирани лица от съответната област на метеорологията, хидрологията и геофизиката за научни консултации на участниците в целевата група и за изготвяне на рецензии.
Изпълнение на дейност 3 Организиране на тематични семинари (научни школи) в областта на метеорологията, хидрологията, хидрогеологията и геофизиката.
Изпълнение на дейност 10 Подкрепа за провеждане на научни изследвания, свързани с повишаване на научния потенциал на постдокторанти, млади учени и специализанти, закупуване на специализиран софтуер, специализирани бази данни, осигуряване на достъп до научна апаратура в други институти.
Изпълнение на дейност 12 Развитие на възможността за дистанционно обучение на целевата група и обучение през целия живот.
Изпълнение на дейност 6 Подкрепа за научните публикации на участниците в целевата група в международно признати списания. Издаване на сборник с научните публикации на участниците като отделно издание на списанието BJMH (2013-2014).
Изпълнение на дейност 5* Подкрепа на докторантите за подготовката на дисертационния труд, разработване на научни планове, достъп до специализирана апаратура и оборудване.
Изпълнение на дейност 2* Организиране на допълнително обучение, свързано със съвременните изисквания за изграждане на успешна научна кариера
Изпълнение на дейност 9 Осигуряване на достъп до on-line изданията в областта на метеорологията, хидрологията и геофизиката. Закупуване на научна литература.
Подготовка на дейност 5 Подкрепа на докторантите за подготовката на дисертационния труд, разработване на научни планове, достъп до специализирана апаратура и оборудване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 528 949 BGN
Общ бюджет: 364 868 BGN
БФП: 364 868 BGN
Общо изплатени средства: 299 685 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 364 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 105 000 BGN
2014 0 BGN
2015 194 685 BGN
299 685 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 310 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 250 BGN
2014 0 BGN
2015 165 482 BGN
254 732 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 750 BGN
2014 0 BGN
2015 29 203 BGN
44 953 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз