Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0057-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/038
Наименование: Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и специфични за региона туристически продукти чрез обмен на добри практики и ноу-хау и създаване на сътрудничество на междурегионално ниво.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Провеждане на процедури за определяне на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Банско – Закопане – Сравнителен анализ на потенциала за развитие и маркетинг подхода
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - Разработване и поддръжка на уеб базиран портал за промотиране на Банско като европейски център за зимен туризъм
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 On-spot изследване на добри практики за развитие на туризма и маркетинг на дестинации
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Обмен на добри практики и създаване на мрежа за сътрудничество
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Разработване на Action Plan за съвместна дейност за устойчивост и надграждане на проектните резултати
Изпълнение на Дейност 9 – Дейности за информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 890 BGN
Общ бюджет: 158 135 BGN
БФП: 158 135 BGN
Общо изплатени средства: 158 135 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 158 135 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
158 135 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 134 415 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 415 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 23 720 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 720 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Установявяне иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Брой регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 Определяне проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 Индикатор: изясняване участници в междурегионални събития
Индикатор 5 Постигнати междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз