Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0029-C0001
Номер на проект: РД 02-14-1567/26.08.2009
Наименование: “Подпомагане дейността на работна група, инициирана от УО на ОПРР, свързана с по-добро координиране на процеса на деинституционализация на социалните институции за деца”
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2009
Начална дата: 26.08.2009
Дата на приключване: 26.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта:  Да подпомогне членовете на междуведомствена работна група, инициирана от УО на ОПРР, за качествена подготовката на схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подпомагане на изграждането/реконструкцията/ обновяването/преустройството на социални институции – общинска собственост за деца лишени от родителска грижа и деца с увреждания”.  Да запознае членовете на работната група с добри практики от избрани Европейски държави по отношение на процеса на деинституционализация и по-конкретно подобряване на условията на живот на децата в социални институции (центрове за подкрепа на семейството и малки домове от семеен тип).  Да се обмени опит на местно ниво между различните заинтересовани страни в процеса на деинституционализация.
Дейности: Създаване на екип за организация и управление на проекта
Организиране на работен семинар
Организиране на две работни посещения в държави от ЕС
Мониторинг и координация Дейности за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
ТРАНСЛИНГВА НЕТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 676 BGN
Общ бюджет: 50 762 BGN
БФП: 50 762 BGN
Общо изплатени средства: 50 762 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 600 BGN
2010 30 162 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 762 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 510 BGN
2010 25 638 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 148 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 090 BGN
2010 4 524 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 614 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени обучителни пътувания
Индикатор 2 Участници в проведените обучителни пътувания
Индикатор 3 Проведен семинар
Индикатор 4 Участници в проведения семинар


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз