Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0048-C0001
Номер на проект: Д01-341/04.10.2012
Наименование: "Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания зза подобряване качеството на живот"
Бенефициент: Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - Българска академия на науките
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е повишаване качеството на образователните програми, квалификацията и мотивацията на младите изследователи за развиване на ценни умения и компетенции в приложните аспекти на биомедицинските изследвания в отговор на новите предизвикателства за изграждане на икономика, основана на знанието.
Дейности: 10*. Организиране на периодични научни семинари и работни срещи. Стимулирани развитието на научния потенциал и сътрудничеството в научно изследователските екипи на кандидата и партньорските организации.
4*. Подкрепа за подготовката на дисертационните трудове на докторантите. Средства за разпечатване на дисертации, автореферати, покани, афиши и публикуване на обявите за защита в ежедневник.
6*. Използване експертизата на хабилитирани лица от съответната научна област.за консултации и изготвяне на рецензии Заплащане на рецензенти за предварителна оценка на дисертационни трудове.
12. Дейности за осигуряване на информираност и публичност на проекта. Печатни и рекламни материали, информационни дни и конференции.
5*. Информационно осигуряване на докторанти, постдокторанти и млади учени. Платен онлайн достъп до научни списания, закупуване на специализирана литература.
2*. Организиране на допълнително обучение на целевата група, свързано със съвременните изисквания за изграждане на успешна научна кариера. Усъвършенстване уменията, необходими за развитие на научна кариера
9*. Осигуряване на допълнително финансово стимулиране на докторантите Стипендии за докторантите.
11*. Укрепване на връзките между научно-изследователски институти и ВУ с частни структури за трансфер на знания. Създаване на връзки с частни структури и разработване на програми за трансфер на знания.
8*. Насърчаване академичната мобилност на докторанти, постдокторанти и млади учени. Финансиране участието в национални и международни научни мероприятия, подпомагане на краткосрочни визити в специализирани научни лаборатории.
3*. Подобряване на научната инфраструктура и подкрепа за провеждане на научни изследвания. Осигуряване на специализирана апаратура, материали и консумативи.
7*. Подкрепа за научни публикации. Насърчаване публикационната дейност на докторанти, постдокторанти и млади учени в престижни научни списания.
1*.Провеждане на интердисциплинарно обучение на целевата. Предвидени са 4 специализирани модула с интердисциплинарна насоченост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 692 699 BGN
Общ бюджет: 413 432 BGN
БФП: 413 432 BGN
Общо изплатени средства: 413 105 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 413 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 138 540 BGN
2013 84 201 BGN
2014 102 046 BGN
2015 88 319 BGN
413 105 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 351 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 117 759 BGN
2013 71 571 BGN
2014 86 739 BGN
2015 75 071 BGN
351 140 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 781 BGN
2013 12 630 BGN
2014 15 307 BGN
2015 13 248 BGN
61 966 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз